h

Betere schuldhulp dichterbij

12 augustus 2014

Betere schuldhulp dichterbij

Onze Hulpdienst had onlangs een gesprek met PLANgroep om dieper in te gaan op het rapport dat we in juni publiceerden naar de staat van de schulphulpverlening in Venlo, waarin PLANgroep van deskundigen en cliënten kritiek krijgt. In het vervolggesprek lichtten we onze verbetervoorstellen toe en PLANgroep gaf haar reactie op de klachten. Zo kwamen we samen nader tot een oplossing.

 

Vrijdag 25 juli waren de medewerkers van de SP-Hulpdienst, Jack Geelen en Angelique Weingarten, in gesprek met de directie van PLANgroep Schuldhulpverlening. Directrice Anne-Mieke de Peuter en haar collega Annemiek Swart waren naar Venlo gekomen om over het kritische SP-rapport naar de schuldhulpverlening in gesprek te gaan. Het was een open gesprek, voor beide partijen stond open communicatie voorop.

 

De directie van PLANgroep had ons rapport goed bestudeerd, met enkele aangedragen verbeteringen waren ze het helemaal eens. Inmiddels zijn er door PLANgroep stappen ondernomen om de communicatie met de cliënten van de schuldhulpverlening te verbeteren.

Men heeft gesproken met haar medewerkers hoe de communicatie naar de cliënt toe te verbeteren.

Tevens  zal er een webloket komen waar cliënten informatie krijgen over schuldhulpverlening en budgetbeheer, zodat men als cliënt weet wat er van hem of haar verwacht wordt, maar ook wat men als cliënt kan verwachten van PLANgroep. Een goede verbetering volgens de SP, zo'n webloket gebruikt men in een aantal andere gemeenten inmiddels al.

 

De directie gaf aan dat men zich niet kon vinden in enkele ‘aannames’ die de SP-Hulpdienst vermeldt in haar onderzoek. Zoals bij het niet starten of niet slagen van een schuldhulpverleningtraject de schuld bij de cliënt te leggen. Er wordt verwezen naar de wet  en regelgeving waar PLANgroep zich aan hoort te houden.

Verder is men van mening dat de vraagstelling in de enquête omtrent de doorlooptijden bij intake en starten schuldhulpverlening verwarring oproept. Dat is een aanname van PLANgroep; de cliënt zou de intake bij gemeente en de intake bij PLANgroep verwarren. Volgens de SP-Hulpdienst is dit wederom een voorbeeld van slechte communicatie. Als de aanname van PLANgroep klopt is het traject dus niet duidelijk bij de cliënt, die niet weet met wie hij aan tafel zit.

 

Het advies van de SP-Hulpdienst om Maatschappelijk Werk meer te betrekken bij de schuldhulpverlening werd positief gezien door PLANgroep. In verschillende gemeenten in Nederland wordt Maatschappelijk Werk al betrokken bij schuldhulpverlening. PLANgroep gaf aan hier goede ervaringen mee te hebben, een stukje extra begeleiding heeft een positief effect op de schuldhulpverlening.

Om dit te realiseren zal er met de gemeente Venlo gepraat moeten worden, zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de inkoop van Maatschappelijk Werk.

Heel duidelijk kwam in het gesprek de taak van de gemeente Venlo naar voren. Zij hebben het eerste gesprek met de cliënten die vervolgens wel of niet worden doorverwezen naar PLANgroep. Ook bij vroegtijdige beëindiging of niet starten van een schuldhulpverleningstraject hebben de medewerkers van de gemeente Venlo de eindbeslissing.

De SP-Hulpdienst is van mening dat er kritisch gekeken moet worden naar het aantal ‘afvallers’. Welke redenen heeft een medewerker van de gemeente Venlo om cliënten uit te sluiten van schuldhulpverlening? Is met enige extra inzet deze cliënt toch te helpen? Een vraag die de gemeente moet beantwoorden.

 

Het verzamelen van de benodigde administratie voor het staten van schuldhulpverlening blijft een probleem. De medewerkers van de gemeente Venlo en PLANgroep bieden hierbij geen hulp.

Een oplossing zou zijn een ‘formulierenbrigade’ of een ‘klapperproject’  in de gemeente Venlo te starten, uitgevoerd door vrijwilligers. Zij kunnen cliënten actief helpen met het verzamelen en ordenen van hun administratie. De SP-Hulpdienst is hier een groot voorstander van, en zullen deze oplossing ook bij de gemeente Venlo aandragen.

 

Preventie is voor de SP-Hulpdienst een noodzaak. Immers: ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Voorlichting op scholen is dringend nodig. Maar ook voor de cliënten die al gebruik moeten maken van schuldhulpverlening is voorlichting een goede zaak. Als men de valkuilen kent zal men in de toekomst deze herkennen. Dit voorkomt herhaling.

Ook het onderwerp preventie zal de SP-Hulpdienst meenemen in een gesprek met de gemeente Venlo. In het budget dat PLANgroep heeft is geen ruimte gereserveerd voor preventie.

 

De PLANgroepdirectie gaf duidelijk aan in gesprek te willen met cliënten die niet tevreden waren of zijn met haar dienstverlening. Geen enkele cliënt die dit gesprek aangaat zal hiervan nadelen ondervinden. Dit is gegarandeerd door PLANgroep!

Mocht een cliënt er prijs op stellen kan een medewerker van de SP-Hulpdienst bij het gesprek aanwezig zijn, dit wordt zelfs begroet door de directie van PLANgroep.

We roepen dan ook iedereen op vooral aan de bel te trekken als hun schuldhulpverleningstraject niet goed gaat.

Alleen als we PLANgroep en de gemeente Venlo kunnen wijzen op fouten en onvolkomenheden kunnen we de schuldhulpverlening verbeteren.

 
Lees ook:

U bent hier