h

SP: ZORG VOOR SUCCESVOLLE INTEGRATIE STATUSHOUDERS

4 juli 2016

SP: ZORG VOOR SUCCESVOLLE INTEGRATIE STATUSHOUDERS

De SP in het Limburgs Parlement vindt dat er oog moet zijn voor draagvlak onder buurtbewoners als grote aantallen mensen met een verblijfsvergunning op één plek worden gehuisvest, zoals nu in Blerick gaat gebeuren.

 

 

De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten hebben samen een taakstelling om dit jaar bijna 3000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten.

Door een tekort aan sociale huurwoningen, eerdere afspraken met betrekking tot sloop en nieuwbouw en wetgeving van het Rijk, die het voor woningstichtingen lastig maakt om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen of ander vastgoed geschikt te maken voor mensen met een smallere beurs, dreigt er een krapte te ontstaan in dit huursegment. Hierdoor liep de provincie achter met het realiseren van deze taakstelling.

 

SP-Statenlid Yolanda Claessens: "Eerder dit jaar zijn er in het plan 'Limburgs Maatwerk' afspraken gemaakt tussen provincie, gemeenten en woningstichtingen over het zo snel mogelijk vergroten van het aantal sociale huurwoningen door mogelijke renovatie of aanpassing van sloopwoningen voor het huisvesten van statushouders."

"De gemeente Venlo gaat hier actief mee aan de slag door het opknappen van vijf flats in Blerick voor huisvesting van 200 statushouders voor maximaal 6 jaar."

 

"Op zich is dit een positieve ontwikkeling. In plaats van dat statushouders vast blijven zitten in een asielzoekerscentrum (AZC) en hiermee plekken voor de nieuwe instroom van asielzoekers bezet houden, komen er plekken in de AZC’s vrij en zetten statushouders een volgende stap in hun leven."

"Daarnaast komt er meer lucht op de woningmarkt wat ook een positief effect heeft op de reeds lang bestaande wachtlijsten voor sociale huurwoningen."

 

Foto: SP
Archieffoto van een werkbezoek aan het AZC in Venlo.

 

Yolanda Claessens: "Waar wat de SP betreft wel aandacht voor moet zijn, is draagvlak onder buurtbewoners en het mogelijk maken van een succesvolle integratie."

"We hebben op diverse plekken in het land gezien dat de huisvesting van nieuwkomers tot onrust kan leiden bij de bevolking. Vandaar dat de SP wil weten of en zo ja, welke randvoorwaarden er zijn opgesteld om de buurtbewoners een actieve rol te geven in de komende ontwikkelingen en zo het draagvlak te vergroten."

 

Daarnaast wil de SP weten welke garanties er zijn omtrent de kans van slagen van de integratie en welke rol het provinciebestuur hierin wil spelen.
Om op dat alles antwoord te krijgen, heeft Claessens  schriftelijke vragen ingediend bij de provincie.

 

SP-gemeenteraadslid Ton Heerschop: "We zijn blij dat de huisvesting niet drukt op de woningmarkt, maar waarom wordt ervoor gekozen om een slooppand deels op te knappen en het nog zeker zes jaren open te houden om het daarna alsnog te slopen?"

"Waarom dan niet meteen fatsoenlijke nieuwbouw? Zodat bijvoorbeeld de woningen weer op de sociale huurmarkt beschikbaar komen nadat de statushouders er uit vertrokken zijn, of dat deze mensen meteen een goede start maken in een kwalitatief betere woning."

 

 

 

 

 

 

 

 

"De gekozen oplossing voor centraliseren van alle statushouders op één plek kan zorgen voor een minder snelle integratie en onnodige spanningen in de wijk. Spreiding over de hele gemeente was een betere optie geweest maar we begrijpen de gekozen insteek en zijn benieuwd wat de oplossing van een huismeester en begeleiding door een sociaal team gaat opleveren.", zegt Ton Heerschop.

 

Heerschop vervolgt: "We hebben er begrip voor dat mensen niet blij zijn dat dit in hun buurt plaatsvindt, denkende dat de flats gesloopt zouden worden. Echter, de Provincie voert een opdracht van het Rijk uit en wij moeten hiervoor ruimte scheppen, zo simpel zit het in elkaar. De coördinatie om alles in goede banen te leiden ligt bij de burgemeester. Geen gemakkelijke taak maar als we allemaal ons steentje bijdragen dan moet het lukken."

 

 

"En laten we wel wezen, het gaat hier niet meer om vluchtelingen of asielzoekers, het gaat om statushouders ofwel mensen met een verblijfstatus die in Nederland mogen blijven en dus niet meer thuishoren in een AZC. We hopen dan ook dat deze groep mensen een goede start kan maken en een goede toekomst tegemoet kan zien in Venlo. Daar kunnen we samen aan bijdragen."

 


 
UPDATE dinsdag 12 juli:
 
 
Na stevige discussies tussen gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders, zijn deze laatste ook tot de conclusie gekomen dat de basiskritiek die de SP had op de plannen voor het huisvesten van 200 statushouders centraal in Blerick, houtsnijden.
Waarom knappen we oude woningen op om ze na een paar jaar toch weer te slopen? Waarom spreiden we mensen niet over de gehele gemeente? Dat voorkomt ‘zwarte en witte’ wijken en scholen en is dus een betere garantie op een succesvolle integratie.
 
SP-raadslid Ton Heerschop: "De SP was zeker niet tegen de komst naar Venlo van mensen op de vlucht. Maar dan wel op een verantwoorde wijze. En al sinds langere tijd benadrukt de SP, ook in de gemeenteraad, de noodzaak tot draagvlak bij omwonenden. Wij wilden en willen voorkomen dat mensen zonder huis worden opgezet tegen mensen die zijn gevlucht van hun thuis."
 
 
 
De SP is blij dat B&W het nu breder ziet en dat met name de eensgezindheid van de gemeenteraad is geweest die het College tot dit inzicht heeft gebracht. Blerick staat al onder druk en daar moeten we niet nog een probleem bij veroorzaken.
 
De gemeenteraad is nu aan zet en zal een discussie over huisvesting moeten gaan voeren met alle belanghebbenden. Dus met de wijkbewoners, woningcorporaties en ook de provinciale- en landelijke overheid.
 
 

 
"Immers, het is onverkoopbaar dat we geen nieuwe huizen mogen bouwen terwijl er vanuit landelijk beleid wel 200 nieuwkomers naar onze gemeente toekomen."
"Het is ronduit idioot dat we spreken over verbeteren van de kwaliteit van woningen en dan sloopwoningen een beetje opknappen voor huisvesting van mensen. Het moet en het kan anders.", zegt Heerschop namens de SP.
 
"Venlo kan en is bereid om mensen op de vlucht een thuis te bieden. Maar dat kan alleen als we bestaande vastgeroeste redenaties doorbreken. Zowel in Venlo, Maastricht maar ook zeker in Den Haag."
 

 
Lees ook:

 

U bent hier