h

SP stemt voor Stedenbouwkundige Visie Kazernekwartier

30 januari 2020

SP stemt voor Stedenbouwkundige Visie Kazernekwartier

In de gemeenteraad werd gestemd over een visie richting nieuwe plannen voor de invulling van het kazerneterrein en wat te doen met het erfgoed daar. We twijfelden of de gekozen insteek de juiste is. Na diverse toezeggingen werden we overtuigd dat we de goede weg gaan inslaan.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Ik zit tien jaar in deze gemeenteraad en ben net zolang woordvoerder op dit dossier. En al die jaren zijn er allerlei plannen de revue gepasseerd. Steeds duidelijker werd dat er aandacht is en moest zijn voor de historische resten die daar liggen op het kazerneterrein, de voormalige kazernegebouwen en het fort, om de belangrijkste te noemen.”

“Het laatste plan dat sneuvelde (2018) gaf de contouren van het Fort St. Michiel terug. Maar ook dat plan haalde het financieel niet. Nu komen we aan bij een nieuw hoofdstuk met een stedenbouwkundige visie. Woningbouw is nu de sleutel waarmee invulling gegeven zal worden aan dit gebied.”

 

Ton Heerschop: “Het gemeentebestuur verdient een compliment want er was politieke moed voor nodig om het onzalige vorige groteske plan (met het totaal idiote idee van een kabelbaan als oeververbinding) te schrappen. Dit maakte de weg vrij naar nieuwe initiatieven.”

“Toch waren we ontevreden met de nieuwe plannen. Onder meer doordat er te weinig sociale woningbouw gerealiseerd leek te gaan worden en ook het cultureel erfgoed (fort) er bekaaid van af kwam.”

 

Het gemeentebestuur kwam met twee aanvullingen op het voorliggende raadsvoorstel. Daarin een stevige duiding hoe ook sociale woningbouw gerealiseerd zal worden in de mix van woningen. Ook aangaande duidelijkheid rondom de historische waarde van dit gebied, hoe zal worden omgegaan met fort Sint Michiel.

 

Ton Heerschop: “Zaak om die aanvullingen dan ook integraal onderdeel te laten worden van het besluit. Daarom kwam de SP met een wijzigingsvoorstel om de diverse aanvullingen onderdeel te laten zijn van het totale plan.”

 

De wethouders kwamen met stevige toezeggingen die borgen dat niet alleen de aanvullingen maar ook eerder gedane toezeggingen en aangenomen moties onverkort onderdeel zijn van de nieuwe ontwikkelingen van het kazerneterrein.

 

Vier wijzigingsvoorstellen van SP, CDA, D66 en EENLokaal werden ingetrokken na de stevige toezeggingen door B&W. De Stedenbouwkundige Visie Kazernekwartier werd vervolgens na een lang debat uiteindelijk aangenomen. Alleen de PVV “wenste tegengestemd te hebben”.

 

Net als de SP vanaf het begin, maakten diverse partijen in de raad zich ooit sterk voor de historie en monumentenbehoud. Vele partijen deden dat ook nu weer al maakten VVD en PVV het wel bont.
  Zo sloot de VVD niet uit om als oeververbinding toch weer te opteren voor de geschrapte kabelbaan.
  De PVV had een onsamenhangend verhaal, stelde enkel dat de “wensen van de mensen” gehoord moest worden maar had zelf geen onderzoek gedaan en kwam met geen enkel concreet voorstel, buiten dat men maar in Europa voor fondsenwerving moest gaan kijken. Een financiële onderbouwing had de PVV niet voor haar wensen, waarmee ze een groot gat in de gemeentelijke begroting leek te slaan.

 

Ton Heerschop: “Deze visie maakt de weg vrij naar eindelijk een ontwikkeling van het in 2006 aangekochte kazerneterrein. In 2008 stelde de SP al dat woningbouw de beste optie is, dat gaat nu dus ook gebeuren.”

“In 2011 kreeg de SP een motie aangenomen over de meerwaarde en het behoud van het fort. De nu aangenomen visie inclusief diverse toezeggingen heeft in zich dat ook de cultuurhistorische aspecten (monumenten en fortresten) in de plannen een betere en meer prominente plek gaan krijgen. Misschien op termijn wel volledige reconstructie.”

“We houden het in de gaten maar zien de uitwerking van de visie en de uiteindelijke plannen met vertrouwen tegemoet.”

 

Bekijk ook:

U bent hier