h

Veel reparaties om begroting vlot te trekken en sociaal te houden

11 november 2017

Veel reparaties om begroting vlot te trekken en sociaal te houden

In oktober en november besprak de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren. Geen gemakkelijke opgave gezien het miljoenentekort op (vooral) de jeugdzorg en dat pas in december duidelijkheid komt over het ontstaan van dat tekort. De voorstellen waarmee het College van B&W kwam om het gat in de begroting te dichten schoot (gelukkig) de Raad in het verkeerde keelgat. Zeker na het schietincident in Blerick werd steeds meer duidelijk dat er juist meer aandacht moest zijn voor sociale problemen in de wijken in plaats van erop te bezuinigen. Diverse verbetervoorstellen werden aangenomen en de voor ons belangrijke pijnpunten en bezuinigingen zijn van tafel (armoedebeleid, kunst, sport, wijkenaanpak, werk, cultuur), dus kon de SP instemmen met de begroting.

 

 

Woensdag 8 november was het finale debat in de gemeenteraad, de algemene politieke beschouwingen bij de begroting voor 2018-2022. Ofwel: Wat is de staat van de stad?

De SP besteedde ruim de helft van haar spreektijd aan de situatie in de wijken. Want nu mag dan de Vastenavondkamp (terecht) onder een vergrootglas liggen, na het zoveelste geweldsincident, maar de andere wijken met identieke problemen mogen niet vergeten worden. Dat pleidooi kwam aan.

 

Bij afwezigheid van de fractievoorzitter voerde SP-raadslid Alexander Vervoort het woord: “De gemeente Venlo kijkt tegen een tekort aan van krap 8 miljoen euro. Of hoger. Of lager. Dat weten we mogelijk pas in december wanneer de analyse gereed is hoe dat zorgtekort kon gebeuren en welke gevolgen het heeft. Toch moet er (wettelijk) deze maand een begroting worden ingediend, wetende dat volgende maand het financiële plaatje er ineens heel anders uit kan gaan zien.”

 

Vervoort: “Dat maakte het wel tot een merkwaardig debat. Evengoed kwamen we met wensen en voorstellen, oproepen om te investeren in plaats van bezuinigen en het geld slimmer te besteden in plaats van haast ondoordacht hier en daar tonnen te schrappen.”

Dat leidde er toe dat er op vrijdag 10 november, toen het College van B&W mocht reageren en de raadsfracties hun wijzigingsvoorstellen indienden, na de stemmingen er een heel andere en daarmee veel betere en socialere begroting kwam. Alleen GroenLinks, D66 en Lokale Democraten stemden evengoed tegen de gewijzigde begroting.

 

Tijdens het debat uitte de SP stevige kritiek op de ingezette bezuiniging van 400.000 euro op het armoedebeleid. Dat trof doel want die is gelukkig nu grotendeels van tafel.

 

 

De SP reageerde dan ook furieus op die bezuiniging. “Hoe is het mogelijk dat er in het afgelopen decennia niet minder kinderen in armoede opgroeiden? Waarom is de gemeente niet in staat om de armoede werkelijk aan te pakken? En hoe denkt men de doelstellingen te kunnen bereiken wanneer ze de extra 4 ton bezuinigt op het armoedebeleid?”, beet Vervoort de wethouders toe.

 

Lees hier het betoog van de SP bij de begrotingsvergadering (PDF).

 

Samen met de coalitiepartijen werd afgedwongen dat in 2018 er 150.000 euro extra naar armoedebestrijding gaat en 150.000 euro om de laaggeletterdheid terug te dringen. Dit bedrag kan de komende jaren oplopen tot 4-6 ton extra.

Vervoort: “Het is toch beschamend dat er in Venlo nog steeds en al jaren 3500 tot 4000 kinderen in armoede leven en 16% niet kan lezen of schrijven. Daar moet je niet op bezuinigen, dat moet aangepakt worden!”

 

 

Daarnaast haalden we voorstellen binnen om de bezuinigingen te verwerpen op cultuur, kunst in de openbare ruimte, sportparken (vervangen hockeyvelden), het bevriezen van subsidies en het niet toepassen van de inflatiecorrectie op verenigingen (wat hen duizenden euro’s scheelt).

