h

Resultaten enquête schuldhulpverlening

20 november 2018

Resultaten enquête schuldhulpverlening

De afgelopen maanden deden we onderzoek naar het functioneren van de schuldhulpverlening in Venlo. Dit was een herhaling van hetzelfde onderzoek uit 2014 waardoor toen de nodige verbeteringen werden doorgevoerd. Uit de respons nu blijken nog nauwelijks klachten te zijn over de schuldhulp. Een goed signaal dat vertrouwen geeft voor de toekomst. Maar ook bleek dat de bewindvoering rammelt, een nieuw onderzoek moet misstanden aan het licht brengen.

 

In 2014 heeft de SP een enquête gehouden naar het functioneren van de schuldhulpverlening en in het bijzonder naar Plangroep aan wie de uitvoering door de gemeente Venlo is aanbesteed.
Het resultaat van de enquête in 2014 bracht veel klachten aan het licht. Het werd een stevig rapport dat met de gemeente Venlo en Plangroep werd besproken.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: "Het herhaalonderzoek - dat van juli tot en met oktober liep - leverde weinig nieuwe respons op maar bracht wel aan het licht dat er nu vooral naar bewindvoering gekeken moet worden. Daarvoor start de SP binnenkort met een apart onderzoek."

 

Hernieuwd onderzoek naar schuldhulp

Dankzij het onderzoek van de SP in 2014 zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. Want Gemeente en Plangroep schrokken destijds van de conclusies en gaven dan ook aan de meeste aanbevelingen over te nemen en veranderingen door te gaan voeren. Graag wilden we weten wat er van terecht gekomen is daarom hield de SP vier jaar na de enquête een nieuwe enquête. Dit herhaalonderzoek werd uitgevoerd met dezelfde vragen als die in 2014 werden gesteld.

 

 

Representatief

De respons was minder dan in 2014. In totaal hebben 28 cliënten (gebruikers van schuldhulpverlening) de vragen (volledig) beantwoord. Door hulpverleners werden 4 vragenformulieren geretourneerd. Graag hadden wij meer retour ontvangen. De lagere respons is mogelijk het gevolg dat de enquêteformulieren op minder plekken verkrijgbaar waren omdat bepaalde ophaal- en inleverlocaties geen medewerking meer wilden verlenen.

Door deze in onze ogen weinige reacties zal er geen rapport met conclusies worden opgesteld. Daarvoor is de respons niet representatief genoeg. De SP blijft een vinger aan de pols houden als het om het schuldhulpverleningsproces gaat.

 

 

Verbeteringen zichtbaar

Duidelijk is wel dat het inmiddels beter gaat met de schuldhulpverlening in Venlo. De doorlooptijden zijn korter geworden en er is meer aandacht voor vragen die mensen bezighouden. Communicatie blijft een aandachtspunt. Zo blijven er klachten over hoe met mensen gesproken wordt.

Voor Plangroep blijft belangrijk om mét mensen te praten en niet van bovenaf te reageren. Als mensen de stap naar schuldhulpverlening zetten heeft men al een behoorlijke drempel overwonnen, dan is communicatie op gelijkwaardige voet van groot belang.

 

Ook de ontbrekende communicatie met hulpverleners was opvallend. Hulpverleners hebben het gevoel niet te worden meegenomen in de stand van zaken, en zo gebeurd het dat er taken dubbel gedaan worden of dat de hulpverlener voor voldongen feiten komt te staan, terwijl het opgelost had kunnen worden.

 

Vooruitgang is er bij Plangroep en er zijn veel adviezen naar aanleiding van het SP-rapport van 2014 overgenomen. Zaak nu om de schuldhulpverlening te blijven verbeteren. De verantwoordelijke wethouder Alexander Vervoort (SP, sociale zaken) is op de hoogte gebracht van de uitkomst van de uitgevoerde enquête, met de boodschap om in te zetten op betere en gelijkwaardige communicatie.

 

Bewindvoering verdient de aandacht

Zorgelijk zijn de klachten over bewindvoering. In 75% van de ingevulde enquêteformulieren wordt vermeld dat men ontevreden of zeer ontevreden is over de bewindvoerder die men in de arm genomen heeft.

Klachten over leefgeld; schulden die verdubbelen in plaats van afnemen; onbetaalde rekeningen die zorgen voor hoge boetes; geen toegang tot eigen dossiers; niet of nauwelijks op de hoogte zijn hoe hoog de schulden nog zijn; de tijd tussen de start van bewindvoering en aanmelding bij schuldhulpverlening is erg lang; helemaal geen tot zeer weinig communicatie met mensen vanuit de bewindvoerder.

 

Al die reacties, eigen ervaringen en verzoeken aan de SP-Hulpdienst, deden de SP-Venlo bewegen om binnenkort ook een onderzoek naar bewindvoering te gaan starten.

Wij willen graag te weten komen wat er verkeerd gaat om zo misstanden aan de kaak te kunnen stellen om, net als bij de schuldhulpverlening, ook bij bewindvoering verbeteringen voor elkaar te krijgen.

 
Op het moment dat het onderzoek naar de bewindvoering in Venlo van start gaat zal een aparte campagne daarvoor gelanceerd worden.

Update 20-01-2019: Meedoen aan het onderzoek kan hier online (tot eind april 2019). Het onderzoek is afgesloten.

 

Bekijk ook:

U bent hier