h

Vragen SP over invoering 'burgernet'

15 juli 2010

Vragen SP over invoering 'burgernet'

burgernet Recent werd duidelijk dat Venray een proef gaat doen met burgernet; een telefonisch systeem waarbij burgers, gemeenten en politie samen de veiligheid in de woon-werkomgeving bevorderen. Dit systeem lijkt erg op sms-alert, een berichtensysteem dat Venlo te duur acht om in te voeren. Burgernet wordt uiteindelijk landelijk ingevoerd, dus ook in Venlo. Dit roept vragen op.

In februari werd op initiatief van de SP een motie unaniem aangenomen om te onderzoeken hoe de invoering van het het project burgerhulpverlening kan gebeuren. AED Het project laat bij hartproblemen opgeleide vrijwilligers via een sms-oproep sneller ter plekke zijn om reanimatie te kunnen verlenen, al dan niet met behulp van AED-apparaten. Het project is in Venray succesvol ingevoerd en werkt via sms-berichten, aangestuurd vanuit de ambulancemeldkamer. Wat in Venray kan zou in Venlo toch ook moeten kunnen?

Na onderzoek gaf de gemeente Venlo aan dat de invoering van het project burgerhulpverlening 230.000 euro kost tot 2013 en vanaf 2014 jaarlijks 50.000 euro kost. Kleingeld vergeleken met wat de invoering oplevert, namelijk bij acute hartproblemen is er een grotere overlevingskans, beperking van het zogenaamde restletsel, en daarmee het verminderen van menselijk leed! De gemeenteraad wilde hiervoor echter geen geld vrijmaken, een motie hiervoor van de SP kreeg geen meerderheid. De unanimiteit waarmee het initiatief op de kaart werd gezet verdween toen het ging over de bekostiging er van...

Venlo acht dus de invoering van een systeem dat draait op sms-alert als te duur, maar het politiekorps Limburg-Noord gaat wel over op de invoering van burgernet, dat ook via sms werkt. politiemeldkamer Dus het ene sms-systeem dat z'n succes bewezen heeft en volop draait in Venray, wordt nu overklast door een ander sms-systeem dat nu gaat proefdraaien in Venray, onder aanvoering van de politiemeldkamer in Venlo?
Nu zien we veel overeenkomsten en zijn we reuze benieuwd naar de ervaringen van burgernet, maar we snappen niet waarom het ene niet kan en het andere wel moet. Om duidelijkheid te krijgen en wat dit kan betekenen om alsnog het project burgerhulpverlening ingevoerd te krijgen, stelden we hierover vandaag vragen aan het Venlose gemeentebestuur.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Invoering burgernet
Datum: 15 juli 2010

Op vrijdag 2 juli maakte de website van L1 bekend dat het politiekorps Limburg-Noord over gaat op de invoering van burgernet; een uitbreiding van het al bestaande sms-alert. Op 9 juli maakte Dagblad de Limburger bekend dat Venray als eerste start met Burgernet.
In een interview gaf burgemeester Bruls aan het jammer te vinden dat Venlo niet mee doet aan sms-alert, waarbij in geval van hartproblemen sneller mensen ter plekke zijn voor reanimatie. Ook gaf burgemeester Bruls aan dat Venlo terug schrikt van de aparte kosten voor het sms-systeem, en wees daarmee impliciet op de in februari jl. unaniem door de raad aangenomen SP-motie voor de invoering van het project burgerhulpverlening (opgeleide vrijwilligers die via een sms-oproep reanimatie kunnen verlenen, al dan niet met behulp van AED-apparaten), en de verworpen SP-motie van 30 juni jl. om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken.
De burgemeester gaf verder aan dat het in regioverband opstarten van ‘burgernet’ de kosten kan drukken, en daarmee volledige invoering en inpassing in de hulpverlening bespoedigen.

De SP vindt dit een zeer positieve ontwikkeling. Naar aanleiding van deze berichtgeving en als initiatiefnemers in de gemeenteraad van Venlo, stellen we de volgende vragen:

1. Is het juist dat burgernet (net als het succesvolle sms-alert) is gebaseerd op het sturen van sms-berichten? Wat is het verschil tussen burgernet en voorloper sms-alert, en welke zaken zijn er exact meer mogelijk met burgernet in vergelijking met sms-alert?

2. Wat kost de invoering van burgernet in Noord- en Midden-Limburg, en specifiek voor de gemeente Venlo? Zijn er mogelijkheden om hiervoor een bijdrage te ontvangen vanuit de provincie Limburg en/of de Rijksoverheid?

3. Hoe lang loopt de proef in Venray, wat kost deze pilot, wie zijn daarbij betrokken, vanuit welke (centrale) meldkamer wordt het systeem aangestuurd, wanneer worden de resultaten bekent?
Zijn de gemeente Venlo en/of hulpverleningsdiensten (meldkamer, politie, brandweer, ambulance etc.) uit Venlo betrokken bij deze proef?

4. Is burgernet ook bruikbaar voor het project burgerhulpverlening, zoals beschreven in de RaadsInformatieBrief 2010-45 (Haalbaarheids- en financieringsonderzoek ‘Burgerinitiatief AED Burger Hulpverlening Limburg voor Venlo’)? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bent u bereid te onderzoeken of de kosten voor het project burgerhulpverlening teruggedrongen kunnen worden, waarmee het project spoedig van start kan gaan, en bent u bereid hierin actief het initiatief te nemen?

5. Bent u bereid om te bekijken of burgernet ten volste benut kan worden, dus voor zowel politie, brandweer, ambulancediensten, andere hulpverleners, gemeentelijke waarschuwingberichten etc in de regio Noord- en Midden-Limburg?
Bent u bereid om alle mogelijk gangbare technische mogelijkheden hiervoor te benutten (sms, mms, vaste telefoon, e-mail, twitter, internetwebsites, etc) om burgers optimaal te betrekken bij de (brand)veiligheid en hulpverlening, en de tweerichtingscommunicatie hieromtrent?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


Website Burgernet
02-07-2010: Website L1: “Politie Limburg-Noord begint met burgernet” (met radio-interview burgemeester Venlo)
24-02-2010: AED-motie SP unaniem aangenomen

U bent hier