h

Gedwongen beleidsarme kadernota aangenomen

28 juni 2017

Gedwongen beleidsarme kadernota aangenomen

Vandaag, 28 juni, boog de gemeenteraad zich over de voorjaarsnota die de kaders meegeeft voor de begroting van de komende jaren, ofwel waaraan we wel en geen geld kunnen besteden in Venlo. Het miljoenentekort zorgde ervoor dat alle partijen waren doordrongen van hun taak maar ook dat B&W alles voortvarend oppakte waardoor alle voorstellen en ook de kadernota unaniem werden aangenomen.

 

De kadernota werd enkele weken uitgesteld door het miljoenentekort in de zorg, wat nog steeds een donkere schaduw werpt over de financiën. Toch was de SP stellig dat we ons allemaal niet lam moeten laten slaan door dit tekort, dat er genoeg kansen liggen om op te pakken, zaken die het waard zijn om in te investeren en er voldoende mogelijkheden liggen om het tekort weg te werken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de zorg of de financiering jarenlang stil zet.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De financiële kaders voor 2018 zijn nu vastgesteld maar dat wil niet zeggen dat daarmee het ontstane tekort van 12 miljoen euro ook ineens is opgelost. Het College van B&W moet de gemeenteraad meenemen in de vele voorstellen die er liggen waarop te bezuinigen is zodat de Raad in november daarover een besluit kan nemen.”

 

Lees hier de inbreng van de SP bij de kadernota; een betoog over kansen, mogelijkheden, kritiek en oplossingsrichtingen.

 

“Ik heb de Raad en het College nogmaals op het hart gedrukt dat die miljoenen niet gevonden gaan worden binnen het sociaal domein (zorg) waar het tekort ontstaan is. Doet men dit wel dan heeft dat grote gevolgen voor de uitvoering van de zorg, welk effect nog vele jaren zal nadreunen bij de zorgvragers en zorgverleners.”

 

 

“Gelukkig was de wethouder het na enig aandringen met me eens en zegde toe verder te kijken dan alleen het zorgdomein waar geld te besparen is om het tekort opgelost te krijgen. Dat hij daarmee in feite het coalitieakkoord en eerdere afspraken met de coalitiepartijen terzijde schuift is bijzonder en moedig.”

 

Heerschop: “Door het miljoenentekort moeten we pas op de plaats maken maar dit tekort dreigt ons allen te gijzelen want geld voor nieuwe plannen is er niet en of er geld blijft voor de huidige plannen is ongewis. Dat betekent niet dat de tijd ineens stil staat want er zijn vele mogelijkheden om investeringen te laten doorgaan door op een slimme manier te bekijken waar een voordeel met cofinanciering te behalen is.”

 

 

“Op die manier konden we vanavond gelukkig ook eindelijk de ondertunneling van de Vierpaardjes regelen. Geld daarvoor krijgen we van het Rijk en de Provincie en het drukt nog niet op onze begroting aangezien we pas over een paar jaar geld hiervoor moeten reserveren.”

 

“Net zo kan de verkoop van de gemeentelijke parkeergarages geld opleveren al moeten we waakzaam blijven dat we niet onszelf in de vingers snijden met die verkoop aan gehaaide bedrijven die enkel uit zijn op winstmaximalisatie ten koste van service, tarieven en onderhoud. Dan zijn we op lange termijn misschien van het eigendom van de garages verlost maar houden we er uiteindelijk slechte, klantonvriendelijke garages aan over.”

 

 

De gemeenteraad was vorige week op bezoek in de wijk Vastenavondkamp. Voor sommige raadsleden ging een wereld open, zij kregen diverse klachten en hoorden over zaken die al jaren niet goed gaan. Dus moest er volgens sommige partijen een zoveelste ‘actieplan’ komen.

Heerschop: “Alsof weer een rapport de situatie gaat veranderen. Ik heb de raad voorgehouden dat de Vastenavondkamp niet alleen staat. Wijken die onder druk staan hebben niets aan plannen die een papieren werkelijkheid vertegenwoordigen of masterplannen die vol wensdenken staan.”

 

 

“Nee, in die wijken moeten we mensen hebben die met mensen spreken over wat nodig is tot op straatniveau. Levendigheid komt niet terug met een masterplan, maar wel met voldoende afvalcontainers, met een hekwerk om een voetbalveld zodat kinderen niet in de hondenpoep hoeven te voetballen. Daadkracht is wat deze wijken nodig hebben.”

 


 

Verder maakte de SP zich sterk voor de kleinere ondernemers die hinder ondervinden door de houding van de gemeente. Voor kansen die er liggen met de dijkversterkingen op toeristisch en recreatief gebied in met name Steyl en Arcen, doe daar wat mee.

Net als met kansen verzilveren voor een intercityverbinding tussen Eindhoven - Düsseldorf en Maastricht – Zutphen en maak daarmee werk van Venlo als knooppunt tussen kenniscentra en logistiek.

 

 

De SP-fractie sprak kritisch over de ontstane politieke crisis, dat we meer aan zelfreflectie moeten doen om de ontstane problemen opgelost te krijgen. Net zo uitten we kritiek op de plannen voor de kabelbaan naar het kazerneterrein.

We kaartten nogmaals de problemen met criminaliteit aan in de wijk Q4 maar ook kansen die hier liggen voor woningbouw en de uitgestoken hand van de provincie hiervoor die de gemeente moet aanpakken.

 

We lieten ook weer onze zorgen horen over arbeidsmigranten die werk verdringen waardoor veelal jongeren werkloos aan de kant staan of opgescheept worden met pulpcontracten. Spreek bedrijven aan die zich hieraan schuldig maken en zorg tegelijkertijd dat de mensen die zich hier vestigen ook een toekomst kunnen opbouwen.

 

Er leek ook ineens een kans te ontstaan om een lang gekoesterde wens van de SP in vervulling te laten gaan: afschaffen van de hondenbelasting. Onze voorstellen daartoe haalden het tot nog toe niet maar nu bracht coalitiepartij VenLokaal het ineens ter sprake en de VVD zei afschaffing ook te willen steunen. Toen SP-raadslid Alexander Vervoort daarop meteen vroeg om dan ook met een concreet voorstel te komen, zodat er in het najaar een uitgewerkt en financieel onderbouwd plan ligt, trok VenLokaal de keutel in. Een gemiste kans maar mogelijk dat er in oktober alsnog een motie daartoe op tafel komt. Daarvoor wil de SP graag met VenLokaal meedenken en als de VVD zich erbij aansluit is een raadsmeerderheid (eindelijk) in zicht.

 

Ton Heerschop: “B&W nam alle inbreng tot zich, soms na enig gemor en aandringen maar ze is zich ervan bewust dat ze de gemeenteraad nodig heeft om te komen tot een breed gedragen begroting in het najaar. Al met al werden alle voorstellen door de hele gemeenteraad aangenomen. Daarmee werden ook al onze kritiek, vragen en wensen overgenomen. Zodoende werden ook de jaarrekening en de kadernota unaniem aangenomen. Uniek maar ook een beeld dat de gemeenteraad en college wel degelijk kunnen samenwerken.”

 
Bekijk ook:

U bent hier