h

Inbreng SP bij behandeling kadernota

30 juni 2010

Inbreng SP bij behandeling kadernota

Lees hier de volledige bijdrage van de SP-fractie op de kadernota die vanavond besproken werd in de gemeenteraad.


Eerste termijn SP:

Voorzitter,
Via deze weg willen we ten eerste onze dank uitspreken aan iedereen die ons een brief of mail stuurde of ons belde. Want we mochten veel reacties geven aan verontruste mensen en organisaties die zich afvragen wat er op hun af komt. Dit geeft meteen aan hoe de bezuinigingen leven. Het is aan ons als gemeenteraad om de onrust bij mensen weg te nemen en uit te leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.
Ten tweede wil ik onze waardering uitspreken aan de opstellers van deze kadernota die een stuk makkelijker leesbaar is dan de begroting van maart jl. die veel Engels en managementstaal kende. Dank dat onze kritiek hierover serieus is opgepakt.

Verwacht wordt dat we het dieptepunt van de crisis nog moeten krijgen maar intussen gaat het weer een stukje beter met de zieke patiënt. Eurobiljetten Door het infuus rollen onze euro’s. En dat voelen we dus allemaal. Iedereen mag meebetalen om de economische patiënt weer op de been te krijgen. Niet degenen die de crisis hebben veroorzaakt, maar vooral degenen die er geen schuld aan hebben. Een vreemde soort van solidariteit. We moeten allen de broekriem een aantal gaatjes steviger zetten, en dat gaan we merken ook.

Als we de kadernota lezen dan staan ons flinke bezuinigingen te wachten. Voor de SP is het heel simpel; als we moeten bezuinigen dan maken we afwegingen waarop dat wel kan en waarop dat niet kan. Dat doen we op basis van onze ideologie en uitgangspunten. Dus gaat de SP niet bezuinigen op de ruggengraat van onze samenleving namelijk de inwoners en essentiële voorzieningen voor deze mensen. Liever halen we het geld of beknibbelen we daar waar het wél mogelijk is. Zoals op de diverse grote bouwprojecten en nieuwe plannen die heroverwogen kunnen worden of verder naar achteren in de tijd te plannen. Vorige week heeft deze raad daartoe al een stap in gezet die Museumkwartier heet.

Voorzitter,
De pijn van de bezuinigingen treft zoals wel vaker die groep mensen die het zonder crisis en bezuinigingen al zwaar genoeg hebben. Juist daarop moeten we toezien dat we vooral die groep mensen (onze onderkant van de samenleving, om het in nare taal te zeggen) zo veel mogelijk ontzien. De sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen, solidariteit vragen aan hen die wel iets kunnen missen, om de samenleving an sich op sterkte te houden en te zorgen dat de maatschappelijke weegschaal in balans blijft.

“We handhaven een fatsoenlijk basisniveau”, zegt het college. Fatsoenlijk, ja gelukkig blijven het minimabeleid en de schuldhulpverlening ongemoeid. Gelukkig maar want het aantal mensen dat gebruikt moet maken van schuldhulpverlening is enkel stijgende.
“Er blijft voldoende geld om scholen te onderhouden, net als de Maaspoort”. Men presenteert het alsof het winst is, de SP had er niet aan moeten denken dat ook aan die basis nog eens gerommeld zou worden!

Vorige week deed ik een oproep en ik zal hem hier herhalen: 4-1-2010 GR 2 We dienen er op te letten dat met name mensen die gebruik moeten maken van onder meer de WMO en AWBZ, en de kleine ondernemer die in armoede leeft, met de lokale bezuinigingen niet NOG een keer gepakt worden wanneer later dit jaar de kabinetsplannen doorgevoerd worden met nieuwe bezuinigingen. Doen we dit niet dan worden deze mensen dubbel gepakt. Voor de SP zou dat een ongewenste ontwikkeling zijn. Helaas kunnen we daar nu nog niet op inspelen aangezien we de rijksbezuinigingsplannen niet kennen, maar wel kunnen we er voor zorgen dat we deze groep mensen lokaal ontzien.

Voorzitter,
“Er volgt een forse bezuiniging op de bedrijfsvoering van de gemeente.” Dat klinkt alsof de mensen er in Venlo niets van merken, maar het wil ook zeggen dat de stadswinkels in Arcen en Tegelen verdwijnen, nadat die in Blerick eerder al dicht moest! De overheid is voor 100.000 inwoners alleen nog maar te vinden op een paar vierkante meters in het centrum van Venlo, en wellicht als rijdend kantoor.
Veel mensen zijn tegen het verdwijnen van de stadswinkels in Blerick, Arcen en Tegelen en zien dit als een onnodige bezuiniging en verschraling van het voorzieningenniveau. 30-04-2010 actie Stadswinkel Blerick1 Net als het almaar meer verdwijnen van banken en pinautomaten in kleine kernen waarmee de het een stuk ongemakkelijker en onaantrekkelijker wordt om daar te wonen.
Voor de SP redenen om hiertegen actie te voeren. Voor de stadswinkels haalden we 530 handtekeningen op, kregen veel email en telefoontjes, sommigen waren woest. Ik zei eerder al dat deze raad de onrust bij de burger dient weg te nemen, niet ze te vergroten!

