h

Problemen met Oost-Europeanen?

12 november 2010

Problemen met Oost-Europeanen?

migrant Een Haagse wethouder zei vorige week dat een “tsunami van arbeidsmigranten" voor problemen zou zorgen in die regio. Problemen die voor de Venlose wethouder "zeer herkenbaar" zijn. Zegt hij. Maar wat gaat hij hier dan aan doen? Deze uitspraken roepen veel vragen op.

De SP waarschuwde al vaker voor de gevolgen van nieuwe migratiestromen uit vooral Oost-Europa en de manier waarop met deze mensen wordt omgegaan. We zien veel misstanden in omringende gemeenten en krijgen signalen dat het er in Venlo net zo aan toe gaat. In juni liepen we mee met het team handhaving en bezochten we enkele panden die gecontroleerd werden op huisvesting van de zogenaamde nieuwe gastarbeiders. Het werd een keiharde confrontatie met de zogenaamde vrijheid van mensen en diensten in Europa.

migrantJuni 2010: Controle op legitimatie, huurovereenkomst en werkcontract met het uitzendbureau. Het kind is nog net niet leerplichtig.

 

Ons beeld werd bevestigd dat de fouten uit het verleden herhaald dreigen te worden. Zeker gezien de wijze waarop deze mensen moeten wonen (vaak met 12 mensen/ hele gezinnen met kleine kinderen in een eengezinswoning). De wijze waarop misbruik gemaakt wordt van arbeidsmigranten doordat ze zowel als werknemer en als product worden gezien. Er vindt geen enkele vorm van inburgering of taalonderwijs plaats. De mensen gaan als 'arbeidsnomaden' van de ene naar de andere plek.
De migranten zijn niet bezig met leven maar met overleven en sturen hun zuurverdiende centen naar familie in het buitenland. Hebben we dit niet al eens eerder meegemaakt in Nederland?!

migrantIn juni kwamen we op deze kamer van 5 bij 4 meter waar vier bedden en een bank staan. Er sliepen dus minimaal vier mensen. Minimaal...
 

Alleen door een goede woningvoorraad, sociale huisvesting en vroege integratie voor mensen die hier willen blijven, kunnen de problemen uit het verleden, waarmee we nog steeds opgescheept zitten, echt worden voorkomen. Aangezien het vaak om EU-burgers gaat kunnen er nauwelijks verplichtingen worden opgelegd. Toch is er van alles mogelijk om deze arbeidskrachten goed op te vangen en een plek in onze samenleving te geven. Te beginnen met het aanleren van de taal zodat ze een plek kunnen veroveren in de maatschappij, zeker als ze hier willen blijven wonen.

Nu benoemen wethouders de ontstane problemen maar wat stellen ze hier tegenover? De ontstane problemen had men van verre kunnen zien aankomen maar opnieuw liet men het op z'n beloop.
De SP is huiverig voor een herhaling van zetten en wil nu weten wat de gemeente Venlo gaat doen om de integratie te bevorderen. De uitspraken van wethouder Testroote zijn hiervoor een mooie aanleiding. Welke maatregelen gaat de wethouder nemen om deze zaken aan te pakken?

 


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Problemen met Oost-Europeanen
Datum: 12 november 2010

Geachte college,

Op 1 november 2010 sprak de Haagse wethouder Norder over een “Tsunami van Oost-Europeanen, illegale bewoning, slechte arbeidsomstandigheden, veel arbeiders die met een drankprobleem worstelen en geen vaste woon- of verblijfplaats hebben”. Wethouder Testroote van integratiebeleid gaf toen aan “Dat de Haagse problematiek zeer herkenbaar is voor Venlo”.

Voor de SP zijn deze uitspraken aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Uit welke landen zijn de bevolkingsgroepen, die mede door de Venlose wethouder als “Oost-Europeanen” wordt aangeduid, afkomstig? Heeft de gemeente een goed totaalbeeld van de in Venlo werkzame en/of woonachtige (gast)arbeiders?

2. Deelt de wethouder de kwalificaties zoals deze door zijn Haagse collega is weergegeven als het gaat om illegale huisvesting, overmatig drankgebruik en arbeiders geen vaste woon- of verblijfplaats hebben?
Zo ja, welke maatregelen gaat de wethouder nemen om deze zaken aan te pakken?

De SP kaartte eind maart de huisvesting van immigranten aan in de gemeenteraad. In reactie zei de burgemeester daarop: “Ga eens een keer met een handhaver mee, dan weet u niet wat u tegen komt, maar ook waarop we letten.” De SP deed dit en heeft daarbij ook vastgesteld dat brandveiligheid, huisvestingseisen en mogelijkheden tot integratie te wensen over laten.

3. Deelt het college de opvatting van de SP dat wonen en werk voor arbeidsmigranten gescheiden geregeld zou moeten worden, zodat verlies van een baan niet per definitie verlies van woonruimte betekent?

4. Kan het college een onderbouwing geven van de huidige status en kwaliteit van huisvesting en integratie van deze mensen?
Zo nee, waarom niet?

In de jaren 1970 kwam de migratiestroom voornamelijk uit Zuid-Europa. Daarbij ging de Nederlandse maar ook de lokale overheid uit van een tijdelijke invulling van behoefte aan arbeidskracht. Het Venrayse college heeft aangegeven de komst van vooral Poolse arbeidskrachten nu te zien als een kans voor het bestrijden van de bevolkingskrimp in de regio en wil deze mensen graag binden.

5. Deelt de wethouder deze mening? Zo ja, welke maatregelen gaat de wethouder nemen om de fouten uit de jaren zeventig te voorkomen zoals het ontbreken van taalonderwijs, integratie en concentratie van deze immigranten in wijken die als sociaaleconomisch zwak bekend staan?

In de brochure 'Gastarbeider en kapitaal' uit 1983 wees de SP op de problemen die zouden gaan ontstaan betreffende de positie van immigranten/gastarbeiders die op dat moment in Nederland verkeerden. Als mogelijke oplossing en ter voorkoming van gebrekkige integratie haalde de SP de mogelijkheid van een actief spreidingsbeleid aan.
Enkele woningcorporaties gaven ons onlangs te kennen spreiding als een welkome aanvulling te zien bij nieuwe woningtoewijzingen.

6. Is het college bereid zo’n actief spreidingsbeleid voor nieuwe huurders toe te staan voor de gemeente Venlo? Zo nee, waarom niet?

7. Is de wethouder bereid om samen met betrokken ondernemers, uitzendbureaus, kamer/ huizenverhuurders, woningbouwverenigingen en makelaars afspraken te maken over spreidingsbeleid en/of kwaliteit van huisvesting? Zo nee, waarom niet?

Eerder is in de Nederlandse politieke arena het woord ‘tsunami’ gebruikt om een zogenaamde vloedgolf aan buitenlandse immigranten te benoemen. Het woord tsunami komt echter uit het Japans en is samengesteld uit de woorden Tsu (haven) en Nami (grote golf). De wethouder gaf aan zich te herkennen in de woorden van zijn Haagse evenknie die spreekt over een “Tsunami van Oost-Europeanen”.

8. Kan de wethouder aangeven naar welke haven deze golf Oost-Europeanen op zoek is?
Is er volgens de wethouder serieus sprake van een ‘vloedgolf’ aan Oost-Europese (gast)arbeiders naar (de ‘haven’) Venlo?
Zo ja, wat verstaat de wethouder onder deze term en kan hij dit met cijfers beargumenteren?
Zo ja, meent de wethouder hier maatregelen voor te moeten treffen?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


 
Lees ook:

 

U bent hier