h

Alle wensen SP verwerkt in Kadernota

27 mei 2021

Alle wensen SP verwerkt in Kadernota

Gisteren besprak de gemeenteraad de kadernota, ofwel de voorbereiding op de begroting voor de komende jaren waar het geld in Venlo aan besteed wordt. Naast de voorgestelde uitgangspunten hadden we zo onze wensen en vragen. We kunnen tevreden terugkijken want datgene wat we wilden kregen we voor elkaar. Belangrijkste is dat de rode draad in het beleid wordt dat vertrouwen als basis dient op alles wat je als gemeente doet.

 

Tijdens de voorbereidende oordeelsvormende raadsvergadering van twee weken geleden (12 mei) hebben wij thema’s aangegeven die voor ons als SP belangrijk zijn. Zoals zorg, jeugdzorg, armoede, bijstand, werk en scholing, drempelverlaging minimaregelingen, dijkversterking, wonen, wijken, en ook muurschilderingen. Tijdens het debat gisteren (26 mei) kwamen we daar nog eens op terug.

 
 Fractievoorzitter Angelique Weingarten verteld hoe het debat verliep: De antwoorden van het college van B&W op de op 12 mei gestelde vragen vanuit de SP en andere fracties, waren niet geheel bevredigend. Reden om er tijdens het raadsdebat op door te gaan met aanvullende vragen, wensen én een motie. Uiteindelijk haalden we alles binnen wat we voor elkaar wilden krijgen. Enkele andere zaken zien we terug in de begroting, die in oktober/ november besproken wordt.
 

 
 

BIJSTAND

We vroegen om direct bij de aanvraag van een bijstandsuitkering al een voorschot te verstrekken als voorlopige voorziening. Aanvragers komen nu vaak in de (financiële) problemen met vaste lasten en meteen op een niet bij te benen achterstand.

B&W gaf aan dat aanvragers een voorschot kunnen krijgen, maar wel pas 4 weken na ontvangst van de formulieren voor de aanvraag.

Dat is nu juist ons punt; niet na weken, maar meteen bij de aanvraag wanneer je weet dat de aanvrager toch bijstand gaat krijgen. Mensen vragen niet voor hun plezier bijstand aan. Het is hun laatste redmiddel om inkomen te hebben en te kunnen leven. Overleven vaak.

 

Onze wethouder Alexander Vervoort (SP, Sociale Zaken) zei daarop dat hij dit gaat regelen. Voor mensen waarvan tevoren al zeker is dat ze hoe dan ook een uitkering nodig hebben, krijgen die meteen uitgekeerd, als voorschot op de definitieve uitkering. Dat maakt de kans ook klein dat er achteraf alsnog teruggevorderd moet worden als blijkt dat het toch onterecht was. Fijn dat er een oplossing komt. Ook hier geldt dat vertrouwen in de mensen voorop staat.

 

MINIMAREGELINGEN

De SP vroeg al vaker aandacht om de drempel te verlagen voor het in aanmerking komen van minimaregelingen. In de raad is hier intussen ook breed draagvlak voor.

We riepen B&W op om bij de begroting met een concreet en uitgewerkt voorstel te komen, met daarin uitgezocht bij welk percentage de drempel voor de armoedeval ligt. Bijvoorbeeld alle regelingen openstellen tot 130% van de bijstandnorm. Zo voorkomen we dat mensen (zoals ZZP’ers en een groeiende groep werkende armen) buiten de boot vallen omdat ze net iets meer inkomen hebben en daardoor niet de vele regelingen kunnen gebruiken.

 

 

Onze SP-wethouder zei dat hij inderdaad in het najaar met een voorstel hiervoor zal komen.

Het is niet de oplossing om armoede helemaal uit te bannen, maar wel een goed hulpmiddel om juist deze groep te helpen die nu tussen wal en schip valt.

 

JEUGDZORG

Begin deze maand stelden we raadsvragen over het verder te verbeteren van de jeugdzorg. In een reportage werd verondersteld dat er nog veel zaken misgaan waar de gemeente beweerde dat ze dat beeld niet herkende.

De zorgwethouder gaf aan dat hij in gesprek is met mensen die hun klachten uitten maar net zo ieder ander oproept om met klachten of vragen zich te melden, zodat ze goed geholpen kunnen worden.

Fijn dat hier oog voor is. We wachten wel eerst de schriftelijke beantwoording van onze vragen af, en houden een vinger aan de pols.

 

 

Angelique Weingarten: Het gemeentebestuur zei ook dat er niet bezuinigd wordt op de (jeugd)zorg en er geld beschikbaar is voor specifieke vragen. Laat ik vooropstellen dat de mensen die werken in de wijkteams en verantwoordelijk zijn voor de indicaties, hun uiterste best doen en hard werken om alle zorgvragers te helpen. Maar dat ook naar hen goed gecommuniceerd moet worden dat niet-gecontracteerde aanbieders mogelijk zijn en dit dus geen struikelblok hoeft te zijn.

Oproep: Graag verneemt de SP van de mensen in de Wijkteams waar ze tegenaan lopen bij het indiceren van zorg.

 

MENSELIJKE MAAT

Net zo vroegen we wederom aandacht om niet-noodzakelijke handelingen achterwege te laten. Als men zorg ontvangt voor zijn of haar kind met autisme is het niet noodzakelijk om mensen onnodig iedere keer opnieuw alle rapporten en of bewijzen daarvoor aan te laten leveren. Dit kost onnodig capaciteit en stress voor de zorgvragers, autisme is immers niet iets dat na twee jaar verdwenen is.

Pleeg een telefoontje, vraag hoe het gaat en vertrouw de zorgvragers.

