h

WAA krijgt opdracht om misstanden uit te zoeken

21 augustus 2020

WAA krijgt opdracht om misstanden uit te zoeken

De SP kreeg antwoorden op haar vragen die zij stelde aangaande de WAA. Belangrijkste antwoord is dat het college van Venlo de overige bestuursleden van de WAA (gemeenten Bergen en Beesel) wil overtuigen dat een onafhankelijk onderzoek naar de situatie bij de WAA noodzakelijk is. Daarnaast krijgt de SP signalen dat er binnen de WAA ook zaken in beweging komen. Onze aandacht voor dit dossier en de moed van enkele werknemers binnen de WAA om met misstanden naar buiten te treden heeft dat in ieder geval tot resultaat gehad.

 

Ook de sociale werkvoorziening WAA is een dossier waar de SP al jaren bovenop zit. Samen met de gemeenten Bergen en Beesel zit de gemeente Venlo in het bestuur van de WAA. Daaronder zit een directie die de dagdagelijkse aansturing van de WAA uitvoert. Met die getrapte verantwoording heeft de gemeente en de gemeenteraad een lastige klus om bij te kunnen sturen, of direct ingrijpen als dit wenselijk is.

Fractievoorzitter Angelique Weingarten en raadslid Ton Heerschop hadden afgelopen maanden diverse gesprekken met medewerkers van de WAA en de directie.

 

Ton Heerschop: “Het viel ons direct op dat de verhalen van de medewerkers en de directie redelijk uiteen lagen. Daarnaast leek het besef van urgentie bij de directie te ontbreken.”

“Zeker wanneer er sprake is geweest van mogelijk strafbare feiten. Dat signaal kregen we en maakte dat we verder gingen graven. Want als je een verhaal hoort over een aanranding dan moet je alles in het werk stellen om te achterhalen of dit klopt.”

 

Angelique Weingarten: “Toen we diverse mensen, onafhankelijk van elkaar, hoorden vertellen dat er inderdaad misstanden zijn voorgevallen, konden we niet anders dan er vanuit gaan dat dit moest kloppen. Hoewel het enkele jaren geleden had plaatsgevonden was de verjaringstermijn nog niet verstreken en dus alle reden om aan de bel te trekken en het slachtoffer te helpen om aangifte te doen.”

 

Wat ons zeer verontruste was de melding van vakbond FNV dat er zelfs een zelfdoding zou zijn geweest ten gevolge van misstanden binnen de WAA.

Ton Heerschop: “Gelukkig geeft het College van B&W in haar antwoord op onze vragen aan dat zij geen situaties herkent waarin dit de afgelopen tien jaar aan de orde is geweest. Maar dan nog zijn er de signalen van druk zetten op mensen, angst voor korting op loon of verlies van de baan en dergelijke. Dit is niet hoe je met kwetsbare mensen zoals de medewerkers van de WAA omgaat.”

 

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209

 

Angelique Weingarten: “Daarnaast is ons helder geworden dat begeleiding van medewerkers soms gebeurt door mensen die zelf een WSW-indicatie hebben. Dat is een zorgelijke situatie waar het management van de WAA kennelijk geen aanpassingen in wil aanbrengen. Daar spreken wij het gemeentebestuur op aan.”

 

SP-wethouder Alexander Vervoort heeft het dossier WAA in zijn portefeuille sociale zaken: “Er waren mensen verrast dat mijn eigen SP-fractie vragen stelde over een dossier waar ikzelf politiek-bestuurlijk verantwoordelijk voor ben. Ik ben juist blij met een kritische fractie. Daar waar er zaken mis gaan dienen ze aangepakt te worden.”

“Namens het gemeentebestuur ga ik de WAA vragen om uit te zoeken wat er aan de hand is, of de aangegeven misstanden zich hebben voorgedaan en wat daaraan gedaan wordt.”

 

Ton Heerschop: “De manier van aansturing van een belangrijke partij als de WAA door drie gemeenten is en blijft lastig. We voeren kennelijk hetzelfde beleid voor drie gemeenten maar de grootste belangen liggen bij de gemeente Venlo. De meeste mensen die bij de WAA werken wonen immers in Venlo. En toch hebben we als gemeente maar één-derde zeggenschap in de WAA.”

 

 

Alexander Vervoort: “Het is ook in het belang van de gemeenten Bergen en Beesel dat goed wordt uitgezocht wat er precies aan de hand is of was. Met de WAA gaat het goed en uit eerder onderzoek blijkt steeds dat de medewerkers tevreden zijn over hun werk en werkplek. Maar we weten ook dat dit om diverse redenen niet geldt voor een kleine groep medewerkers.”

Het zou goed zijn de klachten onafhankelijk te laten onderzoeken en zaken die verbetering behoeven kenbaar te maken. “Misstanden dulden we niet; niet als SP, niet als gemeente Venlo en ook niet als WAA. Laat dat duidelijk zijn.”, aldus onze SP-wethouder.

 

Bekijk ook:

U bent hier