h

SP kan niet instemmen met déze plannen voor het kazerneterrein en MFC/VVV

26 mei 2011

SP kan niet instemmen met déze plannen voor het kazerneterrein en MFC/VVV

Kazerneterrein_Lijnstad Woensdagavond bepaalde de raad haar ‘go/no go’ voor de hele (her)ontwikkeling van het kazerneterrein met alle mitsen en maren die daarbij horen, plus een miljoenen investering. Het werd een grimmige en spannende raadsvergadering waarbij de uitslag tevoren eigenlijk al vast stond.

Het besluit in het raadsvoorstel heeft op het eerste gezicht ‘weinig’ om ogen enkel dan in te stemmen met de visie en het beschikbaar stellen van een stevig krediet. Daaraan vastgekoppeld echter zit natuurlijk meer.
Natuurlijk ligt er een uniek plan met het kazerneterrein, er zijn enkele partners gevonden die willen en kunnen investeren, een mooie ‘stip aan de horizon’. Maar de hypotheek/lening, rente-inning, aandelenconstructie, huureisen, tekort op de grondverkoop, ontbreken van een exploitant, onzekerheid over deelnemende partners, en of we er ooit nog uit kunnen stappen, herbergen allen zo’n groot risico dan men zich kan afvragen of we hierna niet met één been al diep in het drijfzand staan.

Het terrein herontwikkelen is niet onlogisch gezien de kosten die Venlo er nu aan heeft. De SP heeft in juni 2010 gekozen voor de visie ‘Lijnstad’ met de opmerking deze visie ook zo uit te voeren dat er sprake is van behoud van monumentale en beeldbepalende gebouwen, de parkachtige setting, en het tonen van het voormalige fort dat nu nog onder de grond zit. In de huidige opzet zien we hier echter weinig van terug.

Fort St. Michael De contouren van het Fort St. Michael dat onder het kazerneterrein verborgen gaat, zijn op deze schets goed zichtbaar.

Een derde van de beeldbepalende gebouwen verdwijnt, alleen de Rijksmonumenten blijven overeind. Op enkele plekken wordt het oude fort zichtbaar in een parkachtige omgeving maar of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag, aangezien dit in een latere fase zal verrijzen. En of daar dan nog geld voor zal zijn…?
Dit toekomstbeeld, dit doemscenario, ziet de SP niet graag plaatsvinden. Maar dan moet er wel een plan worden aangenomen dat financieel dekkend is en geen onnodige risico’s met zich mee neemt. Maar dat is nu niet het geval.

Het raadsvoorstel kent hele mooie plannen, visie en gedurfde investeringen. Maar aan het voorstel kleven te grote financiële risico’s die een fikse greep doen uit de schatkist aan gemeenschapsgeld, Eurobiljetten mogelijk voor de komende jaren aan tekorten laat zien - die ook weer opgevangen moeten worden - waardoor de komende begrotingen compleet dichtgetimmerd zullen zijn. Immers, tegenvallers kunnen opgevangen worden en begrotingen zijn altijd wel sluitend te krijgen, de vraag is alleen ten koste van wie en wat?

Waar andere fracties hun voorstellen niet indienden of weer introkken, handhaafde de SP haar voorstel omdat deze voor ons cruciaal is om in te kunnen stemmen met dit raadsvoorstel. Het amendement kreeg geen meerderheid en daarmee werden we gedwongen om in te stemmen met een raadsvoorstel dat zulke financiële risico’s in zich heeft, dat de SP die niet voor haar rekening kan nemen. Zodoende moesten we wel tegen stemmen.


Namens de SP-fractie voerde raadslid Ton Heerschop het woord. Hieronder kunt u zijn bijdrage in het debat lezen.


Voorzitter,
De SP is altijd duidelijk geweest dat we een voorstander zijn voor ontwikkelingen op het kazerneterrein. Maar we Ton Heerschop hebben altijd laten meewegen dat iedere ontwikkeling wel het historische karakter van deze locatie recht moet doen. Jammer genoeg zien we bij iedere nieuwe presentatie onderdelen van de historie op dit terrein verdwijnen. Vorig jaar koos de raad en ook de SP om toch vooral praktische redenen voor het model Lijnstad. Hierbij maakten we een kanttekening over de externe veiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Er is veel over deze aspecten gesproken.

Vandaag nemen we over veel punten een besluit. We zouden op alle punten wel andere aspecten de nadruk willen geven. Maar het belangrijkste elementen voor mijn partij, waar de SP niet akkoord mee kan gaan is de manier waarop de gemeente hier gaat optreden als bankier en aandeelhouder. Dat levert een wel heel aparte constructie op. Want als 50% aandeelhouder van het MFC levert de gemeente daarnaast een hypothecaire lening aan datzelfde MFC van ruim 21 miljoen euro. Eh juist…

We hebben heel goed gekeken naar het amendement van de PvdA, en die heeft me geholpen door te stellen dat ze niet kiest voor die 21 miljoen én die 15 miljoen. De SP is nog helderder; wij kiezen gewoon voor geen miljoen, nul euro aandelen en nul euro hypothecaire lening. Het MFC kende wel een bank, nou, haal uw geld dan uit die markt.

Met andere woorden, de gemeente als aandeelhouder heeft schulden bij de gemeente als bankier. Zolang het goed gaat geen probleem, maar als het MFC nu eens niet aan aandeelhouder haar verplichtingen aan de gemeente als bankier kan voldoen? Hoe objectief kan de gemeente dan zijn? Gaat zij soepel om met de belangen van de aandeelhouder, of niet. Zo ja, dan doet zij afbreuk aan haar belang als bankier. Zo nee, doet ze afbreuk aan haar belangen als aandeelhouder. Waarom wordt dit financieel politieke moeras opgezocht? Deze positie als gemeente zouden we niet moeten willen.

