h

Subsidies tegen het licht houden

22 maart 2019

Subsidies tegen het licht houden

Op 21 maart besprak de gemeenteraad de aanzet om te komen tot een herijking van alle subsidies. Geen gemakkelijke opgave en het zal het nodige teweeg gaan brengen bij vooral de gesubsidieerde verenigingen en instellingen. Hoe voorkomen we willekeur, hoe maken we het subsidiestelsel eerlijker en transparanter? De SP gaf een eerste voorzet.

 

Het totaal aan subsidiegeld in Venlo bedraagt bijna €15 miljoen, verdeeld over circa 450 organisaties. Het college moest van de raad met een visie komen op sport, kunst en cultuur versus de subsidieregels. De raad wilde daarbij criteria meegeven bij de beoordeling of een subsidie wel of niet nodig is: is een financiële bijdrage van de gemeente Venlo, in welke vorm dan ook, noodzakelijk om een activiteit of voorziening in stand te houden of op te richten en levert deze een wezenlijke bijdrage aan de in het stedelijk beleid opgenomen doelen?

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Wij hebben B&W enkele denkrichtingen meegegeven om zo tot een goede en rechtvaardige verdeling van de subsidies te komen. Maar als eerste heb ik namens de SP grote waardering uitgesproken voor alle vrijwilligers, voor de enorme inzet die zij vaak dagelijks plegen in onze verenigingen, clubs en bij het opzetten van evenementen, groot en klein. Zij maken onze stad tot wat ze is, oprechte dank daarvoor.” 

“Waar de herijking van de subsidies in 2016/2017 op de plank is blijven liggen, en er geen besluit werd genomen, zijn wij blij dat dit bestuur wél hiermee aan de slag is, doorpakt en daadkracht toont op dit gevoelige onderwerp om te komen tot een nieuwe bepaling waar de subsidie-uitgifte aan moet voldoen.”

 

“We zien dat al veel verenigingen met elkaar in gesprek zijn en dat is positief want verbinding zoeken met elkaar kan grote voordelen opleveren. Voor veel verenigingen wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Zeker nu we zien dat de ledenaantallen bij bijvoorbeeld sportverenigingen teruglopen en meer mensen die individueel en ongeorganiseerd sporten. 

Samenwerking kan dan een oplossing zijn. Samenwerken betekend ook kruisbestuiving, nieuwe ideeën, kwaliteitsverbetering, gezamenlijke doelen zoals het verkrijgen van sponsoren. Het zorgt voor nieuwe energie en creativiteit. En ja, ook een kostenbesparing.”

 

Foto: SP

 

“Goede voorbeelden zijn er al, neem ‘Samen Winnen’ in Belfeld, hier werken cultuur- en sportverenigingen al samen. Maar ook de omni-sportverenigingen waar verschillende sporten zijn ondergebracht en elkaar versterken, onder één bestuur, zoals bij SV Velden.” 

“Van belang is een kritische blik en het meenemen van ideeën die de verenigingen zelf hebben. De door B&W nu voorgestelde uitgangspunten zijn een stap in de goede richting.”

 

“Van belang is het kunnen deelnemen aan activiteiten door iedereen. Voor jongeren tot 18 jaar zonder voldoende geld om mee te doen is er een vangnet in vorm van het Jeugdfonds Sport&Cultuur en Stichting Leergeld. Maar hoe kunnen wij realiseren dat ook minder draagkrachtige volwassenen en ouderen kunnen meedoen?” 

“Dit om niet alleen deze mensen actief te houden of te activeren, maar ook om hen sociaal betrokken te houden of te krijgen, wat ook weer bijvoorbeeld een sociaal isolement, eenzaamheid, kan voorkomen.” 

 

 

“Dit SP mist een controlemechanisme op het vermogen van subsidieaanvragers. Waarom zouden wij subsidie verstrekken aan een vereniging die voldoende in de slappe was zit?! Subsidie is tenslotte bedoeld om een initiatief op weg te helpen en niet bedacht om structureel te verstrekken.”

 

In het coalitieakkoord staat het treffend: “Maatschappelijke doelstellingen staan centraal. Als het gaat om subsidie kijken we naar de omvang van de subsidie en het te bereiken maatschappelijk doel. En daar waar dit uit de pas loopt sturen we het bij. Stimuleren is niet hetzelfde als het financieren ervan. Soms is het faciliteren ervan net zo belangrijk.”

“Daar houden we het gemeentebestuur aan. Wij zijn dan ook benieuwd of we al bij de kadernota een raadsvoorstel met de herijking tegemoet kunnen zien.” 

U bent hier