h

Wat is de werkelijke stand van zaken rondom het zwembad?

27 januari 2011

Wat is de werkelijke stand van zaken rondom het zwembad?

nieuwsteyl Tijdens de bewogen raadsvergadering van 5 november 2010 waar besloten werd het zwembad Nieuw Steyl open te houden tot de zomer, zegde wethouder Testroote - op verzoek van de SP - toe om de gemeenteraad op de hoogte te houden. Tot op heden heeft de raad echter taal nog teken ontvangen. De raad ontving wel een brief over de verkoopprocedure, waarmee de onrust voort duurt. Voor de SP opnieuw aanleiding tot het stellen van vragen.

De raadsinformatiebrief (RIB) van 20 januari is na bijna drie maanden het eerste wat de raad van het College verneemt. Een doorn in het oog van de SP. In deze RIB geeft het College aan welke procedures gevolgd worden bij de privatisering en verkoop van het ‘object zwembad’ en de grond waarop het staat. Buiten deze procedure geeft de RIB geen duidelijkheid over de werkelijke stand van zaken. De belangen van de gebruikers en het personeel van het zwembad lijken het College niet te boeien.

Ton Heerschop SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP heeft geregeld om informatie verzocht, werd geconfronteerd met onderhandelingen in de achterkamer, en constateert dat er sinds september 2010 weinig concreet is gebeurd. Aanleiding voor de partij om het College opnieuw te bevragen naar de werkelijke stand van zaken, desnoods in vertrouwen. Dit laatste is ook voor de SP uniek, we zijn tenslotte als partij per definitie voor openheid in het bestuur. Maar de belangen van de gebruikers en personeel wegen voor ons zwaarder dus desnoods in vertrouwen als we maar helderheid krijgen.”

0-10-2010 zwembadactie stadhuis aanbieden petities 1 Samen met diverse verenigingen en gebruikers voerde de SP regelmatig actie voor het behoud van het zwembad. Zoals hier bij het Venlose stadhuis met spandoeken en de boot van de Tegelse Reddingsbrigade.

Heerschop: “Sinds de SP naar buiten bracht dat het zwembad bedreigd werd met sluiting, heeft het College er weinig aan gedaan om de ontstane onrust onder de bevolking en gebruikers van het zwembad weg te nemen. Dit kan zo niet langer. tegel-achterkamertjes De eerste achterkamer was in Den Herberg in Belfeld waar VVD samen met de verantwoordelijk wethouder met belangstellenden spraken over de verkoop van een door de Tegelse bevolking betaald zwembad. Welke achterkamertjes nu weer open en dicht gaan weten we niet maar we willen weten wat er speelt.”


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: RIB Verkoop zwembad Nieuw Steyl
Datum: 27 januari 2011

Geacht College,

Via Raadsinformatiebrief 2011-4 van 20 januari 2011 (kortweg RIB) heeft u uw raad op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken over de mogelijke verkoop van zwembad Nieuw Steyl aan een private ondernemer. Gezien het optimisme van de VVD, als indiener van een amendement hierover, had de SP goede hoop dat deze overdracht snel zou zorgen voor duidelijkheid ten aanzien van de toekomst van het zwembad, haar gebruikers, de diverse verenigingen, en de bevolking die ongerust is over de dreigende sluiting.

De SP heeft het College in de begrotingsbehandeling op 5 november 2010 verzocht om de raad en de fractie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het zwembad.
De RIB is na bijna drie maanden het eerste wat we van het College vernemen.
Aanleiding voor de SP-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

1. De RIB zegt, dat het niet mogelijk is vanwege de regelgeving rondom staatssteun, om zaken te doen met 1 partij. Kan het College aangeven, desnoods vertrouwelijk, hoeveel partijen inmiddels werkelijk belangstelling hebben voor de overname van het zwembad Nieuw Steyl?

2. Tijdens het raadsdebat op 5 november gaven de coalitiepartijen bij monde van de fractievoorzitter van de VVD aan (en bevestigd door de wethouder) dat zij met de wethouder (buiten de raad om) al gesproken hadden met een potentiële kandidaat voor overname. Later in het debat bleek dat meer gegadigden interesse toonden.
- Is de overnamekandidaat waarmee is gesproken nog steeds in beeld als serieuze gegadigde, en zijn met de andere geïnteresseerden gesprekken geweest?
- Zo ja, waarom is nu besloten tot een aanbesteding en bieding terwijl dit al vanaf november 2010 had gekund (los van de taxatie en procedure)?
- Zo nee, waarom en waarop zijn de gesprekken stuk gelopen?

