h

Nieuwe subsidiestelsel wordt nog beter

31 maart 2021

Nieuwe subsidiestelsel wordt nog beter

Op 31 maart besprak de gemeenteraad de gevolgen van de herijking van de subsidies. We wilden een eerlijker, transparanter, doeltreffendheid, beter en duidelijker subsidiebeleid. De weg daarnaartoe kende hobbels en leidden tot afwijkingen en onbedoelde neveneffecten. Met een reparatievoorstel wordt dat nu weggenomen.

 

Het aanpassen van het subsidiesysteem was geen gemakkelijke opgave. Het totaal aan subsidiegeld in Venlo bedraagt zo’n 15 miljoen euro, verdeeld over circa 450 organisaties. Jarenlang is er niet naar omgekeken, diverse keren durfde de politiek er de vingers niet aan te branden. Vooral bang voor de gevolgen en gemor in de politieke achterban.

Intussen werden willekeurig miljoenen weggegeven aan verenigingen en activiteiten waarvan onduidelijk was wat dat bijdroeg aan de Venlose samenleving.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: Dit college en gemeenteraad durfden het wél aan om de knoop door te hakken en het subsidiestelsel eindelijk eens goed tegen het licht te houden. Niet met het doel om te bezuinigen maar om het beleid consequenter en eerlijker te krijgen.

 

We wisten dat deze herijking het nodige teweeg zou brengen, bij vooral de gesubsidieerde verenigingen en instellingen die gekort zouden worden. Blijkt nu dat met het nieuwe beleid zelfs meer geld uitgegeven wordt.

Maar ook dat dit geld veel beter en transparanter is verdeeld.

Er komt een einde aan de willekeur, politieke vrienden subsidies toestoppen, geld steken in onduidelijke dingen, geld weggeven aan clubs die zelf al een flink vermogen bezitten.

 

Foto: SP

 

Dat aan de ene kant maar aan de andere kant zagen we ook dat de subsidieaanvraag er niet gemakkelijker op werd en onduidelijk was wat men kon aanvragen of welke subsidie mogelijk is. Daardoor liepen veel verenigingen de nodige bijdrages mis.

Dit gaat nu hersteld worden. Sowieso was de gemeente al bezig om de ‘kinderziektes’ eruit te halen, maar door een motie van meerdere raadsfracties worden verenigingen die onevenredig geraakt of gekort werden, geholpen met een extra bijdrage uit een noodfonds.

 

Ook krijgen ze de kans om met hulp hun aanvraag nog eens te bekijken. Hiermee hopen en verwachten we dat het doel van het nieuwe en verbeterde subsidiebeleid (eerlijker en doelmatiger verdelen) ook in praktijk gehaald wordt.

 

 

 Vermeldenswaardig is de vreemde opstelling van de oppositiepartijen.

Sinds het aankondigen van de plannen van de herijking uitten de oppositiepartijen kritiek. CDA, VVD, PVV en D66 lieten in september zelfs een onderzoek uitvoeren (onder 28 geselecteerde verenigingen, die nog geen aanvraag hadden ingediend) om maar aan te tonen hoe slecht het nieuwe beleid zou zijn.

Op zich best knap want destijds was er nog geen vastgesteld beleid, konden verenigingen nog geen aanvragen indienen en kon dus ook niet bekend zijn welke gevolgen er mogelijk zouden kunnen optreden.

 

De oppositie zag haar onderzoek mét zogenaamde onderbouwing van hun kritiek al snel naar de achtergrond verdwijnen. Ja, er bleken verbeterpunten maar net zo bleek het nieuwe beleid te werken en werden subsidies veel eerlijker en beter verdeeld.

 

 

Ook vanavond, tijdens de raadsvergadering op 31 maart, probeerde de oppositie uit alle macht aan te geven hoe slecht het wel niet gesteld zou zijn.

De PVV spande de kroon. Ze las een brief voor van een niet nader genoemde persoon of vereniging om maar aan te geven hoe bar en boos het wel niet zou zijn. Daarmee probeerde ze haar kritiek kracht bij te zetten dat het nieuwe subsidiestelsel maar niks is en men maar terug moest naar het oude, waarbij dus ongebreideld geld werd weggegeven.

 

Tegelijkertijd zei de PVV, na het voorlezen van de brief, dat ze “een broertje dood heeft aan subsidies” en er liever helemaal van af wil. Ze liet daarmee iedereen verbijsterd achter.

De PVV vindt het nieuwe subsidiebeleid niks, wil terug naar het oude wat ze ook niks vindt en is eigenlijk tegen elke vorm van subsidie. Ze klaagt over de veranderde subsidieverstrekking maar vindt net zo dat het maar helemaal afgeschaft moet worden. Snapt u het nog?

 

 

D66 en (wederom) Oruç waren afwezig maar VVD en CDA trokken hun kritiek voor de bühne snel in en dienden zelfs een motie mee in van de coalitiepartijen (EENLokaal, PvdA, SP, GL, 50Plus) over het noodfonds, een extra aanvraagronde, correctie van voorwaardes, overschotten in een stimuleringsfonds te stoppen, de relatie tussen beleid en subsidies te verduidelijken en het geld binnen de sector te houden.

De grote criticasters CDA en VVD stemden in feite uiteindelijk in met het nieuwe subsidiebeleid én de motie. De PVV stemde als enige tegen, wederom zonder zelf met een alternatief te komen.

 

Bekijk ook:
 

U bent hier