h

Werkgroep en SP hekelen bezwaarprocedure Venlo

23 maart 2023

Werkgroep en SP hekelen bezwaarprocedure Venlo

Onlangs riepen we op om bezwaar te maken tegen de komst van 600 arbeidsmigranten en weer een distributiemagazijn (‘blokkendoos’) in Venlo. Na veel geduw en getrek werden we serieus genomen in onze bezwaren en uitgenodigd voor een hoorzitting hierover. De procedure, onafhankelijkheid en werkwijze roepen echter de nodige vragen op. Zo lijkt het bezwaarmakers zo moeilijk wordt gemaakt dat de vergunning hoe dan ook verstrekt gaat worden. In een pittige brief roepen we de gemeente tot de orde.

 

Op maandag 13 maart vond een hoorzitting van de gemeente Venlo plaats waarin de bezwaren behandeld werden tegen de vergunningverlening voor de plannen van het megabedrijf VidaXL. Dit wil op het industrieterrein – op de grens van Venlo met Horst aan de Maas – een nieuw distributiecentrum met kantoor, parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een “logiesverblijf” voor 600 arbeidsmigranten bouwen.

 

In ons bezwaarschrift uit januari toonden wel al aan dat op tal van punten de vergunning niet verleend kan worden. Tijdens de hoorzitting daarover werden onder andere de SP-afdelingen Venlo en Horst aan de Maas en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gehoord.

Naar de mening van SP en de Werkgroep is de door de gemeente Venlo gehanteerde procedure niet gestoeld op een onafhankelijke beoordeling van de bezwaren.

Volgens de SP en de Werkgroep is de procedure zo ingericht dat het eventuele bezwaarmakers zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om hun bezwaren over het voetlicht te brengen. Reden om een brief te sturen naar de gemeenteraad en gemeentebestuur van Venlo.

 

Het vreemde is dat de gemeente Venlo geen specifieke regeling (verordening) hanteert voor haar bezwaarprocedure. Gevolg is dat die procedure (binnen de kaders van de wet) volstrekte willekeur mogelijk maakt.

 

Zo wordt ambtelijk bepaald of bezwaarmakers ontvankelijk zijn, en daar waar besloten wordt dat een bezwaarmaker niet-ontvankelijk zou zijn, wordt die ook niet uitgenodigd voor een hoorzitting.

Het lijkt er op dat de ambtenaren daarbij slechts één criterium hanteren: de afstand tot – in dit geval – de locatie van VidaXL, terwijl er meerdere criteria te hanteren zijn maar daar gaat de gemeente aan voorbij. Het feitelijke criterium is of bezwaarmakers “last” hebben van de plannen waartegen ze bezwaar maken. Dat dient toch eerst objectief vastgesteld te worden lijkt ons.

 

Foto: SP

 

De hoorzitting wordt voorgezeten door ambtenaren van de gemeente Venlo zelf. Zij dienen daarbij de bezwaren én het verweer van hun collega’s (die spreken namens het College van B&W) te toetsen en te beoordelen. Daarmee is er sprake van de spreekwoordelijke “slager, die zijn eigen vlees keurt”, aldus SP en Werkgroep.

Daarmee wordt op z’n minst de schijn gewekt, dat er geen sprake is van objectieve en onafhankelijke beoordeling van de bezwaren.

 

 

En omdat het College van B&W niet voorafgaande aan de hoorzitting, maar tijdens die hoorzitting haar mening over de bezwaren kenbaar maakt, zijn de bezwaarmakers niet of nauwelijks in staat om te kunnen reageren op die argumenten. Dat moet dan dus voor de rechter gebeuren. Dat zet de bezwaarmakende burger op achterstand, jaagt de samenleving op onnodige kosten en belast justitie net zo onnodig.

Volgens de wet (Awb) dienen hoorzittingen in het kader van de bezwarenprocedure openbaar te zijn. Maar de ruimte waarin de hoorzitting gehouden werd, was veel te klein. In die ruimte was alleen plaats voor de bezwaarmakers, de ambtelijke vertegenwoordigers van B&W, de leden van de hoorcommissie en twee toehoorders (dat bleken de advocaten van VidaXL).

 

Op 11 maart voerden we actie tegen de bouw bij VidaXL. In deze video vertelt Lilian Marijnissen meer daarover en waarom we bezwaren hebben.

 

Groot bezwaar maken SP en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tegen het feit dat de gemeente Venlo gegevens van alle 26 bezwaarmakers (in dit geval naam en adres) doorstuurde aan de vergunningaanvrager, in dit geval VidaXL, terwijl de bezwaarmakers door de gemeente al niet-ontvankelijk zijn verklaard. Waarom heeft VidaXL die gegevens dan nodig?

Daarmee overtreedt de gemeente Venlo de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die moet voorkomen dat persoonsgegevens tussen particuliere bedrijven en overheidsinstanties worden uitgewisseld.

 

De Werkgroep en de SP roepen B&W op deze gang van zaken kenbaar te maken bij haar integriteitsadviseur en privacy-officer, met het verzoek een advies aan B&W uit te brengen hoe dit voortaan te voorkomen en hoe nu en in de toekomst de privacy van bezwaarmakers beter te beschermen en te waarborgen.

 

Update 4 april: Dagblad de Limburger publiceerde eerder over vreemde gang van zaken (zie hier) en heeft dit dossier voorgelegd aan enkele deskundigen. In dat artikel (zie hier) geven die deskundigen ons gelijk en kraken de handelswijze van de gemeente.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier