h

Armoedebeleid verder aangescherpt

26 november 2020

Armoedebeleid verder aangescherpt

Bij de begroting begin november was armoede een prominent thema, dat is weleens anders geweest in de gemeenteraad. De SP is blij met de nu raadsbrede aandacht, tevens dat onze voorstellen zijn omarmt. Armoedebestrijding en schuldhulp gaan indringender aangepakt worden.


 

 

Eerder deze maand was er in de voorbereidende raadsvergadering een levendige discussie tussen de verschillende fracties hoe armoede op te lossen. Er waren veel goede suggesties waar B&W ook iets mee kan. We zijn blij dat armoede bij alle partijen prioriteit blijkt te hebben en ideeën losmaakt. 

 

De SP kreeg bij de begroting (op 6 november) al voor elkaar dat er onderzocht wordt welke gevolgen een drempelverlaging naar 130% zal hebben, hierdoor kunnen meer mensen van het steunpakket gebruik gaan maken. Volgens de SP zet verlaging van de drempels echt zoden aan de dijk in de strijd tegen armoede.

 

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de wetswijzigingen per januari over gegevensdeling (met als doel vroegsignalering van schulden) de gemeente meer handvatten geeft. Blijft de vraag hoe we mensen in armoede en schulden bereiken en betrekken bij de hulp die geboden kan worden? (Verderop meer over die twee zaken.)

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “We kregen het voor elkaar dat het jongeren perspectieffonds er komt. SP en PvdA schreven eerder dit jaar hiervoor een initiatiefvoorstel met ook hier preventie als basis. Er ligt een blauwdruk voor een proefperiode waarin we schulden gaan ontzorgen van jongeren die tussen wal en schip vallen omdat zij buiten de schuldhulpverlening vallen.”

“Onze wethouder kon ons toezeggen dat er begin 2021 gestart wordt met dit jongeren perspectieffonds!”

 

“De proef gaat onzes inziens duidelijk maken dat dit fonds succesvol zal zijn, jongeren van hun schuldberg haalt en hen weer toekomstperspectief geeft doordat hun schulden worden opgepakt en afgelost en zij in ruil daarvoor hun leven weer op de rit krijgen met een opleiding en/of een baan.”

“Dan nog zullen er stappen te zetten zijn zodat dat het jongeren perspectief fonds voor iedereen kan worden ingevoerd. Een voorstel daarvoor verwachten we rond mei.”

 

 

Er gaan steeds minder kinderen naar de tandarts, met alle gevolgen van dien. De PvdA gaf onlangs nog een voorbeeld van de niet te betalen tandartskosten voor minima. Jong geleerd is oud gedaan en een goed onderhouden gebit in de kinderjaren is een goede basis voor de toekomst. Dus dienen alle kinderen naar de tandarts te kunnen zonder dat dit onbetaalbaar is voor de ouders. Misschien dat het opstarten van een nieuwe vorm van schooltandarts daarbij kan helpen?

Angelique Weingarten: “We hielpen de PvdA (die hierop niet doorpakte) door bij het college aan te dringen op het mogelijk maken hiervan. Onze SP-wethouder Alexander Vervoort zei toe dat onderzocht wordt welke mogelijkheden hiervoor zijn, zodat de gemeenteraad een keuze kan maken in de tandzorg voor kinderen van ouders in armoede.”

 

 

Angelique Weingarten: “De SP heeft het al vaker aangekaart maar deed dat nu nogmaals. We ergeren ons aan de ‘cowboys’ binnen bewindvoering en de kosten bijzondere bijstand hiervoor. Soms zijn deze kosten noodzakelijk maar interne bewindvoering zou een oplossing kunnen zijn voor de explosief gestegen kosten.”

“Tevens kunnen we door als gemeente bewindvoering zelf uit te voeren, beter inzetten op uitstroom. En meer kiezen voor een tussenfase met budgetbeheer, preventietrainingen financiën, of nazorg met budgetcoaching. Mensen kunnen hiermee langzaam weer eigen regie krijgen en voorkomen dat men opnieuw in geldzorgen komt. Onze SP-wethouder vertelde dat er onderzocht wordt of en hoe de gemeente Venlo een eigen interne bewindvoering mogelijk kan gaan maken.”

 

 

Sinds dit jaar geldt de Stadspas Venlo. Op zich een goede regeling ware het niet dat de SP via onze SP-Hulpdienst klachten en opmerkingen krijgt van gebruikers.