De financiële positie van de gemeente hebben al veel fracties aangegeven. We hebben de plannen ook gezien. Schoolgebouwen, peuterzalen, bibliotheek, zwerfvuil; de overheid draagt niet meer bij! Hoe schril is het contrast met de miljoenen investeringen in het MFC?
Natuurlijk hebben ook wij de lovende verhalen gehoord over werkgelegenheid, spin-off en alle andere marketing dingen. Maar wie zegt mij dat de werkgelegenheid geheel ten bate komt van Venlo? Wie gaat dit allemaal bouwen, een Venlose ondernemer alleen? Daar geloven wij niet in. Hoeveel banen moeten we wegschrappen voordat we de puur Venlose banen hebben?
We willen best investeren in ontwikkelingen die goed zijn voor Venlo maar op deze basis zoveel miljoenen in een voetbalstadion steken, gaat ons te ver.

Voorzitter,
De SP is niet tegen een voetbalstadion van VVV op de locatie van het kazerneterrein. Maar als dit doorgaat en volgende maand zitten we met de plannen voor de kadernota, dan zien wij een somber beeld ontstaan. Over tien jaar zitten bobo’s met enige trots in hun zakenstoelen, hoog boven het veld en van het gewone volk, te nippen aan een glaasje sherry terwijl VVV aftrapt tegen FC Twente. U hoort, ik ben nog steeds positief over de kansen. In de Vastenavondkamp probeert een lasser platzak intussen met zijn gezin het hoofd boven water te houden. De kosten van kinderopvang, de wekelijkse rit naar de dichtstbijzijnde bibliotheek in Horst, en de ziektekosten van de familie drukken zwaar op het huishoudboekje. Maar als de wind in de goede richting staat kan hij het gejuich horen als zijn VVV de 1-0 scoort...

Voorzitter,
De SP wil investeren in mensen, na de Floriade de Maasboulevard en de andere dromen heeft de bevolking van Venlo daar recht op. Wat ons betreft geen moeilijke constructies om wat eigenlijk staatssteun is, aan een voetbalstadion te geven. Wat ons betreft is de exit-strategie ook niet nodig als we gewoon de investeringen overlaten aan de banken. Ontwikkelen van het kazerneterrein ja, maar ten koste van de gemeenschap een cadeautje geven aan koning voetbal is wat ons betreft een zeer duidelijk nee.

En wat betreft ons amendement, dat hebben we net ingediend bij de griffie en zal zo dadelijk worden rondgedeeld. Als we de investeringen in het raadsvoorstel niet doen dan veranderd het raadsvoorstel, wij komen met een wijziging waar andere partijen dat niet doen ondanks hun inbreng, wij kiezen er voor om te zeggen; dit is ons alternatief waarbij we meer aandacht wensen voor de historische aspecten maar geen aandelenconstructie en geen hypothecaire lening. De nu voorliggende investering is niet wenselijk.


Bijdrage in tweede termijn:

Voorzitter,
Ik verbaas me er over dat GroenLinks al klaar is met haar betoog want ik had eigenlijk nog een motie of amendement van hen verwacht om die dingen die hersteld moeten worden hier dan ook te herstellen. Maar helaas…

Er is heel veel discussie geweest tussen verschillende partijen over het amendement van de PvdA. Wij hebben helder gezegd: geen investering in het MFC van gemeenschapsgelden. Dat zeg ik met name omdat ik merk dat in het debat mevrouw Van de Wiel (PvdA) die grens niet helder heeft want ze heeft niet aangegeven of het nu 10 miljoen is. Ik kon het er niet uithalen. We hadden het ook over 21 aan hypothecaire lening kunnen hebben en er een paar ton vanaf halen.

Voorzitter,
Vanavond hebben we afscheid genomen van wethouder Verheijen en in zijn afscheidsrede zei hij iets verstandigs. Hij zei: “Het lichaam heeft af en toe rust nodig tussen operaties”. Venlo zitten midden tussen operaties. hijskraan De vraag is nu in welke fase tussen die operaties we op dit moment zitten? De operatie Maasboulevard is net achter de rug, de operatie Floriade is bijna klaar, en we starten met operatie Maaspoort. En nu staan we alweer voor de operatie MFC en kazernekwartier. Heeft het lichaam die rust nu al niet nodig?

In te gaan op de motie van het CDA, dat zij meer aandacht wil voor de cultuurhistorie en de historische grond; dat hebben wij ook in ons amendement verwerkt. Ik verbaas me er even over dat dit alleen dit aspect belichaamd, én er nog ligt terwijl die door de wethouder al is overgenomen. Dus misschien toch een oproep aan het CDA om die motie in te trekken.

Ten slotte, de SP handhaaft natuurlijk haar amendement, dat willen we in stemming brengen. Maar mocht deze het niet halen, dan moge het duidelijk zijn dat we tegen deze voorstellen zullen moeten stemmen.


(het gesproken woord geldt)

25-05-2011: Website Omroep Venlo: 'Raad stemt in met investeringen kazerne'
19-05-2011: Hoeveel risico willen 'we' nemen?
25-04-2011: Opinie: 'De geschiedenis herhaalt zich'
23-06-2010: Waarom de SP voor 'Lijnstad' koos
03-05-2009: SP eist opheldering over financiële steun aan VVV

U bent hier