h

Inbreng SP bij begrotingsbehandeling

26 maart 2010

Inbreng SP bij begrotingsbehandeling

Lees hier de volledige bijdrage van de SP-fractie op de begroting die vandaag besproken werd in de gemeenteraad.


Eerste termijn SP:

Voorzitter,
Laat ik ten eerste stellen dat we erg het idee hebben dat de VVD met haar inbreng een visie aan het presenteren was. We hebben zojuist een visie vastgesteld dus uw kans is net geweest…

Voorzitter,
Er is al veel gezegd waarbij we ons kunnen aansluiten, die delen gaan we niet herhalen, ook omwille van de tijd. Met betrekken tot de Vierpaardjes hebben we vandaag schriftelijke vragen gesteld. We hebben van de griffie begrepen dat die nog niet zijn doorgezonden aan raad en college, maar hopelijk worden deze niet ingehaald door deze sessie, en wachten we de antwoorden op onze vragen af.

Voorzitter,
Na de invoering van de dualisering in 2002, gaat ook Venlo werken met een programmabegroting; volgens de dualiseringsgoeroes de “meest geëigende vorm”. Echter moet de SP meegeven dat deze begroting zich niet makkelijk leest.
Gemeenten, dus ook Venlo, moeten zich beseffen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk schrijven, zodat bij wijze van spreken een kind van 12 jaar het kan het volgen.
Deze begroting is voor iemand van 12 niet te volgen, laat staan voor de meeste volwassenen. Het staat vol met ambtelijke taal, onbegrijpelijke woorden of nonsenstermen, verbloemingen en eufemismen: klare taal alsjeblieft.

Daarnaast storen wij ons aan de vele buitenlandse woorden, veelal Engels. Ik mag er toch van uit gaan dat de hoofdtaal nog steeds Nederlands is of krijgen we voortaan een begroting in een buitenlandse taal aangeleverd?
We willen hiermee aangeven dat termen als backbone, match en outcome ook in het Nederlands kunnen waarmee het meteen voor iedereen begrijpelijk en makkelijker te volgen is, zonder specifieke achtergrondkennis of een woordenboek.
Van buitenlanders die in NL verblijven - de VVD gaf het straks ook al aan - verwachten we dat ze integreren met het Nederlands; maar raadsleden gaan desintegreren naar het ‘buitenlands’?
Kan toegezegd worden dat in vervolg gemeentelijke stukken zo geschreven worden dat ze voor eenieder te volgen zijn?

4-1-2010 GR 1 Links: Ton Heerschop, rechts: Alexander Vervoort (woordvoerder).

Voorzitter,
De begroting en de strategische visie: ze zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien. Immers de richting die het college kiest is bepalend voor de mate waarin kosten meer of minder worden.
Hoe dan ook, het is een omvangrijk boekwerk geworden vol van cijfertjes en nog meer tekst. De vraag “hoe staat Venlo ervoor en waar willen we geld aan uitgeven”, is blijkbaar niet op 1 A4tje weer te geven.

Wat gaat de burger hiervan merken? In de beurs helemaal niets, volgens wethouder Teeuwen. Dat lijkt goed nieuws maar er zit een addertje onder het gras. Overal klinken waarschuwingen door dat de gevolgen van de economische crisis nog niet verwerkt zijn in het beleid.
Maakt men daarmee de geesten rijp voor ingrijpen in een latere fase, vraagt de SP zich af.

Dan de insteek om sporthal Egerbos te vernieuwen, prima plan, maar mogen we dan gelijk de garantie dat dit zal gebeuren door lokale ondernemers zodat de investering ook in Venlo blijft?
De volgende sporthal, de Gulickhal in Tegelen: een prima accommodatie die nu midden in de woonkern staat. Deze moet volgens deze begroting mogelijk weg naar sportpark Bakenbos en plaatsmaken voor woningbouw. Waarom???
En inderdaad, meegaande met de LokaleDemocraten in hun inbreng; hoe zit het met het Cruijff-court langs de Gulickhal? Bij de verplaatsing worden sporters betrokken maar ook de omwonenden?
Daarnaast sluiten we ons aan bij de vragen die gesteld zijn over het zwembad in Steijl en de aansluiting op de rotonde bij de AH in Tegelen.

