h

Visie SP op Sportvisie Venlo

24 februari 2013

Visie SP op Sportvisie Venlo

atletiekbaan_verspringen De gemeente stelt in juni een nieuwe sportvisie vast. Woensdag 20 februari boog de gemeenteraad zich over de richting en belangrijkste onderwerpen waar de visie over dient te gaan. De SP heeft de raad en college meegegeven welke uitgangspunten voor ons leidend zijn.

 

Voor de gemeente Venlo zijn de veranderende rol van de overheid, de ontwikkelingen rond de financiële situatie en de verdergaande regionale samenwerking de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe sportvisie. Maatschappelijke instellingen en burgers worden ditmaal nadrukkelijk betrokken. De gemeenteraad voerde woensdag een richtinggevende discussie over enkele thema’s die B&W meenemen bij het opstellen van de nieuwe sportvisie. Hieronder leest u de visie van de SP.

Sport en sociale cohesie Bewegen is gezond, op de sportclub leren jongeren sociale vaardigheden en op en naast het sportveld komen mensen met de meest uiteenlopende wielrennen achtergronden met elkaar in contact. Investeren in sport loont; sport bevordert de gezondheid, verbetert de sociale contacten en bevordert de integratie in al haar facetten.

Sport is dus een belangrijk onderdeel in het leven van onze bewoners, jong en oud.
Sport moet toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedere inwoner.

Daarmee gezegd dat een prioritering een moeilijke is maar voor de SP ligt de nadruk met name op:
1. Bewegingsonderwijs op basisscholen;
2. Jeugd en jongeren, zeker die groep jongeren die het sporten zelf niet kunnen betalen;
3. Sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen maar ook kwetsbare groepen in het algemeen;
4. Ondersteuning van sportverenigingen.
In die volgorde.

Subsidiëren Deelname aan sport dient mogelijk en betaalbaar te zijn. Niemand mag buiten de boot vallen maar daar mag men ook iets tegenover stellen zoals onderhoud en beheer van eigen faciliteiten, vervoer bij (uit)wedstrijden, de eigen omgeving schoonhouden. Daardoor kunnen verenigingen ook zelfredzamer worden wat weer subsidiebesparingen kan opleveren, minder nodige kosten betekent een lagere nodige bijdrage.
Van belang is dat tarieven voor gebruik van accommodaties een dusdanig niveau kennen dat de kosten niet prijsopdrijvend werken voor leden van sportverenigingen.

Partners De rol van de gemeente bij het bewegingsonderwijs op basisscholen kan groter zijn. watertrappelen Steun als het gaat om beschikbaarheid van gymzalen en schoolzwemmen en een eventuele bijdrage in de vervoerskosten – wat vaak het grootste struikelblok is, kostenpost en daarmee vaak bezuinigingspost – dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Jeugd Stimuleer buitenschoolse sportactiviteiten. Laat jeugd ‘snuffelen’ welke sport bij hen past. Dit is tevens goed voor de promotie en ledenwerving maar ook kweken van nieuw kader voor (sport)verenigingen. Zeker als dit ook kan via een sportkaart of strippenkaart, daar heeft de SP al vaker voor gepleit. Maar kijk ook wat werkt en wat extra aandacht behoeft (monitoring).

Fuseren Stimuleer samenwerking tussen verenigingen, zeker als accommodaties slimmer benut kunnen worden. Fusie komt van onderop, clubs en hun leden moeten het zelf willen, opgelegde of afgedwongen fusies werken vaak averechts of vragen onnodig veel gedoe.

Topsport Zet in op de breedtesport inclusief de rol van het onderwijs hierbij. Topsport bedruipt zichzelf al, men kan gemakkelijker sponsoren bereid vinden (grotere afzet, breder zichtbaar en meer marketingmogelijkheden dan amateurclubs), financiële ondersteuning ligt dan minder voor de hand. Daarnaast is er al veel aandacht geweest bij het renoveren of nieuwbouw van accommodaties.

In de jaren 2008-2011 is elk jaar veel geld uitgegeven aan topsportsubsidies (van 10 duizend naar 40 duizend euro) kanowedstrijd terwijl aan sportstimulering (van 13 duizend naar 4 duizend) en investeringen (van 31 duizend naar 17 duizend) steeds minder is besteed. Lijkt de SP dat het omgekeerde had moeten plaatsvinden, en laat dat dan ook zo zijn de komende jaren met dus vooral inzet op stimulering en investering.
Een separaat topsportfonds, zoals voorgesteld, zou een optie kunnen zijn maar dit dient eerst uitgewerkt te worden. We wachten een voorstel hiertoe af. Gewenste doelstellingen van dit topsportfonds kunnen echter ook gevonden worden in het bestaande jeugdsportfonds. Geef dat meer aandacht, dan zijn de jeugdige sporters van vandaag met de juiste stimulering de toppers van morgen.

Tarieven De SP ziet nog wel een heikel punt aan de tarieven die niet kostendekkend zijn. Maar dat thema is bij de begrotingen al vaker aan de orde geweest. Hierbij blijft subsidiëring nodig om scholen en verenigingen niet gigantisch te belasten, wat weer direct gevolgen kan hebben voor het gebruik van accommodaties en de hoeveelheid sportactiviteiten.

Sportvisie Kijk ook naar plekken in (nieuwbouw)woonwijken die als trapveldje of andere buitensportlocatie ingericht kunnen worden maar zorg ook dat bestaande plekken op niveau onderhouden blijven en er variatie is, afgestemd op de gemiddelde leeftijd in die wijk. voetballende_kinderen Want ook op trapveldjes wordt gesport, buiten de verenigingen en scholen om, beweging is beweging.
Maar dit geldt ook voor speelplekken en speeltuintjes ofwel buitenspeelruimte, want met buiten spelen begint vaak de lol om sportief actief te zijn, en te blijven.
Volgens de SP dient de nieuwe sportvisie te zijn: Stimuleer, activeer en investeer in sport, spel en (sport)recreatie.

 
Lees ook:

U bent hier