 

 

De gemeente moet niet vragen waarop we de antwoorden al kennen, zoals bovengenoemd voorbeeld, of de jaarlijkse papieren rompslomp en kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart. Als een inwoner een been is verloren zal dit geen andere beoordeling nodig hebben, het is een blijvende vraag. Bovendien gaat dit gepaard met kosten en ergernis voor onze inwoners.

Dit kan simpeler en soepeler. Ook hier geldt de menselijke maat, maatwerk en vertrouwen als basis.

 

JONGEREN IN SCHULDEN

In februari 2020 dienden SP en PvdA samen een initiatiefvoorstel voor een Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in, dat werd aangenomen door de raad. De preventieve werking van het JPF biedt jongeren weer perspectief op een schuldenvrije toekomst, een nieuwe start richting opleiding of werk.

Omdat er eind 2020 geen geld was voor een volledig JPF, is er dit jaar op ons verzoek alvast een pilot gestart. Daaruit bleek dat samenwerkingspartners graag meedoen aan een volledig JPF maar dat een uitgeklede versie zonder goede begeleiding en nazorg niet werkt.

 

 

Bij de kadernota gisteren dienden we samen met PvdA een motie in, met D66, GroenLinks, CDA en 50Plus als mede-indieners. De motie werd aangenomen (alleen PVV stemde wederom tegen) om dit jaar nog te starten met de gehele methodiek JPF en dit te verankeren in het beleid.

Onze wethouder gaf aan dat het mislukken van de pilot jammer is en onnodig bleek. Hij zei de opdracht van de raad graag uit te voeren en blij te zijn dat de raad hiervoor nu wel het benodigde geld beschikbaar stelt. Zo snel als mogelijk gaat het JPF van start.

Meer over het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in dit aparte nieuwsbericht.

 

WIJKENAANPAK

In de oordeelsvormende vergadering hebben wij specifiek de op stapel staande plannen in het Vastenavondkamp benoemd. Onze bezorgdheid is in de beantwoording vanuit het college niet weggenomen. Weliswaar verzekert het college ons dat geld vanuit de provincie zal komen maar het uitstel mag niet betekenen dat de schop niet in de grond kan.

Ook de voortvarende plannen voor het winkelcentrum daar mogen niet in gevaar komen want dan vertraagt alles. Desnoods moet de gemeente garant staan.

 

Foto: SP-Venlo

 

JONGERENWERK

Jongerenhonken Picus (in Tegelen) en Jacx (in Blerick) zijn niet structureel opgenomen in het beleid. Daarnaast zijn er plekken waar niets laagdrempelig voor jongeren is. We kregen het voor elkaar dat er in de begroting een voorstel komt hoe we plekken voor jongeren meerjarig borgen en realiseren op plekken waar daar duidelijk behoefte aan is. De aandachtswijken staat daarbij voorop.

 

FOODTRUCKS

Als we in 2025 de gezondste regio willen worden, hoe is het dan mogelijk dat wij het niet voor elkaar krijgen om foodtrucks met hun vette hap te weren bij onze scholen?

Opnieuw vertelden we dat de gemeente lef moet tonen en de APV aanpassen. Geen vergunningen voor foodtrucks binnen een straal van bijvoorbeeld 1500 meter bij onze scholen.

In juni zal een wijziging van de APV aan de raad worden voorgelegd, daar zal de SP (mogelijk opnieuw met CDA) een wijzigingsvoorstel indienen.

 

 

DIJKVERSTERKING

We vroegen al vaker om geld te reserveren voor de in Arcen gewenste zelfsluitende waterkering en de bijkomende meekoppelkansen. De reactie van het College is ons te vaag.

Het Waterschap Limburg wil de werkzaamheden in Arcen begin 2025 starten. Dus verwachten wij in de komende begroting (van 2022-2025) een reservering hiervoor.

Op initiatief van GroenLinks dienden we mee een motie in om de cofinanciering (bij Waterschap en Provincie) zeker te stellen en de mensen in Arcen duidelijkheid te geven.

 

 

MURALS

Vorige keer vroeg ik naar de stand van zaken rondom murals ofwel muurschilderingen op nu nog kale of zelfs lelijke wanden, die opgefleurd kunnen worden met bijvoorbeeld artistieke graffiti. In de beantwoording geeft het college aan dat de SP-motie destijds niet tot uitvoering kwam omdat – kort door de bocht – de woningcorporaties geen interesse hebben.

Als zij niet voorop willen lopen dan moeten ze maar volgen! Want er zijn volop panden niet in corporatiebezit, zoals ook gemeentelijk vastgoed, die net zo voorzien kunnen worden van een mooie mural om de leefomgeving te verfraaien. Misschien zelfs met verbeeldingen van onze lokale helden uit de sport en cultuur.

De cultuurwethouder vertelde dat er plannen liggen om – zoals we vroegen – graffiti-artiesten uit te nodigen om ons zo te voorzien in een stuk kunst in de openbare ruimte.

 

 

GROEN LICHT VOOR DE FIETS

Op initiatief van D66 en EENLokaal kregen we samen een motie aangenomen om Venlo weer wat meer fietsvriendelijker te krijgen. Zodat de straten veiliger worden, onze lucht schoner wordt en we onze ruimte mooier en beter kunnen inrichten.

Daarbij dienen de gebieden rondom scholen veel veiliger te worden. Ook komen er dan meer gratis bewaakte fietsenstallingen, en wordt het hardrijden door auto’s in woonwijken aangepakt zodat er minder ongelukken met fietsers en voetgangers plaatsvinden.

 

In het najaar spreekt de gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren, waarvoor nu de kaders zijn meegegeven. Dan lezen we ook hoe onze punten zijn verwerkt.
 
Bekijk ook:

U bent hier