h

Wordt overlast in Venlo-zuid ooit opgelost?

22 april 2016

Wordt overlast in Venlo-zuid ooit opgelost?

Vandaag ineens het bericht dat de overlast in Venlo-zuid niet is afgenomen, ondanks genomen maatregelen. Met name in het gebied rondom de Minister van Hallstraat is jeugdoverlast al jaren een probleem. Reden voor de SP om via raadsvragen wederom opheldering te vragen en verbeteringen af te dwingen.

 

Omroep Venlo meldt dat de overlast in Venlo-zuid niet is afgenomen ondanks genomen maatregelen. Met name in het gebied rondom de Minister van Hallstraat is overlast door (hang-/ overlastgevende-/ criminele-) jongeren al jaren een probleem.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: "Naar aanleiding van eerdere meldingen aan de SP, én de doorlopende discussie in Venlo-zuid over de overlast van drugsgebruik en drugshandel, heeft de SP medio 2015 nog zelf onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in delen van deze wijk."

"Op 15 juli 2015 presenteerde de SP haar rapport en zond dit samen met raadsvragen naar het gemeentebestuur. We hoopten daarmee een eerste zet in de richting van een meer leefbaar Venlo-zuid kon worden gezet."

 

Hugues: "September 2015 antwoordde B&W (op onze vragen) dat ze zich herkent in onze analyse en voorgestelde aanpak. Sterker, de gemeente Venlo gaat nadrukkelijker met scholen, politie, bewoners en jongeren in overleg over de aanpak van verkeersproblemen en andere overlast."

 

 

"Die antwoorden stemden ons toen zeer tevreden en waren een opsteker voor Venlo-zuid. Dit werd herhaald tijdens een bewonersavond op 21 januari, waar wethouder Tax (PvdA) nog vol lof sprak dat een aantal problemen in de wijk positief waren opgepakt en werden ideeën gepresenteerd voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Venlo-Zuid."

"En dan nu de berichtgeving dat bewoners zich nog steeds onveilig voelen en een groep jongeren voor overlast blijft zorgen in de wijk. Reden voor de SP om wederom om opheldering te vragen bij de wethouder."

 


 
De vragen die de SP-fractie vandaag aan het College van B&W stuurde zijn:
 
  1. Erkent uw college zich in de berichtgeving zoals op Omroep Venlo? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u onze mening dat de gevoelens van onveiligheid bij de bewoners, intimidatie, overlast en crimineel gedrag zo spoedig mogelijk moeten worden weggenomen om de leefbaarheid van dit deel van Venlo-zuid weer te herstellen?
  2. Uitgaande van de berichtgeving blijkt dat overlastgevende jongeren niet in gesprek willen met gemeente, bewoners, straatcoaches, politie. Ze weigeren tevens gehoor te geven om hun gedrag aan te passen. Welke maatregelen kunt en gaat u nemen om zo’n gesprek af te dwingen?
  3. In de berichtgeving wordt ook gesproken over overlast van scooters, auto’s en parkeren met name in de omgeving van de Minister van Hallstraat. Bent u voornemens hier maatregelen op te nemen dan wel handhavend tegen op te treden?
  4. Als college gaf u begin dit jaar aan in overleg en gesprek te zijn met buurtbewoners in Venlo-zuid, onder andere over deze al jaren voortslepende overlastsituatie. Hoe blijft u in contact met de bewoners die deze overlast ervaren? Hoe gaat u het onlangs herstelde vertrouwen waarmaken?
  5. Wat heeft u tot op heden gedaan met de conclusies en aanbevelingen uit het SP-rapport ‘Buurtonderzoek naar leefbaarheid Venlo-zuid’ uit juli 2015? Ziet u naar aanleiding van deze rapportage en de recente berichtgeving nog redenen om uw beleid in Venlo-zuid bij te stellen, en daar alle betrokken partijen zoals corporaties, omwonenden, straatcoaches en dergelijke bij te betrekken?
  6. Kunt u aangeven (desnoods vertrouwelijk via het presidium) wat het effect is geweest van de genomen (fysieke) maatregelen en overleggen die hebben plaatsgevonden?

 


UPDATE 3 juni 2016: Van B&W kregen we een antwoord op onze vragen (zie hier). Op sommige punten gaat men voorbij aan de problematiek maar op andere punten geeft ze aan hoe de situatie anders is dan door de media gesteld, en dat de gemeente intussen flink aan de slag is geweest. Hopelijk resulteert dat in een betere aanpak zodat Venlo-zuid eindelijk krijgt waar ze recht op heeft: rust in een leefbare en veilige wijk.

Dit gaan we binnenkort ervaren wanneer we opnieuw de wijk intrekken en met bewoners gaan praten.


 
Lees ook:

U bent hier