h

Huisvesten arbeidsmigranten blijft lastig en ingewikkeld

24 april 2019

Huisvesten arbeidsmigranten blijft lastig en ingewikkeld

Twee weken terug was er een stevig debat in de raad over arbeidsmigratie. En dat is logisch wat de SP betreft, ook al gaat het in deze alleen over het kort verblijf van arbeidsmigranten. Het werd vanavond (24 april) opnieuw een lastig debat maar doordat er uitvoerig werd ingegaan op onze zorgen, diverse toezeggingen en antwoorden op talrijke vragen, werd het voorstel in meerderheid aangenomen.

 

De SP heeft twee weken terug (10 april) aangegeven dat zij van mening is dat het onderwerp huisvesten van arbeidsmigranten niet los kan staan van de sociaaleconomische aspecten en de handhaving door overheden. De SP vroeg om stevige handhaving en werkelijke oplossingen voor de problemen op de arbeidsmarkt, loonontwikkeling en huisvesting. Een dwingend amendement en motie lag klaar om het raadsvoorstel flink mee te wijzigen en aan te vullen.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP maakt al jaren een analyse als het gaat hoe wordt omgegaan met arbeidsmigratie. Wij realiseren ons al jaren de kwetsbaarheid van de arbeidsmigrant en de gevoelens bij mensen in wijken die zien dat banen en huisvesting naar deze arbeidsmigranten gaan.”

“Echter zijn wij niet de partij die deze groepen tegenover elkaar wil zetten. Zowel de arbeidsmigrant als de werk- en woningzoekenden hier ervaren de gevolgen van een doorgeslagen systeem waar het om aandeelhouderskapitaal draait en niet om mensen.”

 

 

Ton Heerschop: “En dus ligt er voor dit gemeentebestuur en deze gemeenteraad een fikse opgave. Hoe de arbeidsmigrant te beschermen tegen uitbuiting? Hoe ervoor te zorgen dat bedrijven ook kiezen voor mensen die nu langs de kant staan of in de uitkering? Hoe ervoor te zorgen dat er niet ook verdringing plaats gaat vinden in de woningsector?”

 

Voor de SP wil dat zeggen dat wij onderstaande onderwerpen benoemd wilden krijgen en in het raadsbesluit, het uitvoeringsprogramma of in enige andere vorm moeten terugkomen:

  • Gedegen toezicht en handhaving door de gemeente waarbij eventueel afstemming met andere overheidsdiensten zal worden gezocht;
  • Afstemming van de handhavingscapaciteit;
  • Benadering van bedrijven die vooral kiezen voor de arbeidsmigrant en niet voor de mensen die nu in Venlo langs de kant staan;
  • Leefbaarheid en draagvlak daar waar arbeidsmigranten worden gehuisvest;
  • Het tegengaan van het ontstaan van parallelle samenlevingen;
  • Loskoppelen van huisvesting en inkomen;
  • Geen huisvesting op terreinen van bedrijven;
  • Verzachten dan wel tegengaan van de effecten die in landen in andere delen van Europa ontstaan door de uitstroom van arbeid;
  • Beoordelen welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor doorstroom van short stay naar long stay.

 

Heerschop: “Ik besef dat we deze zaken niet direct in Venlo kunnen regelen. Maar ik vroeg dit college wel om ze mee te nemen en daar waar mogelijk bespreekbaar te maken.”

Wethouders Peeters (50PLUS, leefbaarheid) en Boom (PvdA, arbeidsmarkt) zegden op alle punten toe dat daar aandacht voor is en blijft.

 

 

Heerschop: “Arbeidsmigratie gaat wat de SP betreft niet over de noodzaak tot arbeid in deze regio. Arbeidsmigratie is een logisch uitvloeisel van de heersende liberaal-rechtse politiek in Europa. Arbeid als productiemiddel en arbeidspotentie als middel om loonontwikkeling tegen te gaan en aandeelhouderswaarde te vergroten. Die politiek breekt veel bevochten rechten af in ons deel van Europa. Dat moet stoppen.”

“In mijn bijdrage twee weken geleden gaf ik al aan dat landen als Polen en Roemenië inmiddels de pijn voelen van een vertrekkende jonge generatie. Of zoals iemand het in een uitzending van de NPO verwoorde: “Brussel hou je geld, bouw geen nieuwe wegen meer, maar stuur onze jongeren terug”, veelzeggender kan haast niet.”

 

 

Ton Heerschop: “Ik realiseer mij dat in deze enorme problematiek het Venloos perspectief slechts beperkt is. Daarom mijn oproep aan B&W om een toezegging te doen en te laten zien dat het anders kan en we op dit dossier wel degelijk iets in Venlo kunnen veranderen.”

Onder meer die toezegging kreeg de SP. Ook andere vragen werden uitvoerig beantwoord, andere antwoorden moesten nog nader uitgezocht worden en volgen later maar de opstelling van B&W was voor de raad voldoende om te kunnen instemmen met het voorstel voor short stay.

 

Heerschop: “We houden het in de gaten, eind dit jaar volgt er een voorstel over long stay (lang verblijf) en ook dat zal een stevig debat gaan opleveren. Want het huisvesten op campings en speciale locaties is het ene, ervoor zorgen dat mensen die willen blijven kunnen doorstromen naar een fatsoenlijke en betaalbare woning en integreren, is een andere opgave.

De SP is benieuwd wat B&W hiervoor in gedachte heeft maar zal tegen die tijd ook weer met eigen voorstellen komen.”

 

U bent hier