h

Tekort en gedwongen ontslagen bij politie Limburg-Noord

14 november 2010

Tekort en gedwongen ontslagen bij politie Limburg-Noord

politie Het kabinet wil 3000 extra agenten en het politiekorps Limburg-Noord moet 120 agenten ontslaan omdat ze een financieel tekort heeft. Dit kan natuurlijk niet. De politie wil terecht geen extra agenten ontslaan maar zit wel met geldproblemen. Dit roept vragen op, die de SP vandaag aan de korpsbeheerder stelde.

Terwijl op 5 november de gemeenteraad pijnlijke keuzes moest maken over de begroting van de gemeente, bracht korpschef Rookhuyzen via diverse media naar buiten dat er waarschijnlijk 60 agenten extra zullen moeten worden ontslagen (bovenop de eerder aangekondigde reductie van 60 voltijdbanen) vanwege het niet sluitend krijgen van de begroting. Een bizar gegeven nu het nieuwe kabinet aangegeven heeft 3000 nieuwe agenten te willen realiseren in Nederland.

Het tekort van de politie Limburg-Noord loopt de komende jaren op tot bijna 14 miljoen euro in 2014. politie Dat is 10 miljoen euro meer dan vorig jaar werd begroot. Het korps heeft nu al een tekort van 1,8 miljoen euro op de begroting. Het tekort loopt jaarlijks met ruim 3 miljoen euro op. Volgens de politie heeft dat onder meer te maken met dalende inkomsten en stijgende personele lasten als gevolg van langer doorwerken.

De korpschef gaf in de media aan zich te verzetten tegen het schrappen van 120 banen om de begroting sluitend te krijgen. Het korps wil het aantal ontslagen tot de helft beperken, omdat die bezuiniging niet haalbaar zou zijn, wil de politie alle taken blijven uitvoeren. Hierdoor is de kans groot dat het korps onder preventief financieel toezicht van het ministerie komt te staan. Volgens de korpschef krijgt hij volledige steun voor dit besluit vanuit het regionaal college (daarin zitten alle burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg, de hoofdofficier van justitie en de korpschef).

politie Het kabinet wil 3000 agenten extra én bezuinigt op de korpsen; ze keert haar rug naar de politie toe. Foto's: ANP - Koen Suyk

Wat is waar?!? Wat zijn de gevolgen voor de inzet en bereikbaarheid van de politie en wat komt er nu terecht van de belofte om meer agenten in de wijk te krijgen? Wat gaat de burgemeester doen aan de mogelijke ontslagen en financiële problemen? Veel vragen voor de SP, die we dan ook richting het stadsbestuur afvuurden.


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Tekort en gedwongen ontslagen bij politie Limburg-Noord
Datum: 14 november 2010

Geacht college,

Terwijl op 5 november de gemeenteraad pijnlijke keuzes moest maken over de begroting van de gemeente, bracht korpschef Rookhuyzen via diverse media naar buiten dat er waarschijnlijk 60 agenten extra zullen moeten worden ontslagen (bovenop de eerder aangekondigde reductie van 60 voltijdbanen) vanwege het niet sluitend krijgen van de begroting. Een bizar gegeven nu het nieuwe kabinet aangegeven heeft 3000 nieuwe agenten te willen realiseren in Nederland.

Reden voor de SP fractie om vragen te stellen aan de korpsbeheerder:

1. Is het juist wat de korpschef meedeelde, krijgt hij volledige steun, en deelt u die mening en het streven van het korps? Zo ja, gaat u hierin actie ondernemen richting kabinet/minister? Zo nee, wat is er wel gesteld?

2. Kunt u bevestigen dat eerst sprake was van een bezuiniging van 120 agenten, en waarom is de keuze gemaakt 60 agenten minder te bezuinigen?

3. Hebt u overleg met de minister om te kijken of er een alternatief kan worden gevonden in het licht van het beleid van het nieuwe kabinet? Zo nee, waarom niet?

4. Er wordt gesproken over met name banen in de ondersteuning, kunt u aangeven welke banen dit zijn? Zo nee, waarom niet?

5. Wat zijn de gevolgen voor de operationele inzetbaarheid op straat van de politie in Venlo ten gevolge van deze bezuiniging?

6. Heeft de bezuiniging gevolgen voor de bereikbaarheid van de politie? Zo ja, wat gaat u daar aan aanvullende maatregelen nemen?

7. Hebben de bezuinigingen gevolgen voor de inzetbaarheid van de wijkagent? Zo ja, hoe denkt u de belofte aan de burgers van Venlo in te kunnen vullen dat de wijkagent voor 80% van zijn tijd in de wijk aanwezig zal zijn?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


27-10-2010: SP-tv: Roemer vs Rutte: '3000 agenten, of toch niet?'
14-06-2010: Opnieuw vragen over inzet wijkagent
03-02-2010: SP-Venlo op pad met de wijkagent
12-01-2010: SP stelt vragen over inzet wijkagenten

U bent hier