h

Wensen SP bij positieve kadernota en potje om klappen op te vangen

28 mei 2020

Wensen SP bij positieve kadernota en potje om klappen op te vangen

In mei sprak de gemeenteraad zich uit over de voorjaarsnota, de financiële doorkijk als voorbereiding op de begroting in het najaar. Ofwel de kaders meegeven waarvoor we wel en geen geld uitgeven en welke wensen er zijn of welke zaken aandacht nodig hebben. Met een plus van dik 6 miljoen euro was het wel een stuk makkelijker praten.

 

Wonen

Op ons verzoek om met de hele raad in gesprek te gaan over de regionale woonvisie (als die in september klaar is) werd door B&W positief gereageerd. “Laten we dit voor oktober ook nu meteen alvast op de agenda zetten. Spijkers met koppen slaan.”, zei SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten.

 

Bibliotheek

Wij hebben aandacht gevraagd voor de financiële situatie van de Bibliotheek. Gezien deze tijd van lockdown en thuisonderwijs maar ook het hoge percentage laaggeletterdheid is het voor de SP van belang de Bieb middelen ter beschikking te stellen om hier inzet op te kunnen blijven plegen. Zodat ook de wijken en kernen hierin - ook op locatie - ondersteund kunnen worden.

Angelique Weingarten: “Ook andere partijen delen onze zorgen, samen met hen hebben we een motie ingediend (op initiatief van GroenLinks) voor een reparatieplan (vanwege de jarenlange bezuinigingen) en om het budget stapsgewijs te verruimen naar het landelijk gemiddelde niveau. De motie werd unaniem werd aangenomen.”

 

Sport en jeugd

We gaven in het debat op 27 mei een compliment hoe kinderen in de vele wijken door de gemeente aan het sporten en bewegen zijn gebracht. En zo ook onder meer de verenigingen weer kunnen toewerken aan een opstart. Met de zomervakantie op komst is het wel zaak om die kinderen bezig te blijven houden. Daarover vroegen we of er al zicht is op of en hoe er met de coronamaatregelen vanuit bijvoorbeeld kindervakantiewerk, scouting en cultuur hierop ingespeeld kan worden? Zijn daar al afspraken over gemaakt zodat de positieve flow vastgehouden wordt?

De wethouder reageerde daarop dat dit besproken gaat worden met de verenigingen.

 

 

Kwetsbaren ondersteunen

We vroegen om extra aandacht voor mensen die nu door deze crisis in de problemen komen of al zijn. De SP gaf aan dat het verlagen van de drempel voor de minimaregelingen en ook expliciet de kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen een verlichting zou kunnen zijn. Vanuit het college is aangegeven dat ZZP’ers hier ook gebruik van kunnen maken. Angelique Weingarten: “Dat is bekend bij de SP, maar juist het ruimhartiger toepassen zou hen enige financiële lucht kunnen verschaffen. Drempel verlagen of maatwerk toepassen als helpende hand. Juist nu.”

 

Zorg

Opvallend in de kadernota dat er een aanzuigende werking blijkt te zijn bij de WMO-voorzieningen, specifiek de huishoudelijke hulp.

Dit komt, zo wordt geconstateerd door de beperkte eigen bijdrage. Het sociaal wijkteam is de toegang tot zorg, zij geven indicaties af op noodzakelijkheid, de voorwaarden zijn niet veranderd. Als er meer aanvragen zijn doordat de bijdrage lager is zou je kunnen constateren dat in het verleden veel mensen geen hulp hebben gehad omdat ze dit gewoonweg niet konden betalen. De SP gaat ervan uit dat de toegang en het afgeven van indicaties voor huishoudelijk hulp niet aangepast wordt nu dat er meer aanvragen zijn.

 

 

Hulpbehoevenden

Daaropvolgend de vraag hoe we omgaan met een mogelijke forse toename van zorgvragen van mensen die nu zorg mijden? Denk dan niet alleen aan WMO maar ook jeugdzorg, beschermd wonen, huiselijk geweld, schuldhulp enzovoorts. “Heeft dit college op de korrel welke impact de post-coronatijd kan gaan hebben wanneer er ineens heel veel hulpvragen komen? Is daar al iets voor ingericht of heeft het college daar vanuit deze raad nog iets voor nodig aan bijv. budgetruimte?”, vroeg Angelique Weingarten zich af.

 

Welzijn

De SP heeft in deze raad vaak aandacht gevraagd voor de problematiek rondom verwarde personen. Een sluitende ketenaanpak is in onze optiek noodzakelijk. Wie krijgt meldingen binnen, wordt er op een centraal punt informatie verzameld, waarheen wordt doorverwezen, wie pakt dit op, is er een terugkoppeling? Investeren hierin is noodzakelijk, zowel in personeel als financieel. Is die noodzaak er en is het college bereid hierin te investeren, de problematiek zal eerder toenemen dan dalen en het gedegen inregelen van de keten kan veel leed voorkomen. Dus ook hier gold de vraag wat dit eventueel betekent voor de begroting dit najaar en of er nog een extra interventie nodig is?

