h

AED-motie SP unaniem aangenomen

24 februari 2010

AED-motie SP unaniem aangenomen

AED-1 De SP-motie voor een haalbaarheidsonderzoek om Automatische Externe Defibrillatoren (AED hartmassageapparaten) te installeren in de hele nieuwe gemeente Venlo, is vanavond unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Succes voor de SP maar vooral een opsteker voor de initiatiefnemers in Arcen en de lokale hulpverlening.

In de kortste raadsvergadering in tijden kwam met name de SP-motie naar een haalbaarheidsonderzoek voor ‘AED Burger Hulpverlening Limburg’ aan bod. Deze motie werd door de SP ingediend en mede ondertekend door VVD, CDA en PvdA (coalitie) en kende daarmee een raadsmeerderheid. Ook de andere partijen stemden voor en gaven daarmee aan hoe belangrijk dit project is.

Ton Heerschop In een kort betoog gaf SP-raadslid Ton Heerschop aan hoe belangrijk snel ingrijpen bij de noodzaak van een reanimatie is. Daarbij haalde hij ook nog eens een e-mail aan van een burger die gisteren zijn steun uitsprak en refereerde aan een sterfgeval in zijn buurt laatst, waarbij hij met zijn kennis van reanimatie had kunnen ingrijpen als hij dat had geweten. Ton Heerschop: “Die e-mail geeft nu precies aan waar het over gaat want met enkel aanschaf van AED’s komen we er niet, het is juist zaak om mensen te trainen in het gebruik en reanimatie én om een sms-meldingsysteem mogelijk te maken zodat bij een calamiteit de getrainde vrijwilligers via een sms gewaarschuwd worden en binnen de eerste cruciale 6 minuten ter plekke kunnen zijn. Die centrale aansturing is nu niet geregeld.”

Alle partijen gaven aan ons voorstel te steunen. Enkele partijen gaven nog wat suggesties om mee te nemen in het onderzoek. Waarschijnlijk door zorgen over de werkdruk van wethouder Testroote stelde D66 de vraag of een reactie binnen twee maanden niet te veel gevraagd was. De wethouder pareerde deze zorg door te stellen dat hij bij voorkeur in de begroting dit voorstel al wilde verwerken en binnen een maand al zal reageren. Chapeau!

De SP gaf de wethouder mee vooral snel contact op te nemen met de ambulancedienst omdat deze zowel locaties als opleidingen en de contacten heeft om dit snel te realiseren. AED-2 Enkele raadsleden haasten zich te melden dat er al van alles geregeld was en zij zich nog meer bij bijvoorbeeld sportverenigingen wilden inzetten om ook daar AED-apparaten op te hangen. Prima en vooral doen maar belangrijker nog is dat iedereen straks kan opzoeken waar de AED’s hangen want onbekend maakt onbemind en informatie is motivatie zodat ook meer mensen de AED/ reanimatie-cursus zullen gaan volgen waarmee het 'AED Burger Hulpverleningsysteem' dekkend wordt.

De SP heeft opnieuw laten zien dat zij weet wat er onder de mensen speelt, dat solidariteit in de samenleving geen vreemd woord is en dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor anderen. Daarnaast was deze motie, hoewel al lang in voorbereiding, ook wel een beetje een opluchting om met elkaar achter een verhaal te gaan staan en dat ook snel tot een goed einde te brengen. Maar vanzelfsprekend zullen we het gemeentebestuur nauwgezet volgen in de uitvoering van deze motie.


Hierbij willen we nogmaals onze dank uitspreken voor met name de heren Leon Triepels en Jack Geelen (RAV Limburg) voor hun daadkracht, doorzettingsvermogen, steun en informatie.


Hieronder kunt u de aangenomen motie nalezen:

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Burgerinitiatief AED Burger Hulpverlening Limburg voor Venlo

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 24 februari 2010
De raad, gehoord de beraadslaging en,

overwegende dat:
• er vanuit het veld van ambulancevervoer een initiatief is gestart om bij een reanimatie snel vrijwilligers met kennis over reanimatie en Automatische Externe Defibrillatoren, kortweg AED’s, ter plaatse te hebben,
• het Burgerinitiatief AED Burger Hulpverlening Limburg reeds is ingevoerd in de voormalige gemeente Arcen en Velden,
• dat ingrijpen in de eerste vijf minuten na hartfalen zeer belangrijk is,
• dat de wettelijke opkomsttijd voor een ambulance vijftien minuten is,
• met meerdere AED's, verspreid binnen de gehele gemeente Venlo op strategische plekken en voldoende opgeleide vrijwilligers wordt de snelheid van handelen én daarmee de overlevingskans voor getroffenen substantieel vergroot.

van mening dat dit onnodig overlijden of blijvende lichamelijke beperkingen kan terugdringen.

Verzoekt het college om:
• Te onderzoeken of uitrol van dit AED project over de gehele gemeente Venlo haalbaar is.
• Te onderzoeken welke ondersteuning gegeven kan worden aan dit burgerinitiatief en welke rol de gemeente, gezondheidszorgorganisaties en verzekeringsmaatschappijen hierbij zouden kunnen hebben.
• Aan de gemeenteraad binnen twee maanden te rapporteren wat de uitrol van het Burgerinitiatief AED Burger Hulpverlening Limburg in de gehele gemeente zal gaan kosten. Dit bij voorkeur te doen middels een raadsvoorstel aan uw gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.
Venlo 24 februari 2010,

Ton Heerschop (SP)
Alexander Vervoort (SP)
Martin Camp (VVD)
Ger Lommen (CDA)
Hay Janssen (PvdA)


22-02-2010: website Dagblad de Limburger: "Venlo witte vlek met defibrillator"
21-02-2010: Voorstel SP voor haalbaarheidsonderzoek AED’s
03-12-2008: SP maakt zich hard voor 'Hard voor hart'!

U bent hier