h

Kadernota neemt zorgen niet weg

29 mei 2013

Kadernota neemt zorgen niet weg

begroting2013 Vanavond nam de gemeenteraad in Venlo een besluit over de kadernota, de voorjaarsbegroting die de kaders stelt waaraan de begroting in het najaar moet voldoen. De SP uitte haar zorgen en kritiek. Over de financiële armslag, sociale voorzieningen en wijken die onder druk staan, mensen die in de knel dreigen te komen, enzovoorts. Gaan we bruggen bouwen of opblazen?

Voor nieuwbakken fractievoorzitter Ton Heerschop was dit zijn eerste kadernota waarbij hij namens de SP het woord voerde. En dat deed hij met eenzelfde felheid en spitsvondigheid als zijn voorganger. Venlo hoorde een nieuwe fractieleider maar het SP-geluid blijft onveranderd: goed beleid steunen en slecht beleid benoemen, kritisch waar nodig maar daarbij ook realistische alternatieven presenteren.

En kritiek was er (helaas) voldoende, net als diverse zaken die ons zorgen baren. Want Venlo dient opnieuw stevig te bezuinigen, vanuit 'Den Haag' zijn er wederom kortingen te verwachten naast het afbreken van de sociale werkvoorziening en het afstoten van taken aan gemeenten zoals de uitvoering van onder meer de jeugdzorg, thuiszorg, WMO, AWBZ.

Ton Heerschop: “De meeste bezuinigingen zijn opgelegd door het kabinet. Ton Heerschop Niet alleen direct maar ook indirect door onvoldoende geld voor de gemeentelijke uitvoering. Dit beleid kunnen we lokaal repareren maar dat kost veel geld, geld dat niet meer in de Venlose schatkist ligt. Het is een politieke keuze van raadsfracties om in te stemmen met opgelegd beleid of om er iets aan te doen.”

De gemeente Venlo heeft de afgelopen jaren vele grote bouwprojecten opgepakt. Nog steeds staan overal kranen in de stad en ruikt het naar staal en beton. Heerschop: “De samenleving heeft meer nodig dan projecten waarmee bestuurders goede sier willen maken. yyy Juist nu de financiële ruimte beperkt is zou het verstandig zijn plannen achter de hand te hebben mocht een groot project niet door kunnen gaan. Om die reden diende de SP een motie in die het gemeentebestuur oproept om een plan B te ontwikkelen voor het kazerneterrein en daarin het Fort Sint Michiel een centrale rol te geven.”
Dit idee is ingegeven door de bouw van een (universitaire) campus op Greenpark, ook een plan-B want aanvankelijk zouden er op dit Floriadeterrein kantoren komen. “Voor het kazerneterrein is onzekerheid de enige zekerheid naast vage ideeën rondom het voetbalstadion en onduidelijkheid over de komst van een casino en toekomst van het fort.”, zegt Heerschop.

De zorgen en kritiek van de SP op deze kadernota samengevat:
• We wensen meer aandacht voor de niet-hoger opgeleide burger. De laatste jaren is veel aandacht gestoken in het naar Venlo halen van hogeropgeleiden. Dit beleid leidde tot op heden tot niets. Intussen stijgt de werkloosheid onder vooral lager opgeleid personeel.
• Er is te weinig aandacht voor de wijken. Die komen onder meer onder druk te staan doordat woningcorporaties nauwelijks nog investeren.
• Gedegen huisvesting van arbeidsmigranten in plaats van de afhankelijkheid van de werkgever. Maak werkelijke integratie en toekomstperspectief mogelijk.
• Zorgen over de mate waarop jeugdzorg door de gemeente vanaf 2014 geregeld kan worden.
• Zorgen over de manier hoe de thuiszorg en WMO vanaf 2015 vorm moeten krijgen.

Samen met GroenLinks heeft de SP voorstellen ingediend om sociaal beleid te prioriteren om zeker te stellen dat we de bezuinigingsopdracht op het sociaal terrein kunnen volgen zodat geen burger in de knel komt. Uitgangspunt hierbij is om niet verder te bezuinigen op cultuur en binnen het sociale domein.
geld_broekriem Ook werd samen het voorstel gedaan om de woonlastendruk transparanter te maken, het belonen van goed gedrag door onze inwoners te laten profiteren bij het succesvol scheiden van afval.
Veiligheid is de afgelopen jaren op afstand geplaatst. Wij wilden dat hierin weer sturend opgetreden kan worden in de breedste zin, zeker betreffende drugsaanpak. We moeten meer invloed hebben dan nu het geval is.

Ons voorstel over de veiligheid kreeg een toezegging van de burgemeester, waarmee het niet meer in stemming gebracht hoefde te worden. Onze andere voorstellen kregen helaas geen meerderheid. Hierdoor werden we genoodzaakt om tegen de kadernota te stemmen want we kunnen geen verantwoording nemen voor de gevolgen van dit gewijzigde gemeentelijk beleid.
De kaders worden nu door het gemeentebestuur uitgewerkt en in het najaar verder besproken bij de begroting. Dan liggen er dus nieuwe kansen om het beleid alsnog te verbeteren.

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Word lid.
10-11-2012: Algemene beschouwingen: bezuinigingen oneerlijk verdeeld
08-11-2012: Begroting: pijn verzachten, investeren en inzetten op groei
29-06-2012: Kadernota zorgt opnieuw voor pijnlijke maatregelen

U bent hier