h

Vragen over boze reactie provincie inzake afschieten plan voor statushouders

17 juli 2016

Vragen over boze reactie provincie inzake afschieten plan voor statushouders

De provincie is boos over de wijzigingen van de plannen rondom de huisvesting van statushouders in Blerick. De gedeputeerde stelt dat de plannen daarvoor al sinds januari (of nog eerder) bekend waren. De gemeenteraad was hiervan niet op de hoogte. Dit roept bij ons veel vragen op, die we vandaag richting B&W stuurden om opheldering te krijgen.

 

Vorige week werd duidelijk dat het plan is afgeblazen om 200 statushouders te gaan huisvesten in enkele flats in Blerick die op de nominatie stonden om gesloopt te worden. Dit pas nadat de buurt en vooral de gemeenteraad de burgemeester wees op tal van bezwaren. (Zie hier voor een eerder bericht daarover.)

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Dat het plan wordt aangepast vinden we prima. (verderop een uitleg waarom we niet blij waren met het idee waar B&W mee op de proppen kwam.) Echter, de consternatie die nu is ontstaan doordat de provincie verbolgen gereageerd heeft en zelfs ingrijpen of boetes uitdelen niet uitsluit, doet ons de wenkbrauwen fronsen. Wat is er aan de hand? Om dat duidelijk te krijgen dienden we vandaag raadsvragen in.”

 

 
De gemeente Venlo is dus (gelukkig) tot de conclusie gekomen dat er geen draagvlak is voor hun plan om in Blerick 200 statushouders bijeen te huisvesten.

Gedeputeerde Daan Prevoo (SP) heeft daarop boos gereageerd.

Hij is bang dat Venlo niet aan de taakstelling kan voldoen om de door het Rijk opgedragen aantal statushouders te kunnen gaan huisvesten. Ook begrijpt hij niet waarom het plan nu afgeschoten is terwijl B&W en gemeenteraad al in januari deze plannen kenden en daar afspraken over zijn gemaakt.

 

Met verbazing vernam de SP-fractie die reactie van de gedeputeerde. De gemeenteraad wist namelijk pas van de plannen vlak voordat die door het College van B&W wereldkundig werden gemaakt.

Heerschop: “Dat het College na enige tegenwind wel heel vlug de keutel weer introk en met een alternatief kwam, spreekt ook tot de verbazing. Hoe kon dat, waarom eerst stellen dat het plan de enige en juiste oplossing is om er een week later weer afstand van te doen en er kennelijk tóch een alternatief mogelijk is.”

 “Daarnaast vragen we ons af of het juist is dat de gemeente Venlo mogelijk een achterstand oploopt bij de huisvesting van statushouders.”

 

 

Dat de flats ongeschikt zijn was wel duidelijk, de woningcorporatie wilde ze gaan slopen om er nieuwbouw te realiseren, en sloopt ze nu alsnog met het afschieten van het plan door B&W. Eensgezinswoningen, een klein deel koopwoningen maar vooral sociale huurwoningen. Ook geschikt voor statushouders maar zeker ook voor de mensen die al langer wachten op een huurwoning.

Heerschop: “Maak daar een mooie mix van, van starters, andere huurders, studenten misschien zelfs, én statushouders. Dan ontstaat een mooi nieuw wijkdeel dat elkaar verrijkt en kan steunen.”  

 

 

De gang van zaken in dit dossier was al niet om over naar huis te schrijven maar met de reactie en de boze brief van de gedeputeerde, begint dit dossier op een soap te lijken en dat moeten we niet willen.

Om duidelijk te krijgen hoe de vork nu in de steel zit, heeft de SP-fractie vandaag het College van B&W in Venlo om opheldering gevraagd.

Heerschop: “Waarom wist de gemeenteraad niet eerder van de plannen? Dat had voor meer draagvlak kunnen zorgen. Ook kan het niet zo zijn dat de provincie en de gemeente met elkaar in de clinch liggen en verschillen van opvatting hoe een en ander is gegaan. Dat is ook niet in het belang van de opgelegde taakstelling voor het daadwerkelijk huisvesten van statushouders. Hopelijk krijgen we vlug duidelijkheid.”

 


 
Standpunt SP:
De SP is niet tegen de huisvesting van statushouders maar wel tegen de wijze waarop B&W dat van plan was (200 mensen bijeen in een paar flats naast elkaar) en dat plan erdoor probeerde te drukken.
 
Er ligt een opdracht vanuit het Rijk, wat je er ook van vindt, we dienen daaraan te voldoen. De SP wil op een verantwoorde wijze nieuwkomers een plek geven in onze samenleving. Liefst gespreid over de hele gemeente, het is niet slim om nieuwkomers centraal op 1 plek in een wijk te huisvesten.
 
 
 
 
De massaliteit van 200 mensen in een paar oude/opgeknapte flats bijeen maakt dat er gettovorming kan ontstaan. Zeker voor de al (sociaal) zwakkere wijken kan dat slecht uitpakken, zowel voor de buurt als voor de nieuwkomers en hun integratie is dat niet goed. Dat zou geen goede eerste start zijn van een nieuw leven in Venlo.
 
Daarnaast is voor zulke massale huisvesting draagvlak bij omwonenden nodig. En die ontbrak in de Blerickse wijk en ook in de politiek, dan is het vragen om problemen en dat is voor niemand goed.
 
Juist nieuwkomers moet je een veilige plaats bieden van waaruit ze opgevangen en geholpen kunnen worden door hun nieuwe buurtgenoten, zodat de eerste stappen om deel te worden van de Venlose samenleving kan slagen.
 

 
Lees ook:

U bent hier