Voorzitter,
Vaak genoeg horen we ook de partijen uit dit college zeggen dat de krimp ons voor problemen plaatst. Te vaak horen we dat bij de coalitiepartijen de voorzieningen in wijken in goede handen zijn. En wat doet dit college, het overweegt om een sporthal te slopen; een vervanger neer te zetten in het buitengebied, om dan gelijk weer woningbouw te beginnen op de gesloopte locatie.
Mogen we dan ook weten wat voor woningen dit zijn? Worden dit woningen die voor de gemiddelde burger betaalbaar zijn of krijgen we na de dure experimenten op bijvoorbeeld het Wilhelminaplein, een tweede A1 locatie naast de Doolhof in het hogere segment?
De SP wil ook graag weten hoe deze woningbouw dan past in het plan Hart voor Tegelen?

Voorzitter,
De keuzes die gemaakt worden zijn gevangen in zoveel woorden dat men alle kanten op kan. Zolang men maar een beetje in de buurt komt van dat wat in de teksten staat, dan is alles uit te leggen of voor meerdere uitleg vatbaar?
En daarbij wordt angstig achterom gekeken of Den Haag niet beslag komt leggen op datgene wat Venlo nodig heeft.

De gevolgen van het neoliberale beleid van de afgelopen jaren wordt langzaam duidelijk. Velen roepen nog steeds roept om het hardst dat de markt nog steeds de oplossing is voor de problemen.
En door de Europese vrije markt komen inmiddels duizenden Polen, Roemenen en Bulgaren richting onze regio om het werk in de agrarische industrie uit te voeren.
We betalen te veel aan uitkeringen roept men vervolgens in koor, om inderdaad te moeten vaststellen dat de lokale lager geschoolde bevolking geen kans heeft om tussen het aanbod lage loonarbeiders uit het oosten door te dringen.

Er voltrekt zich een sociale ramp omdat de eigen lager geschoolde bevolking niet aan de bak komt, mensen uit andere landen hierheen komen en een sociaal en economisch gat in de eigen samenleving achterlatend. Daarbij wordt de laatste groep ook nog eens uitgebuit door huisjesmelkers en dubieuze uitzendbureaus.
Daarnaast komen er voor deze nieuwe gastarbeiders nog eens de problemen van bijvoorbeeld alcoholmisbruik door eenzaamheid ver van huis. In nog geen twintig jaar tijd hebben we daarmee moderne slavernij gecreëerd.

Nu kan men zeggen dat is landelijk en Europees beleid, daar gaan wij niet over. Men kan zich hierachter verschuilen. Maar er zijn genoeg manieren om stevig te controleren op huisvesting en de wijze waarop uitzendbureaus opereren.
Men kan als gemeente ook alternatief beleid ontwikkelen om te zorgen dat deelname aan de arbeidsmarkt altijd meer oplevert dan thuiszitten, daarmee worden zeker het bedrag aan uitkeringen gedrukt.

Voorzitter,
De SP ziet een herhaling van zetten als het gaat om de zondebokken van de samenleving. Ook nu weer worden oost-Europese gastarbeiders in de minder rijke wijken gehuisvest.
Spreidingsbeleid is nog steeds een vies woord in de lokale politiek en degene die het benoemd wordt onmiddellijk weggezet voor alles wat mooi en lelijk is.
Maar het is de enige mogelijkheid om echt wat te doen aan de sociaal-economische problemen in onze gemeente.
Als dat niet gebeurt zal binnen 10 jaar de volgende rechts-populistische partij de volgende zondebok hebben om er een electoraal slaatje uit te slaan.

Het CDA wenst nu ook het indiceren bij het CIZ weg te halen en voortaan door de gemeente zelf te laten uitvoeren. Een voorstel dat de SP in augustus 2007 deed maar nu pas instemming krijgt.
Het CDA bevestigde zojuist het gelijk van de SP, dank voor het vertrouwen! We zien graag met het CDA en het college tegemoet, niet of, maar hoe het college de WMO-keuringen gaat uitvoeren.

Ten slotte,
De keuze in deze begroting is er eentje van verdere liberalisering.
Alle ruimte voor de vrije markt terwijl diezelfde markt heeft laten blijken niet zonder een strenge marktmeester te kunnen opereren.
En als deze gemeenteraad zegt dat zij er niet meer over gaat, hef deze raad dan op; dan voegt ze niets toe. Niets doen is met de rug naar de samenleving staan!

Voorzitter,
We overwegen enkele moties maar laten deze afhangen van de verdere reacties en toezeggingen. Dank u wel.

(het gesproken woord geldt)


Na beantwoording door de wethouders, dienden we 5 moties in waarvan 1 met Belfeldse Demokraten, en 1 met GroenLinks, Belfeldse Demokraten en R'82. Ook steunen we enkele moties van andere partijen. Ook enkele niet omdat ze te ver doorsloegen of nergens op sloegen, zoals een motie die de bezuinigingen op de zorg accepteerde en eentje die meer geld sluist naar "cradle-to-cradle". Tja...
In de voorbereiding hadden we 8 moties geschreven maar gaandeweg het debat konden we gelukkig er steeds meer schrappen door toezeggingen vanuit het gemeentebestuur.


Tweede termijn SP:

Voorzitter,
Nog een reactie zojuist vergeten, maar de SP is regelmatig met handhavers op pad geweest om van dichtbij te zien wat hun werkzaamheden inhouden. 4-1-2010 GR 2 We gaan graag op uw uitnodiging in en nemen spoedig contact op met een handhaver ihkv de controle op huisvesting voor buitenlandse gastarbeiders.
Me ligt op het hart om voorbeelden mee te geven van onmenselijke toestanden op campings in o.a. Arcen en Horst, maar zoals gezegd gaan we graag op pad om ook dit gebeuren met eigen ogen waar te nemen.

We zijn zeer verheugd met het VVD-plan om het betalen per minuut in te voeren. Lof daarvoor. We doen winkeliers en het winkelend publiek hiermee een groot plezier; dit kan een goede impuls zijn. We zijn benieuwd hoe het college hier invulling aan gaat geven en zo niet, hoe de VVD dit verder gaat oppakken.

Dan terug naar uitspraken van wethouder Teeuwen: het kan niet zo zijn dat er voor 2010 geen nieuw beleid mogelijk is, dat we dit jaar vleugellam enkel mogen controleren. Waar zitten we hier dan voor? Ik krijg bijna de neiging om een gevleugelde uitspraak van Hay Janssen in de mond te nemen; “ben ik daarvoor…” De SP mag hopen dat we hier vandaag bijeen zijn om samen iets te bereiken voor de mensen in deze gemeente, waarbij er dus ook mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven en voorstellen.
Zoals ik eerder al zei is het een kwestie van keuzes maken en schuiven met centen om gewenst beleid mogelijk te maken. Ook in tijden van crisis moet men blijven investeren, waarmee ook de lokale economie aan het draaien blijft.

(het gesproken woord geldt)


Na behandeling van de moties en de reacties van andere partijen en de wethouders hierop, kon de SP opnieuw twee van haar moties intrekken omdat ze overbodig waren geworden. Er bleef één eigen motie over en de twee eerdere moties die we mede-ondertekenden. In de stemming haalden al deze moties het niet. Enkele andere moties die de SP steunde haalden het overigens wel, sommigen zelfs met unanieme stemmen.

Verbaast zijn we over onze motie betreffende het minimabeleid, die buiten de SP geen enkele steun kreeg. De wethouder kwam met vage bewoordingen maar kon ons niet overtuigen dat het goed zit en blijft. Daarom handhaafden we onze motie met de volgende strekking:

Constaterende dat de voorliggende programmabegroting gebreken vertoond, dat hierdoor het budgetrecht van de raad is aangetast;
Constaterende dat door bezuinigingen op het minimabeleid in Venlo de zwakste schouders de zwaardere lasten ten gevolge van de crisis, dreigen te moeten gaan dragen;
Verzoekt het college om besparingen te realiseren die de bezuiniging op minimabeleid te niet doen.

Vanwege de fouten in de opzet, verkeerde keuzes, bezuinigen op zaken waaraan we niet wensen mee te werken, en de verschraling van het recht van de raad als controlerend en kaderstellend orgaan, konden we niet anders dan tegen de begroting stemmen. Ook GroenLinks, Belfeldse Demokraten en Realisten'82 stemden tegen. Daarmee is de begroting aangenomen maar wel met een stevig kritisch signaal dat het op deze manier 'eens maar nooit weer' is!

In juni volgt de kadernota met de uitgewerkte plannen en cijfers op deze programmabegroting. Tegen die tijd worden onze 'messen' opnieuw geslepen.


Om de paar minuten een update wat in de begroting ter sprake kwam: weblog van Dagblad de Limburger
Download: Programmabegroting Venlo 2010-2013 (PDF)
Pagina met contactgegevens SP-fractie

U bent hier