3. De RIB geeft aan dat de bieding bij voorkeur moet gaan over de opstallen en de grond. Dit in verband met het tegengaan van speculatie.
- Wat gebeurt er als er geen belangstellenden zijn voor het zwembad maar wel voor de grond?
- Kan deze dan verkocht worden en zo ja, bent u bereid om een dergelijke beslissing, mede gezien de ondersteuning van de bevolking voor behoud van het zwembad, voor te leggen aan uw raad?
- Wanneer is het onderzoek gereed naar “mogelijk overige te stellen voorwaarden” om te sturen zodat het zwembad als zodanig na verkoop geëxploiteerd blijft worden?

4. De RIB geeft ook aan dat de grond en opstallen verkocht worden tegen economische waarden omdat er anders sprake kan zijn van staatssteun. Uw raad heeft ook gronden en kredieten van een veelvoud van de gelden die noodzakelijk zijn voor zwembad Nieuw Steyl gestoken in enkele bouwprojecten zoals Villa Flora.
- Kunt u uitleggen waarom daar geen sprake is van staatssteun maar in het geval van het zwembad dit wel ter sprake komt?

5. De SP heeft in de discussie rondom zwembad Nieuw Steyl zich de grootste zorgen gemaakt om de verenigingen zoals zwemverenigingen, reddingsbrigade maar ook anderen die gebruik maken van bijvoorbeeld de jeu de boules baan.
- Zijn er inmiddels voorzieningen getroffen om deze verenigingen op een afdoende wijze te garanderen dat hun materiaal en mogelijkheden tot beoefening van hun sport/ hobby worden veiliggesteld?
- Kunt u aangeven hoe u de belangen van de Tegelse Reddingbrigade en de diverse scholen die schoolzwemmen in Steyl heeft gewaarborgd in het zwembad Blerick?
- Bent u bereid om scholen tegemoet te komen in de extra vervoerskosten?

6. U stelt dat al het noodzakelijke zwemwater in de gemeente aanwezig is in het zwembad de Wisselslag in Blerick. U weet dat de SP hierin van mening met u verschilt omdat u naar onze mening geen rekening houdt met de behoeften van de zwemverenigingen voor wedstrijden, aanpassing watertemperatuur en tijdbelasting. Inmiddels krijgt de SP klachten over de nieuwe roosters en roostertijden.
- Kunt u aangeven hoe u de belangen van zwemverenigingen zoals Mosa Regio heeft gewaarborgd in het samenvoegen van roosters en huisvesting?
- Kunt u aangeven hoe u in de nieuwe opzet kunt waarborgen dat er getraind en wedstrijden gespeeld kunnen worden met de juiste (verplichte) watertemperatuur?

7. In de door u voorgestelde procedure stelt u dat het College een beslissing neemt betreffende de minimale waarde van het object, kaders van verkoop en dergelijke. Eurobiljetten Naar de mening van de SP is de verkoop van dit zwembad enkel een impuls die ruimte kan geven op de financiële positie van Venlo. In dat kader lijkt het de SP dat deze bepalingen die nu door het College worden vastgesteld, en de opbrengst van de verkoop, vallen onder het budgetrecht van uw raad. De SP is van mening dat deze besluitvorming om die reden moet plaatsvinden in uw raad. Kunt u daarmee instemmen?

8. Bent u bereid om, als er toch nog middelen beschikbaar komen vanuit de landelijke of provinciale overheid, zich in te zetten voor behoud van zwembad Nieuw Steyl voor de gemeente Venlo?

9. Kunt u als College aangeven hoe omgegaan zal worden met het personeel van zwembad Nieuw Steyl? Worden hiervoor garanties gegeven als het gaat om de werkgelegenheid binnen het sportbedrijf van de gemeente Venlo?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


Raadsinformatiebrief 2011-4: 'Verkoop zwembad Nieuw Steyl' (PDF, 38 kb)
05-11-2010: Actievoeren werkt: zwembad is gered

U bent hier