h

Motie vastgoed winkelgebieden ter ondersteuning ondernemers en voorkomen leegstand

24 juni 2020

Motie vastgoed winkelgebieden ter ondersteuning ondernemers en voorkomen leegstand

Zoals bekend organiseert de SP enkele hoorzittingen over de effecten van de huidige corona-pandemie op de samenleving in Venlo. Uit de derde hoorzitting kwam naar voren dat het de ondernemers in de winkelgebieden (met name Blerick en Tegelen) zou helpen als de gemeente een sterkere partij is in relatie tot de vastgoedeigenaren. Als fractie hebben wij dit signaal opgepakt en 24 juni het college met een duidelijk signaal van de raad op pad gestuurd.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Voor de SP is het wenselijk om alle winkelgebieden in Venlo te versterken. Vastgoed (winkelpanden) is een belangrijk element in de driehoek met winkeliers en gemeente. De krachtigste partij om vastgoedeigenaren aan te spreken is denken wij de gemeente.”

Ten gevolge van de huidige corona-uitbraak hebben ondernemers in met name detailhandel en
horeca het bijzonder moeilijk. Verdere leegstand kan daarbij niet uitgesloten worden. “Waar mogelijk dienen we dit te voorkomen.”

 

“We merken ook dat er een brede behoefte is (ook in de gemeenteraad van Venlo) om in de winkelgebieden leegstand tegen te gaan. Net zo om de effecten van de coronacrisis op lokaal niveau het hoofd moet worden geboden.”

“Echter, als het om ‘winkelvastgoed’ gaat zijn in de lokale bedrijfsinvesterings-zones (BIZ) de vastgoedeigenaren meestal niet vertegenwoordigd. Invloed en betrokkenheid is daarmee onduidelijk.”

 

 

“Om al die zaken hebben we een motie opgesteld met een doorlopende opdracht aan B&W en hen verzoekt om sterk in te zetten in het betrekken van vastgoedeigenaren bij (maatwerk) oplossingen zoals omzet gerelateerde huur. Dit om faillissementen, bedrijfsbeëindigingen en daarmee leegstand in winkelgebieden tegen te gaan.”

“Verder vragen we om vastgoedeigenaren te benaderen voor alternatieve invullingen van leegstaand vastgoed en te onderzoeken om het budget uit te breiden om leegstand in de winkelgebieden te bestrijden en daarmee meteen aan de slag te gaan.”

“We hebben daarbij B&W opgedragen om vóór de begrotingsbehandeling in november ons te informeren over de voortgang van deze motie/ aanpak.”

 

 

De SP realiseert zich dat de relatie vastgoedeigenaren-gemeente een spannende kan zijn maar denken ook dat deze motie als steun in de rug voor het college is in dit dossier. Van de centrummanagers (met wie we ook spraken) vernamen we dat onze motie ook hun positie en werk zal ondersteunen.

 


Met name PVV, D66 en VVD reageerden erg kritisch. PVV meende dat de motie enkel voor corona diende, D66 vond de motie overbodig “omdat er al zo veel gebeurde”. De VVD vond dat de SP “de markt zou gaan verstoren” en maakte vooral een sneer alsof zij de enigen zijn die opkomen voor ondernemers.

Daarop werd de VVD door meerdere partijen (terecht) op aangesproken, 50PLUS gaf aan dat het juist de SP is die wél opkomt voor het MKB, juist aandacht geeft aan ondernemers in deze crisistijd. Mooie steun uit onverdachte hoek. 50PLUS hekelde ook “de aanmatigende toon” en reageerde verbaasd op de houding van de VVD “alsof zij het alleenrecht hebben”. Wijselijk zweeg de VVD verder.

Andere fracties weerhielden zich van het debat en steunden de SP-motie, waarbij de fractie van EENLokaal nogmaals aangaf de motie medeondertekend en ingediend te hebben. Dank ook voor die steun!


 
 

 

Wethouder Boom (economie, PvdA) zei dat de situatie waarin we nu zitten het niet makkelijker maakt, er zijn ondernemers die de huur nu even niet kunnen opbrengen: “We zijn continue in gesprek met de vastgoedeigenaren, in alle stadsdelen. Het nader vorm te geven ‘Transformatiefonds á € 2 miljoen’ gaat dat versterken, dat ook andere invulling aangegrepen wordt anders dan detailhandel om de leegstand terug te dringen.”

 

Dat Transformatiefonds gaat B&W uitwerken en de lijn van onze motie daarin meenemen. “Naast de fysieke aanpak gaan we ook een beleidsmatige aanpak voorstellen in de actieve bestrijding van leegstand, zodat we die nog verder kunnen terugdringen.”, zei de wethouder.

 

Hij zegde toe om in de geest van de motie te gaan handelen: “De gemeente heeft echter geen directe invloed over de afspraak die een vastgoedeigenaar met een huurder maakt, maar de gemeente wil er wel alles aan gaan doen om dat gesprek wel op gang te brengen, om samen tot maatwerkoplossingen te kunnen komen.”

 

Ton Heerschop: “We hoorden in dit alles een toezegging die de motie in onze geest gaat overnemen en uitvoeren. Als de motie al opgepakt en uitgevoerd gaat worden, hoeft die motie niet in stemming te komen.”

 

Bekijk ook:

 

U bent hier