Het werken op afspraak op een centrale locatie werkt nog niet optimaal, zo gaf ons de projectambtenaar te kennen. De centrale locatie werpt een drempel op voor vooral ouderen en mensen met een beperking, en speciaal vervoer heeft hiervoor nauwelijks ruimte om personen af te zetten en op te halen, parkeren in de directe omgeving kan alleen tegen betaling;
De stadswinkel in Arcen is pas 6 maanden open, de inwoners werd beloofd dat er een gemeentelijk servicepunt aanwezig zou blijven.
Nadat de stadswinkel in Belfeld al na anderhalf jaar werd gesloten, werd de inwoners daar beloofd dat er een gemeentelijk servicepunt aanwezig zou blijven in Tegelen;
Gemeenteraad en College dienen eerdere afspraken na te komen. Gebroken beloftes kweken wantrouwen, jagen mensen weg van de stembus of juist in de armen van partijen die wel de onvrede willen aanpakken. Wees gewaarschuwd.

19-4-2010 SP-actie stadswinkel4 Op 19 april jl. heeft de SP deze stadswinkel over de volle breedte met afzetlint en pamfletten verzegeld, om ontmanteling te voorkomen.

Voor de partijen die geloven dat een mobiele kar wel werkt; kom maar eens met cijfers van bijvoorbeeld de bibliobus en de chemokar, hoe hoog is daar de opkomst en is iedereen in de gelegenheid om er gebruik van te maken? Een mobiele versie van de stadswinkel is onrealistisch, brengt veel georganiseer met zich mee, en de gemakken van een direct benaderbare stadswinkel kan niet vervangen worden. Wij zien dit proefballonnetje snel knappen en het zal hoog op de lijst staan bij volgende bezuinigingen, waarmee we terug bij af zijn. Dus bespaar ons allen die blunder en houd gewoon de stadswinkels open, zoals beloofd is. We overwegen hiertoe een kostendekkende motie.

Voorzitter,
Zelfs op de WMO wordt gekort volgens deze kadernota. Je kunt niet handhaven dat je regeert om juist een sociaal gezicht in de stad te behouden als je zakenpartners de sociale binding in de stad keihard afbreken. Een basisniveau voor minimabeleid en schuldhulpverlening handhaven, kan niet hand in hand gaan met het verschralen van de WMO.

De SP is blij te zien dat er nadrukkelijker wordt gekeken naar alle bouwprojecten in de gemeente. Het MFA in Arcen staat vooral ter discussie, daarmee houdt het overigens ook het BMV in Velden in gijzeling. Hier ligt een kans op een forse bezuiniging als men een en ander zou loskoppelen van elkaar.

De raad koos er vorige week voor dat het college de Lijnstadvariant mag uitwerken en boetseren tot een uitvoerbaar geheel. Op het kazerneterrein is nu de ambtenarij gevestigd in de gebouwen die aan renovatie of sloop toe zijn. Toch houden we vast om in Venlo-zuid een nieuw stadskantoor te bouwen. Ook hier kan het een tandje goedkoper en zelfs is er discussie of een combinatie met Nedinsco kan. Zo krijgt dit historische gebouw steeds weer een andere invulling. We wachten de definitieve plannen maar af. Er zijn immers legio mogelijkheden. Vandaag maakte de Universiteit van Maastricht bekend dat 10% van de kantoorgebouwen leeg staat, en er gestopt moet worden met de bouw van nieuwe kantoren. Laten we dat ook ter harte nemen dan.

Voorzitter,geachte leden van de raad,
U heeft vandaag ongetwijfeld de email gelezen van het Ald Weishoès. De kadernota stelt dat ook deze wijkvoorziening gesloten moet worden. Ald Weishoes Wel.kom moet reorganiseren en daarin scherpe keuzes maken. De interim-directeur gaf als inspreker vorige week aan graag te willen zoeken naar oplossingen, ook binnen Wel.kom, en nog eens met de gemeente dit te bespreken. Die opdracht geven we graag mee en graag horen we of een afspraak in de planning staat.
Want het jongerenwerk moet het Ald Weishoès verlaten, het JongerenInformatiePunt zou dicht moeten, en ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (waarvan de verf op de kozijnen amper droog is) moet dicht. Het Ald Weishoès kwam vandaag met enkele ideeën voor haar toekomst en ik wil het college hierbij vragen om deze serieus in overweging te nemen, zodat het Ald Weishoès haar functie als buurthuis en buurt-thuis kan handhaven.
Bij Café-Zaal Op de Heide maakte het college al een dergelijke overweging, laten we dat ook doen in de binnenstad met dit honk met potentie.

Er bestaat een duidelijke behoefte voor jongeren en jongvolwassenen om een JongerenInformatiePunt (JIP) te handhaven. Jongeren achten JIP een persoonlijk gesprek van belang bij hun informatievoorzieningen, keuzes, ontwikkelingen en overwegingen; het is algemeen bekend dat jongeren nu eenmaal veel ondersteuning nodig hebben daarbij. 93% van de jongeren bezoekt persoonlijk het JIP, amper 4,5% maakt gebruik van het digitale portaal van het JIP waardoor een digitaal loket (in plaats van persoonlijk contact) daarmee geen oplossing zal bieden.
Onze jeugd heeft de toekomst. Onze jeugd komt in het JIP. Het JIP heeft de toekomst. Deze bloem is nog maar net tot bloei aan het komen, laten we haar vanavond niet doodsteken.

Voorzitter,
Uit de plannen blijkt de ambitie voor een groeiende stad. We moeten geloven in groei en potentie. Dat is wel moeilijk als je kinderen niet eens meer naar de voetbal kunnen omdat dat bonnetje nu toch echt te duur wordt. Het is ook lastig geloven als je de aanpassingen in je woning vanwege die handicap toch zelf moet bekostigen.
De ontkenning dat we in een krimpende regio leven wordt almaar pijnlijker. Pak de kansen die bevolkingskrimp kan bieden!

Voorzitter,
In februari nam de gemeenteraad op initiatief van de SP unaniem een motie aan over AED ‘Burger Hulpverlening Limburg’ waarbij mensen opleiding krijgen in reanimatie. Daarnaast geeft dit initiatief toegang tot externe defibrillatoren (AED) en met de opgeleide mensen samen kan de ‘witte vlek’ die Venlo op dit gebied is, worden ingevuld. Vanavond kan de raad dit project van start te laten gaan.
De eerste 50 mille kunnen we dekkend maken door de algemene reserve aan te spreken, dit relatief kleine bedrag is geen aderlating voor de reserve. De gelden 2011-2013 (180.000 euro) kunnen we halen uit de bijstelling van het Museumkwartier.
Vanaf 2013 zijn er 2 sporen mogelijk: óf we halen de benodigde 50 mille jaarlijks uit de winstuitkering van de Essentgelden (die dus aangesproken mogen worden) waarmee geld van de burger direct terugvloeit in een project voor de volksgezondheid; óf we halen dit geld uit het bijstellen van de C2C-ambitie. Die keuze is vanavond aan de raad, maar kan ook in tijd als opdracht aan het college meegegeven worden. Graag reactie hierop welke mogelijkheden het college ziet?
Voor de SP is het de uitdaging om de unanimiteit waarmee de motie is aangenomen om te zetten in een toezegging met geld voor de start van dit project.

Voorzitter,
Cradle-2-cradle is een hype, een modeverschijnsel. Zoals het is bedoeld in theorie, zo is het in de praktijk weinig uitvoerbaar. Gemeenten vallen over elkaar heen om zich dit C2C-instrument eigen te maken. Waarom? Zijn gemeenten ineens supermilieubewust geworden of zien ze een geldput die aangeboord kan worden. Wij denken dit laatste. Venlo is een van de hardste roepers wanneer het om C2C gaat, althans op papier want daarop leven bijzondere plannen met leerstoelen, laboratoria, opleidingen en dienen projecten vooral op C2C-basis uitgevoerd te worden. Wanneer al die andere gemeenten het echt zo goed voor hebben en C2C wilden binnen slepen, hadden die dat allang gedaan. Maar het blijft bij roepen, zeggen en opschrijven. Zo ook in Venlo, want het paradepaartje Villa Flora kan geeneens C2C gebouwd worden, hooguit duurzaam-plus. Geflopt dus. Dit maakte weer eens duidelijk dat C2C een mooie theoretische proefballon is maar vooral als een gewiekst marketinginstrument gebruikt wordt waarmee bedrijven en dus ook lokale overheden een slaatje uit willen slaan. Het meest eerlijke naar iedereen toe is om te erkennen dat werkelijke invoering, uitvoering en doorvoering van C2C onuitvoerbaar en onrealistisch is. Daartoe overwegen we ook een motie, als uiterste redmiddel om uit dit ‘gespinde’ en ‘geframede’ moeras te klimmen, terug naar de werkelijk en realiteit.

