h

Vragen SP over ammoniakvervoer, Vierpaardjes en rangeerterrein

25 maart 2010

Vragen SP over ammoniakvervoer, Vierpaardjes en rangeerterrein

rood sein voor ammoniaktrein DSM vervoert via de route Sittard-Geleen, Roermond en Venlo tot 242.000 ton ammoniak per spoor langs dichtbevolkt gebied. Dagelijks vele treinstellen vol met dit gevaarlijke goedje. De SP informeerde de burgers, hun reacties bewogen ons tot het stellen van vragen aan de wethouder.

Sinds 1 januari 2010 vervoert DSM ammoniak vanuit Geleen. Na afbouw van de kunstmestfabriek in Geleen wordt nog steeds 126.000 ton vervoerd over het Limburgse spoor. De getallen zeggen niet veel maar als men bedenkt dat in een ketelwagon tussen de 50 ton vervoert kan worden, dan komen er in 2011 dus jaarlijks 4840 ketelwagons uit de DSM-fabriek over het spoor langs de huizen van vele gezinnen. Een risicovolle situatie die in de rest van Nederland als ongewenst wordt gezien.
Omdat de meesten nauwelijks beseffen wat de omvang en het transport betekenen en welke risico's ze met zich meebrengen, hield de SP een een voorlichtingsavond voor mensen die dicht langs het spoor wonen.

Vooraf werden in een oplage van 6000 stuks bij bewoners die in de buurt van de Maaslijn wonen, de huis-aan-huis informatieflyer over deze voorlichtingsavond bezorgt. Remi Poppe Eerder kwamen we al met de speciale informatiekrant ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ over de eis voor ammoniakvrije transporten, verantwoord ondernemen door DSM, de “tikkende tijdbom” en een interview met het actievoerende Tweede Kamerlid Remi Poppe.

De reacties van de aanwezigen op de voorlichtingsavond en onze eerdere bevindingen zijn aanleiding om nogmaals vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Deze keer niet enkel over het vervoer van ammoniak, maar ook over de opslag er van op het rangeerterrein en de onleefbare situatie voor de bewoners van de Vierpaardjes.

rood sein voor ammoniaktrein

Er is een speciale website in de lucht waar mensen een manifest kunnen ondertekenen. Ook burgemeesters en wethouders van gemeenten langs de route zijn uitgenodigd om het manifest mee te ondertekenen. Op deze manier is de chloortrein verdwenen en ook de ammoniaktrein naar IJmuiden.
Naar aanleiding van de antwoorden op de vandaag gestelde vragen, bekijken we samen met het Vierpaardjes-buurtcomité welke vervolgactie er gaat komen.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Vervoer ammoniak door Venlose wijken en rangeerterrein
Datum: 25 maart 2010

De SP heeft in de afgelopen zes jaar regelmatig zorgen geuit over de situatie op het spooremplacement en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In maart 2008 stelden we vragen aan toenmalig wethouder Janssen en DSM-Agro in Geleen over het vervoer van ammoniak. Maandag 8 maart hield de SP een voorlichtingsavond over de ammoniaktransporten op de Maaslijn tussen DSM in Geleen en Venlo. Bewoners langs dit spoor werden bijgepraat over de ontwikkelingen en de risico’s van de ammoniaktransporten. De inbreng van de omwonenden is aanleiding voor de SP tot het stellen van de volgende vragen:

1. De rijksoverheid stelt dat LPG, chloor en ammoniak behoren tot de meest gevaarlijke stoffen. Zodoende zijn chloortransporten gestopt net als het ammoniaktransport tussen IJmuiden en Geleen, waar de overheid DSM uitkocht voor 48 miljoen euro vanwege het “te grote risico op het spoor”. Dit staat is schril contrast met de ammoniaktransporten van DSM tussen Geleen en België (via Maastricht) en Geleen en Duitsland (via Roermond/Venlo) die ‘gewoon’ doorgaan. Acht u dit een gewenste situatie en besef u welk een grote risico dit transport met zich meebrengt?