Daartegenover staat dat er meer bezuinigd gaat worden op kapitaallasten, worden de reserves meer aangesproken en halen we geld uit het potje voor het invoeren van de nieuwe Omgevingswet (die toch al een jaar was uitgesteld).

 

De hele raadsvergadering kunt u hier terugkijken. Tip: Na 1:43:45 is onze woordvoerder Alexander Vervoort aan het woord
om tijdens die politieke beschouwingen te vertellen hoe de SP tegen de begroting aankijkt.

 

Het SP-voorstel voor het verdichten van het detailhandelswinkelgebied, om de leegstand terug te dringen, werd meteen omarmd door de wethouder. Ook het idee van wonen boven winkels kwam weer eens ter sprake.

 

 

Vervoort: “Namens de SP pleitte ik ervoor om vooral in overleg te gaan met pandeigenaren zodat het plan deze keer wel een kans van slagen heeft. Zeker om ook daarmee de centra levendiger te maken, ook na sluitingstijd van de winkels. Maar net zo kan het een oplossing zijn voor het huisvesten van studenten, alleenstaanden en jongeren vanaf 18 jaar die nog steeds zeer moeizaam tot niet aan een eigen (huur)woning kunnen komen.” Ook dit idee werd door de wethouder omarmd.

 

 

Ook kregen we B&W zover dat er nog meer aandacht komt voor duurzaamheid, zeker bij aanbestedingen en acquisitie. Vervoort: “Leg op alle logistieke bedrijven zonnepanelen neer, maak die magazijnen energieneutraal.” Ook worden op voorstel van de SP mensen meer en beter gewezen op de subsidiemogelijkheden voor isolatie en verduurzaming van hun (huur/koop) woning.

 

 

Net als mogelijkheden voor particulieren om op een goede manier (voor milieu en gezondheid) verwijderen van asbestdaken. Vervoort: “Dit moet wettelijk vóór 2024 gerealiseerd zijn. Een flinke opgave, dus zullen we ook als gemeente aan de bak moeten.”

 

Gelijk als onze wens om, na jaren van toezeggingen die nauwelijks werden opgevolgd, eindelijk eens iets te doen aan hoe arbeidsmigranten moeten wonen en werken.

 

 

Vervoort: “Veelal worden die mensen naar hier gehaald met mooie beloften en worden ze vervolgens met tientallen in flatjes gestopt, met alle gevolgen van dien (denk alleen al aan de overlast voor de buurt). Op ons aandringen gaat de burgemeester onderzoeken hoe aan deze misstanden en het uitbuiten door met name (schimmige) uitzendbureaus een einde kan komen.

Een aanpak en stevig handhaven, inspectie, toezicht en controle kan ook de rust terugbrengen in bepaalde wijken.”

 

 

Hierbij hoort ook de controle op bijvoorbeeld de cabinerust van beroepsgoederenchauffeurs en het bieden van een fatsoenlijke parking met faciliteiten voor hen. “Het protest na het sluiten van de Keulse Barrière heeft sommigen de ogen doen openen, ook hiervoor zegde de burgemeester toe dat er gekeken gaat worden naar betere oplossingen.”, aldus Vervoort.

 

 

Ook prettig om te vermelden is dat de hondenbelasting de komende vier jaren met elk 10% omlaag gaan. Vervoort: “De SP had liever gezien dat die ouderwetse taks helemaal afgeschaft zou worden maar is er content mee dat er na 7 jaar van praten nu eindelijk een raadsmeerderheid is om in ieder geval deze belasting omlaag te krijgen.”

“Wel deed de SP het voorstel dat van het opgehaalde belastinggeld dan ook echt alles naar het aanleggen en onderhouden van hondenpaden, meer prullenbakken en ‘poepzakuitdeelpalen’ gaat. Plus dat er meer gecontroleerd en beboet gaat worden op baasjes die de poep van hun hond buiten de daarvoor aangewezen gebieden niet opruimen.”

 

 

Al met al uitte de SP stevige kritiek op de voorgestelde begroting en wist ze samen met diverse fractie de meest pijnlijke bezuinigen te verzachten of helemaal van tafel te vegen.

Vervoort: “Als je dan als SP alles binnenhaalt wat je belangrijk vindt om gerepareerd te krijgen, dan kun je met een gerust hart instemmen met de gewijzigde begroting. Uiteraard blijven we B&W controleren hoe ze dit gaat uitvoeren.”

 

Bekijk ook:

U bent hier