h

Aangenomen motie is goede stap naar afschaffen verhuurdersheffing

29 mei 2020

Aangenomen motie is goede stap naar afschaffen verhuurdersheffing

Op initiatief van de SP nam de gemeenteraad gisterenavond een motie aan waarin de gemeente Venlo met de woningcorporaties onderzoekt welke effecten de verhuurdersheffing op (sociale) woningbouw en ontwikkelingen voor onze gemeente heeft.

 

De verhuurdersheffing is een door de Rijksoverheid opgelegde soort belasting op huizenbezit van woningcorporaties over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen. De SP stelt dat huurders nadelige gevolgen van de heffing ondervinden. Want indirect betalen huurders hiervoor natuurlijk de rekening. Door deze heffing zijn de huren sinds de invoering ervan in 2013 gemiddeld met 30% gestegen. De SP is altijd tegen deze heffing geweest.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “De verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties moet verdwijnen. De gemeente kan de heffing niet zelf afschaffen, dat is aan het kabinet. Maar willen we dat de druk richting Den Haag goed opgevoerd wordt dan dienen we eerst inzichtelijk te krijgen welk (negatief) effect de verhuurdersheffing daadwerkelijk heeft voor woningbouwcorporaties en onze regio. De gemeenteraad van Venlo heeft daarover onze motie aangenomen.”

“De volgende stap is dat er verzocht wordt om in samenwerking met andere partijen er bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft.”

 

Volgens de woningcorporaties kan het geld, alles bijeen zo'n 1,7 miljard euro, beter worden geïnvesteerd in de bouw van sociale huurwoningen, het verduurzamen van panden en het op peil houden van de huurprijs. En dus niet in het aflossen van de staatsschuld. Want daar gebruikt het kabinet het geld voor. De woningcorporaties vinden dat die heffing in strijd is met de Woningwet, die voorschrijft dat inkomsten uit verhuur uitsluitend aan nieuwe en betere woningen besteed mogen worden.

 

Stefan Hugues: “Woningcorporaties betalen tonnen euro’s aan verhuurdersheffing. Geld dat rechtstreeks naar de staatskas vloeit. Men had daarmee honderden woningen duurzaam kunnen maken of nieuwe woningen kunnen bouwen.”

“Want woningcorporaties hebben door de heffing minder geld in kas en kunnen minder investeren in nieuwbouw. Dat terwijl er juist veel behoefte is aan extra woningen.”

Uit onderzoek blijkt zelfs dat er twee keer zoveel woningen gebouwd hadden kunnen worden zonder de heffing.

 

 

Stefan Hugues: “Ook heeft de verhuurderheffing gevolgen voor de leefbaarheid, het betaalbaar houden van huurprijzen, het onderhoud (dat versoberd) en daarnaast kan de verduurzaming van de woningen onvoldoende worden aangepakt.” 

 

“Willen we verkrotting tegengaan en de leefbaarheid in de dorpen, stad en platteland op peil houden, moet je corporaties de financiële ruimte geven voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dan is het niet meer dan logisch dat we als gemeente de corporaties steunen in hun strijd om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen.”

 

Foto: SP-Venlo

 

De motie werd unaniem aangenomen. De fracties van EENLokaal, D66, 50PLUS, PvdA, VVD, CDA en Fractie Oruç zetten ook hun handtekening onder de motie en dienden hem zo mee in. Daarmee had de motie al een breed draagvlak maar werd in de stemming daoor alle partijen gesteund. Een stevig signaal dus vanuit de gemeenteraad!

Wethouder Boom (wonen) zei daarop dat het college welwillend staat tegenover de oproep en gaat er actief in handelen.

Stefan Hugues: “We zijn benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek zodat de volgende stap richting afschaffing van de verhuurdersheffing ingezet kan worden.”

 

De SP wil dat de verhuurdersheffing wordt omgezet in een investeringsplicht. Dat verruimt de investeringsruimte van de woningcorporaties. Zo komt er geld beschikbaar dat we kunnen gebruiken om extra betaalbare huizen te bouwen, de huren van bestaande woningen te verlagen en de corporatiewoningen energiezuiniger en levensloopbestendig te maken.

 

U bent hier