h

Venlo stelt norm aan topinkomens

31 oktober 2013

Venlo stelt norm aan topinkomens

Gisterenavond werd in de gemeenteraad een motie van de SP behandeld om een norm te stellen aan topinkomens in de publieke sector in Venlo. De motie werd unaniem aangenomen. Vanaf 2014 en bij nieuwe aanbestedingen is het afgelopen met het gegraai.

De SP maakt zich al jaren zorgen over de riante beloningen en bonussen door topbestuurders, ook bij (zorg)instanties waar de gemeente Venlo zaken mee doet. Geld dat bedoeld was voor de uitvoering van zorgtaken ‘verdween’ jarenlang in de zakken van directies die zichzelf een gigasalaris gaven en tegelijkertijd klaagden dat er zo weinig budget was voor de zorg en vervolgens haar eigen zorgpersoneel ontsloeg of voor minder loon liet werken.

 
Raadslid Alexander Vervoort: “Met de SP-motie is er 

een duidelijk signaal afgegeven dat de gemeente dit soort verrijking ten koste van de maatschappij voortaan onwenselijk acht en er tegen in actie komt. Ik ben enorm blij dat de hele gemeenteraad mijn voorstel hiertoe omarmde.”

 

In augustus stelde de SP-fractie raadsvragen over ‘preventieve ontslagen’ in de thuiszorg en mogelijke zomerstops. In het antwoord daarop stelde het college van B&W eind september onder meer: “Te beogen de perverse prikkels ten gevolge van marktwerking in de zorg aan te pakken”. Goed dat na jarenlang verzet nu ook het gemeentebestuur onze mening deelt.

 

Vervoort: “Dan nu ook doorpakken en aanpakken, dacht ik, daarom opperde ik het idee voor het beteugelen van de uit de pan rijzende topsalarissen van bestuurders waar de gemeente Venlo diensten afneemt, contracten en afspraken mee heeft. Dagobert Duck in geld Ik stelde voor om de “perverse prikkels” nog meer terug te dringen door de topinkomens te begrenzen en dit als opdracht aan B&W mee te geven. In het raadsdebat bleek veel steun voor het SP-plan, alleen de VVD stribbelde nog wat tegen maar ik had ook niet anders verwacht van hen.”

 

In het raadsdebat zei de wethouder sociale zaken het met de SP eens te zijn; dat het goed is om een loonplafond te stellen, en deed de toezegging om het idee mee te nemen, het college kan zich vinden in de motie en zal haar uitvoeren, maar zei ook dat het aan deze raad is om het politieke signaal hiertoe te geven.
Met de unaniem aangenomen SP-motie is dat gelukt. Het is nu aan de gemeente om dit uit te voeren en daarmee een halt toe te roepen aan het gegraai en de ongepaste megasalarissen van bestuurders.

Vervoort: “Dit komt tevens tegemoet aan de maatschappelijke onrust die er leeft, en sluit aan bij de reeds vingers_lopen_over_gestapeld_muntgeld ingezette bezuinigen en de ideeën om verder te kijken naar mogelijkheden om geld te besparen. Geld dat we dan weer kunnen besteden aan de uitvoering van deze structuurvisie, zorggeld dat hiermee ook echt terecht komt bij de uitvoering van de zorgtaken.”

 


Achtergrondinformatie: De motie, die mee-ingediend werd door de fractie VenLokaal, roept het gemeentebestuur op om te onderzoeken of het mogelijk is om:

 

  • bij toekomstige aanbestedingen bij werkzaamheden in het sociale domein harde criteria in te bouwen dat medewerkers geen inkomen boven de Wet Normering Topinkomens (WNT) hebben;
  • bij die instanties die wel medewerkers met een inkomen boven de WNT hebben dit aan de gemeenteraad terug te koppelen met een voorstel hoe dit af te bouwen;
  • geen zaken meer te doen met instellingen die topinkomens (boven de WNT) hanteren en hierover in regioverband, met regiogemeenten, afspraken te maken;
  • om naast de WNT te onderzoeken of een eigen aanscherping mogelijk is en hiervoor als uitgangspunt de ‘burgemeestersnorm’ te hanteren (maximale totale inkomen van de burgemeester van Venlo);
  • de resultaten uiterlijk 1 maart 2014 terug te koppelen aan de gemeenteraad.

 

Vervoort: “Omdat de WNT voor gemeenten geen handhavingmogelijkheden en ook geen harde koppeling met aanbestedingen biedt, moesten we dat zelf regelen. Om te voorkomen dat instanties buiten Venlo, bij andere gemeenten, toch topinkomens blijven hanteren, hebben we er voor gekozen om onze aanpak dan ook meteen regiobreed uit te voeren.”

 

De WNT stelt nu nog als plafond 228.599 euro (waarvan €187.340 salaris, €8.069 onkostenvergoeding, €33.190 pensioenvergoeding), er ligt een kabinetsplan om dit aan te scherpen papiergeld_muntgeld naar het ministerssalaris ofwel 144.000 euro (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, exclusief vaste onkostenvergoeding en aanspraak op een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen). Maar óf, in welke richting en wanneer die aanpassing komt is nog onduidelijk.

Daarom leek het de SP verstandig om vooruitlopend een ‘zekerheidje’ in te bouwen door ook de mogelijkheid van een regionale normering te onderzoeken.
Vervoort: “Hiervoor kozen we - net als in diverse andere gemeenten - voor een ‘burgemeestersnorm’. Voor Venlo geldt dan een maximum bedrag van rond 100.000 euro jaarlijks. Dat ligt ver onder het ministersplafond en daarmee kiest Venlo voor een echt flinke aanscherping van de topinkomens.”


 
Lees ook:

 

U bent hier