2. Het spoor tussen Geleen en Venlo is niet volledig beveiligd en op het rangeerterrein gebeuren regelmatig incidenten. Bent u met de SP eens dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op niet volledig beveiligd spoor een groot risico met zich meebrengt? Bent u bereid om hier verandering in te brengen door in overleg te treden met de provincie, rijksoverheid, DSM-Agro, railvervoerders en de spoorbeheerder?

3. Bent u bereid om alle mensen die dicht aan het spoor wonen te informeren over de mogelijke gevolgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor? Bent u met de SP van mening dat de bevolking haar alertheid alleen kan baseren als ze weet waarop zij alert moet zijn?

4. De gemeente Venlo en vorige colleges van B&W zegden toe zich sterk te maken om het rangeerterrein te verplaatsen uit de binnenstad (2006: “uiterlijk in 2010 verplaatst”), het huidige college heeft de verplaatsing (opnieuw) op de lange baan geschoven, net als de aanleg van de Gulicksebaan. Hoe verhoudt dit zich tot het streven naar betere bereikbaarheid en meer veiligheid in Venlo?
Is het juist dat 25 miljoen euro die door de rijksoverheid beschikbaar werd gesteld voor het uitplaatsen van het rangeerterrein, is besteed aan ontwikkelingen in Q4?

5. In 2005 heeft het gemeentebestuur aan ProRail een vergunning milieubeheer afgegeven voor het rangeren op het spooremplacement Venlo, tegen het negatieve advies van de brandweer in. In juli 2007 werd deze verlengd nadat ProRail zich ineens wel binnen de gestelde veiligheidsnormen bleef, waar ze vóór juli 2007 de veiligheidsnormen honderden keren overschreden heeft. Uit de milieuvergunning wordt niet alles duidelijk vandaar de vragen wat er aan ammoniak op het rangeerterrein op het spoor mag (blijven) staan, wat in de gemeente Venlo jaarlijks echt aan ammoniak voorbij komt, en of het college bij het overtreden van de vergunning nu wel bereid is tot handhaving over te gaan?

6. Omwonenden van de Vierpaardjes ondervinden veel (geluids)overlast van het treinreinigingsstation/ ‘schoonmaakstraat’ dat elke dag en ook ’s nachts in gebruik is. Ook het scherm hiervoor langs de weg zorgt voor hinder. Wat kan het college doen om deze situatie te verbeteren?

7. Door het uitblijven van duidelijkheid rondom het uitplaatsen van het rangeerterrein, aanleg van de Gulicksebaan en aanpassing van de spoorwegovergang, en de onlangs aanlegde treinreinigingsstation, zijn de koophuizen aan de Vierpaardjes sterk in waarde gedaald en feitelijk onverkoopbaar geworden. Wat gaat de gemeente doen aan deze voor huizenbezitters ongewenste situatie?

8. Is het juist dat de hulpdiensten een ramp veroorzaakt door bijvoorbeeld een lekkende of in brand staande ketelwagon niet aankunnen, dat bij zo’n ramp in een omtrek van honderden meters vele honderden doden en gewonden te betreuren kunnen zijn en omliggende ziekenhuizen en brandweerkorpsen deze slachtoffers niet kunnen ‘verwerken’? Is het rampenplan rangeerterrein hierop toegeschreven? Zo nee, waarom niet?

9. Is het u bekent dat vanwege het drukbereden spoor de spoorwegovergang aan de Vierpaardjes bij wijze van spreken elke paar minuten dicht gaat, en dat dit zorgt voor verkeersopstoppingen en ongewenste situaties voor hulpdiensten die onnodig hinder ondervinden?
Bent u bekent met de casus van een ambulance die begin maart met loeiende sirenes vijf minuten stil stond voor/vanwege de gesloten spoorovergang, en bent u het met de SP eens dat zulke situaties belemmerend zijn voor hulpdiensten, zeker wanneer er levensreddende handelingen verricht moeten worden?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


09-03-2010: Bekijk hier de tv-reportage van TVL over de voorlichtingsavond met reactie van Vierpaardjesbewoner
12-10-2009: SP start actie 'Rood Sein voor de Ammoniaktrein' op station Venlo
Dossier Ammoniaktrein

U bent hier