Als C2C dan zo belangrijk is, waarom maken we dan niet gelijk alle gelden om dit te doen vrij? Zeker als het zoveel oplevert. cradle-to-cradle-certified Waarom durft geen van de partijen dat dan aan? Weet u wat het oplevert en kunt u dat staven? Kunt u aangeven wat de C2C-certificatie nu daadwerkelijk inhoud? Kunt u aangeven dat echt alles C2C kan worden hergebruikt? Geeft C2C ook geen vrijbrief voor onbeperkt consumeren? Graag daarop antwoorden anders is het duidelijk dat C2C in de prullenmand kan.

Voorzitter, ik besluit deze eerste termijn met het volgende;
Staan solidariteit en de menselijke maat de komende jaren in de koelkast ten behoeve van staal, beton en kille zakelijkheid, of zijn we bereid de juiste keuzes te maken voor een bloeiende stad, verenigingsleven en haar inwoners? De SP heeft haar keuzes gemaakt en u vanavond haar visie meegegeven, om met onze wijzigingen te komen tot een socialere kadernota.

Tot zover in eerste termijn.


Tweede termijn SP:

Voorzitter,
Ik wilde straks mijn 1e termijn afsluiten met aan te geven dat we 7 moties overwegen in te dienen. U kunt de inmiddels rondgedeelde moties als ingediend beschouwen.
Ik zie dat er 2 verschillende versies van onze moties zijn rondgedeeld. De ondertekende versies gelden. Daar waar staat “concept motie” moge het dus duidelijk zijn dat ze nu geen concept meer zijn.
Onze motie betreffende 'Inventarisatie en heroverweging grote projecten' trekken we in aangezien een vergelijkbaar voorstel door het college is overgenomen.
Het gaat samengevat nu om onze volgende moties:

  1. motie SP betreffende 'Heroverweging stadswinkels'
  2. motie SP betreffende 'Financiering project burgerhulpverlening AED'
  3. motie SP+GroenLinks betreffende 'Bezuiniging GVVP'
  4. motie SP betreffende 'Heroverweging JIP'
  5. motie SP betreffende 'Bezuiniging C2C'
  6. motie SP betreffende 'Bezuiniging raadsvergoeding'

Betreffende de SP-motie 'Heroverweging stadswinkels' geeft het college aan dat het "in strijd is met de dienstverleningsfunctie"... Als er iets dienstverlenend is, dan zijn het wel de stadswinkels! Zoals al eerder is gezegd vanavond: gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.

Betreffende de SP-motie 'Financiering project burgerhulpverlening AED' is het duidelijk dat de motie, overweging en onderliggende raadsinformatiebrief (2010-45) door het CDA en LD blijkbaar niet goed gelezen zijn, want het gaat in deze motie om óf de Essentgelden óf de gelden voor C2C aan te spreken, niet beide.
De kosten voor het AED-project zijn weldegelijk gedekt, en het gaat niet om het verzekeren van AED’s in het basisniveau1, die zijn er namelijk niet, er wordt een inventarisatie gezocht waar in de gemeente al AED-apparaten hangen.
Het college geeft aan dat het "onverantwoord is om hieraan middelen aan te besteden"... Onverantwoord?! Onbegrijpelijk!

Betreffende de SP-motie 'Heroverweging JIP' geeft het college aan dat ze "de dekking uit extra Floriadegelden niet ondersteunt"... De bloemententoonstelling van 6 maanden is dus belangrijker dan een jongerenvoorziening voor veel langere tijd?!?

Betreffende de SP-motie 'Bezuiniging C2C' geeft het college aan dat ze "zal vasthouden aan de innovatieagenda"... Cradle-to-cradle is geen innovatie en geen duurzaamheid. De keuze van het college is onlogisch. Dan in antwoord op de reactie van GroenLinks: Fontys in Venlo geeft zelf aan dat ze les geeft in iets waarvan ze zelf nog niet weet hoe ze de opleiding vorm moet geven, aldus de eigen studenten en docenten. Dus wat betreft die workshop…laat maar.

Ten slotte voorzitter,
Het is duidelijk waar dit college staat wanneer men heeft nu geen oog voor een hartmassageproject; wanneer dan wel terwijl er een unanieme motie onderligt? We zijn benieuwd hoe de raad hierover denkt!
Het is ook duidelijk waar dit college staat wanneer men geen oog heeft voor het JIP, maar wel voor bijvoorbeeld een extra parkeergarage.
Het is triest dat het college kiest voor een project met mobiele stadswinkels, waarvan het nog maar twijfelachtig is of dit wel succesvol zal zijn, zie de aangehaalde bibliobus.
Onze keuze was duidelijk anders. Kortom een college voor staal en beton met de rug naar de mensen.

Tot zover onze tweede termijn.


(het gesproken woord geldt)

01-07-2010: Besluit over kadernota stelt enkel teleur
03-06-2010: Venlo moet fors bezuinigen maar ten koste van wie?
26-03-2010: Inbreng SP bij begrotingsbehandeling
Pagina met contactgegevens SP-fractie

U bent hier