Zoals aanbieders die de pas als kortingspas zien en niet als betaalpas, een zeer ingewikkelde website, verschil tussen mantelzorgers en minima die deze pas gebruiken en het daardoor ontstane stigma en vooroordelen.

Angelique Weingarten: “De SP trok hierover in de zomer al eens aan de bel en leverde toen bij de ambtenaren een klachtenboek in met aanbevelingen. Het college gaf aan zich bewust te zijn dat er nog behoorlijk wat kinderziekten zijn bij deze regeling en al aan de slag is met verbeteringen. We wachten af wat dit gaat opleveren.

 

 

Armoede stoppen is weerbarstig, elke gemeente worstelt met dit probleem en is op zoek naar dé oplossing om armoede werkelijk te bestrijden.

Vanaf 1-1-2021 gelden er enkele nieuwe wetten en regels die kunnen helpen bij onder meer de vroegsignalering, preventie, schuldhulp en gegevensdeling om de gemeente meer handvatten te geven.

Denk daarbij aan het contact met verhuurders, verzekeraars, telecom, belastingen, incassobureaus, water- en energiebedrijven. Deze instanties zijn vaak de grootste schuldeisers en het maken van goede afspraken waaraan je ze kunt houden, kan de openstaande schuld verlichten. Om dit uit te voeren is er intensieve inzet nodig. B&W verzekerde dat die er zal zijn.

 

 

Ook dient er meer gedaan te worden aan het goed bereiken van díe mensen die baat hebben bij de diverse ondersteunende minimaregelingen. Veel mensen maken hier geen gebruik van of weten niet van het bestaan.

Angelique Weingarten: “Afgelopen juli nog heeft de SP de mouwen opgestroopt en hebben we in Venlo-oost en de Vossener 2000 flyers verspreid waarin we verwezen naar de minimaregelingen.”

“Toen we navraag deden bij de gemeente of er door deze actie meer aanvragen zijn gedaan, bleek tot onze verbazing het effect nihil. Dus ook als de informatie huis aan huis verspreid wordt blijkt het nauwelijks effect te hebben. Het bereik blijkt daarmee een wel erg lastige.”

Hoe krijg je mensen die baat hebben van de diverse steunregelingen zo ver dat ze er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken? Hoe komt het dat mensen er geen weet van hebben en geld laten liggen, geld dat ze juist zo nodig kunnen gebruiken?

 

“We vroegen aan B&W om alle mogelijke kanalen aan te boren om minima aan de inkomensondersteunende regelingen te laten aansluiten.”

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn al bekend bij de gemeente Venlo, dus die zijn eenvoudiger aan te sporen. Over het algemeen zijn zij goed op de hoogte van de regelingen en maken hier dan ook gebruik van. Er moet meer worden ingezet op de werkenden armen, mensen die zelfs met meerdere banen niet kunnen rondkomen.

Maar ook ZZP’ers die het al financieel niet breed hebben en zeker nu met de coronacrisis nog meer problemen kennen. Daar moet op ingezet worden. Om deze mensen te bereiken én helpen is – vindt de SP – een drempelverlaging voor de minimaregelingen noodzakelijk. Zodat zij niet tussen wal en schip blijven vallen.

 

 

Angelique Weingarten: “Maar dan nog zijn we ook hiermee ‘pleisters’ aan het plakken. Het probleem van armoede los je op door de oorzaak aan te pakken. Want al verdubbelen we in de gemeente Venlo het budget voor armoede, dan nog zullen we het niet opgelost krijgen.”

“Er zijn twee belangrijke dingen om armoede te doorbreken; 1: De salarissen, AOW en uitkeringen gaan wezenlijk stijgen zodat de verhouding tussen (netto) inkomen en vaste lasten weer in balans komt. En 2: Die vaste lasten moeten effectief dalen. Denk aan lagere huurkosten en verzekeringspremies.”

 

“Ik ga er dan ook vanuit dat de landelijke partijen in deze raad die zo fel spraken en armoede opgelost willen zien, hun fracties in Den Haag net zo fel laten weten dat het nu echt genoeg is. Het kan zo niet langer. Eis loonsverhoging en verlaging van vaste lasten. Dan doen ze echt iets tegen armoede. En als er dan weer gestemd moet worden voor structureel meer salaris voor o.a. zorgmedewerkers of 0% huurverhoging, hoopt de SP deze partijen aan onze zijde te zien.”

 

Bekijk ook:

 

U bent hier