 

 

Wijkenaanpak

De focus blijft ook in de toekomst op de wijk Vastenavondkamp, dit is goed en nodig. “De SP vroeg het college wel oog te blijven op de effecten van deze extra aandacht, in het bijzondere op de omringende wijken Vossener en Klingerberg, door de extra focus creëert men een waterbedeffect en komen deze wijken meer onder druk te staan.”

“Net als dat andere wijken goed blijven scoren en niet achteruit gaan glijden. Hoe krijgen we voor elkaar dat buurtbewoners niet alleen samen de handen ineenslaan maar ook individueel zich geroepen voelen om ook zelf iets voor hun woonomgeving te betekenen? Welke rol kan de samenlevingsagenda hierin spelen?”, wierp Angelique Weingarten op.

 

 

Coronacrisis en extra geld

Iedereen realiseert zich dat we de gevolgen van de corona crisis nu nog niet kunnen inschatten. Je kunt anticiperen op dat wat je weet. Verstandig om te reserveren maar laten we eerlijk zijn, we reserveren 2.000.000 maar er kan zomaar een nul bij moeten.

Angelique Weingarten: “Laten we voorzichtig zijn en de positieve financiële uitkomst van de jaarrekening 2019 niet meteen opsouperen. Er is een overschot van 6,5 miljoen euro. Extra geld waarop we niet rekenden betekent niet dat we dat meteen moeten uitgeven. Niet een doel bij geld gaan zoeken, maar geld bij een doel.”

 

 

“Zo’n doel kan zijn om mensen die nu werkloos zijn of nog raken zo snel mogelijk weer aan werk te krijgen. We begrijpen dat het door de coronamaatregelen niet makkelijk zal gaan en bedrijven schroom hebben om personeel aan te trekken, maar we moeten ook anticiperen op de post-coronatijd waarin de economie weer aantrekt en vacatures toenemen, maar ook mogelijke vragen voor omscholingen.”

“Is Venlo erop ingericht om die taken te vervullen? Anders gesteld, wat is er nodig vanuit de raad om te zorgen dat we mensen die nu noodgedwongen aan de kant staan weer vlug nieuw perspectief bieden op werk of scholing, en ook hulp bij schulden en armoede?”

 

Herijking subsidiebeleid

SP-raadslid Stefan Hugues vertelde: “De SP is blij met de uitgangspunten, transparantie en eerlijke verdeling. Subsidie is hoofdzakelijk ter ondersteuning en is daarmee geen beloning. Het betreft immers gemeenschapsgeld en daarmee moeten we zorgvuldig omgaan.”

“Zero-based en aan de voorzijde duidelijkheid waar men aan toe is, steunen wij van harte. Wel moeten we ervoor waken dat datgene wat ons dierbaar is weten te behouden en niet de nek omdraaien.”

 

 

“De SP heeft B&W dan ook twee zaken meegegeven: het goed monitoren van de aanstaande aanvragen (pas dan wordt immers duidelijk of de systematiek goed is) en het beleid bij te stellen waar noodzakelijk.”

”Graag zien we dan ook de gelegenheid tijdens de begroting de financiële afweging te kunnen maken. Daarnaast riep de SP het college op te zorgen voor een zachte landing, zonder afbreuk te doen aan de gestelde uitgangspunten, ter voorkomen dat verenigingen niet door het ijs zakken.”

 

Moties

Er werden vele moties aangekondigd maar uiteindelijk maar acht gepresenteerd.

Een motie om fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken werd unaniem aangenomen. Dat geldt ook voor de eerder vermelde motie over de bibliotheek. De motie van de oppositiepartijen die tegen het subsidiestelsel zijn werd maar net verworpen. Een PVV-motie om de hondenbelasting te schrappen werd wegens het ontbreken van een financiële dekking verworpen, alleen de PVV zelf geloofde er nog in.

Andere moties werden alsnog niet in stemming gebracht of ingetrokken na toezeggingen door het college.

 

 

En zo kwam na wederom een debat van dik vijf uur, op 27/28 mei (want al ver na middernacht) een einde aan de vergaderingen over deze prima kadernota. Die werd ten langen leste werd aangenomen (CDA, VVD, D66 en PVV stemden tegen), de SP-fractie had genoeg vertrouwen gekregen om ermee in te kunnen stemmen.

Venlo kan met “hervonden bravoure” vooruit en toewerken naar de definitieve begroting met daarin de zaken waarin de gemeente de komende jaren gaat investeren.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier