h

Vragen over uitbreiden minimaregelingen, bijzondere bijstand, sociale kaart en kostendelersnorm

22 februari 2022

Vragen over uitbreiden minimaregelingen, bijzondere bijstand, sociale kaart en kostendelersnorm

In enkele moties vroeg de SP om drempelverlaging van minimaregelingen zodat meer mensen hiervan gebruik kunnen maken (zoals kwijtschelding) vroegen we om verruiming van bestaande armoederegelingen. Dit omdat wij ons blijven zorgen maken over mensen in armoede, mensen die of niet bereikt worden of die nu buiten de boot vallen omdat ze misschien net iets te veel inkomsten hebben zoals werkende armen en ZZP'ers. B&W zou het gaan uitzoeken en inzicht aanleveren. Dit duurt nu wel al erg lang. Tijd om aan de bel te trekken middels raadsvragen.

 
Op onze vraag eind 2021 hoe het in 2020 toegezegde onderzoek naar de drempelaanpassing minimaregelingen naar 130% ervoor staat, zei het college “bezig te zijn met het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn”. We weten dat het college met deze materie aan de gang is maar dit vraagt wel om erg veel geduld. Daarom hebben we vandaag raadsvragen ingediend om de stand van zaken helder te krijgen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten verteld: Daarnaast stellen we vragen over de kostendelersnorm. Of Venlo beleidsvrijheid in de uitvoering van de Participatiewet mogelijk maakt, naar het voorbeeld van Tilburg en Eindhoven. Daar is de kostendelersnorm vrijgesteld voor jongeren tot 27 jaar die noodgedwongen weer bij hun ouders gaan inwonen. Dat zou ook in Venlo veel problemen oplossen.

 

Ook stelden we een vraag over de inkomenskaart. Een behulpzaam overzicht waarop landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen staan, en waar men terecht kan om die aan te vragen. Eigenlijk raar dat de SP dit moet uitbrengen, is dat niet een gemeentelijke taak, om zo ook de sociale kaart breder bekend te maken?

Daarom vragen we of de gemeente deze informatie proactief ook op haar website bekend kan maken, dan wel zelf een dergelijke inkomenskaart gaat uitbrengen en verspreiden?

Als laatste willen we van het college weten of ze in het nieuwe armoedebeleid (dat dit najaar aan de raad wordt voorgelegd) de bijzondere bijstand voor 65+’ers opnieuw gaat invoeren?

Sinds kort is deze regeling verdwenen. Ouderen met een laag inkomen maakten hiervan gebruik voor de noodzakelijke en plotselinge vervanging van o.a. witgoed.
Zeker met de energietransitie en de energiearmoede, en het streven om oude apparaten te vervangen voor energie- en daarmee kostenbesparende nieuwe apparaten, is het jammer dat de regeling is vervangen door maatwerk en daarmee mogelijk willekeur. Daarom ziet de SP graag deze regeling terugkomen.

 

Het College van B&W moet binnen 30 dagen onze vragen beantwoorden.

 

U bent hier