h

Begroting: pijn verzachten, investeren en inzetten op groei

8 november 2012

Begroting: pijn verzachten, investeren en inzetten op groei

http://allesisitwp.modwise.nl/wp-content/uploads/2010/07/Studiekeuze-Cultuur-en-Maatschappij-gereed.jpg=samenleven Vanavond werd in de gemeenteraad de begroting voor de periode 2013-2016 in 1e termijn besproken. De raadsfracties betoogden hun visie, wensen, zorgen en bedenkingen. Morgen (9 november) is het college van B&W aan zet om antwoord te geven op vragen en voorstellen. Ook op die van de SP-fractie.

Fractievoorzitter Alexander Vervoort: “We vrezen dat we het maar moeten doen met het pakket wat er ligt Alexander_Vervoort_raad maar daarin kunnen we wel degelijk keuzes maken, prioriteiten stellen en geld verschuiven. Gekeken moet worden naar wat echt belangrijk is; de buurten op orde houden, mensen activeren, werkgelegenheid en een voedingsbodem voor groei creëren, positief kijken naar mogelijkheden.”

We hebben dus een keuze maar het wordt ons allen wel moeilijk gemaakt. Opnieuw forse bezuinigingen die iedereen zullen raken. “Meer doen met minder, heet het. Bruggen bouwen met minder stenen maar of men de overkant bereikt is nog maar de vraag. Het coalitieprogramma heet ‘Doorpakken en mee doen’ maar het beleid wordt ‘Afpakken en doe het zelf maar’.”, zei Vervoort in de gemeenteraad.

De SP heeft er onder meer voor gepleit om 2 miljoen euro weg te halen uit de geldpot voor nieuwe bedrijventerreinen en dat geld te investeren in de wijken, in voorzieningen in buurten en dorpen. De SP doet dit mede omdat we ons realiseren dat investeringen door woningbouwcorporaties minder vanzelfsprekend worden nu deze door het kabinet extra belast gaan worden met een verhoging van de OZB. Daar mogen wijken en huurders niet de dupe van worden.
Daarnaast kan het geld ook gebruikt worden voor onderhoud aan gebouwen van scholen en verenigingen waarmee de bezuiniging daarop kan worden verzacht.

Uit het gemeentelijke budget voor alle uitkeringen is ruim 950.000 euro over wat terug vloeit naar de ‘algemene middelen’. De SP begon haar betoog met complimenten aan B&W dat rekening is gehouden met kortingen uit broekriem_om_geld ‘Den Haag’ (waardoor minder hard bezuinigd hoeft te worden op onder meer de zorg, vrijwilligers en jeugdfondsen) en stelde vanavond voor om die 950.000 euro te reserveren als buffer voor decentralisaties (Jeugdzorg, WSW, AWBZ, WMO) om zo nieuwe bezuinigingen op het sociaal-maatschappelijk beleid en dan met name de WMO te kunnen opvangen.

Vervoort: “Wanneer dit geld niet nodig is blijft het in de algemene reserve maar wanneer het wel nodig is dan kan het eruit gehaald worden. We willen hiermee het voor het college makkelijker maken. Vrijdag horen we van het college welke mogelijkheden er zijn en hoe de overige fracties hierover denken.

Daarnaast is de SP voornemens – afhankelijk van de reactie van B&W – om een motie in te dienen voor het beperken van de vergoeding van reguliere en specifieke externe inhuur. De SP stelt voor om de totale inhuur te maximeren tot 8% van het personeelsbestand waarbij een maximum inhuurtarief conform de Balkenende-norm geldt en daar aan totale loonkosten niet bovenuit gekomen mag worden. De SP verwacht hiermee minimaal 1 miljoen euro structureel te besparen wat terug valt in de spaarpot ‘algemene reserve’.


Lees hier de inbreng van de SP bij de begroting. (PDF-link)
Namens de SP voerde fractievoorzitter Alexander Vervoort het woord.


Vrijdag 9 november is het vervolg van de raadsvergadering waarin het college van B&W reacties geeft, moties en wijzigingsvoorstellen worden ingediend en de raadsfracties een finale betoog houden om zaken nog te veranderen aan de gemeentebegroting.


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Word lid.
29-06-2012: Kadernota zorgt opnieuw voor pijnlijke maatregelen

U bent hier