h

Extra onderzoek naar problemen bij Q4

7 oktober 2016

Extra onderzoek naar problemen bij Q4

Donderdagavond vond er een extra vergadering plaats van de gemeenteraad. Opnieuw lag het heikele project Q4 op tafel. Na het teleurstellende en onvolledige onderzoeksrapport naar de (financiële) gang van zaken in de wijk Q4, pleitte de SP de afgelopen weken voor een verdiepend vooronderzoek. En dat komt er nu.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het blijft broeien rondom de wijk Q4, aan de noordzijde van het stadscentrum. In 2012 stelden we al eens raadsvragen over vermeende dubieuze zaken maar B&W reageerde toen dat alles netjes verlopen was.”

Er bleven echter signalen komen dat er toch meer aan de hand was. Bedrijven en personen zouden worden bevoordeeld, aanbestedingen niet goed gevolgd waardoor steeds dezelfde ondernemingen klussen toegeschoven kregen, vergunningen blijken niet in orde en zelden gecontroleerd, geldstromen en verleende subsidies zijn onduidelijk of slecht verantwoord, en ga zo maar door.

 

 

 

 

 

“Ook bij de SP kwamen steeds meer en vaker meldingen van vermeende misstanden in Q4. In een gesprek met de burgemeester begin dit jaar vroegen SP en GroenLinks samen om een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken de afgelopen jaren.”

Tegelijk bleek er bij de gemeente intern meldingen van klokkenluiders te zijn over dezelfde kwestie. De gemeente besloot daarop een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar al die meldingen.

 

 

“Na flinke vertraging kwam dat onderzoek in september gereed maar blijkt men zich beperkt te hebben tot een bepaald deel, waardoor veel zaken niet onderzocht te zijn. In een besloten vergadering gaf het gemeentebestuur aan dat nu alles helder is, ze lering trekt uit het onderzoek en voor zichzelf tientallen aanbevelingen heeft opgesteld.”

“Dat is vreemd, aangezien rond het raadsdebat bijna honderd nieuwe vragen door raadsfracties werden gesteld. Er is dus nog veel onduidelijk en dan is het maar de vraag hoe groot het lerend vermogen van de gemeente is op basis van een klein deel van het feitenrelaas.”

 

 

De SP stuurde daarop een brief aan het presidium en kreeg het voor elkaar dat er nogmaals in de Raad (en nu in het openbaar) gesproken zou gaan worden over het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren naar die meldingen en het vermoeden van misstanden binnen het stedelijk ontwikkelingsproject Q4, en de wijze waarop de gemeenteraad ermee wil omgaan.

Heerschop: “We deden het voorstel om vanuit de Raad een zogeheten ‘vooronderzoek’ te laten uitvoeren. Daarin wordt door de Raad zelf bepaald hoe we een diepgaander onderzoek gaan doen en welke onderzoeksvragen daarbij gesteld dienen te worden.”

 

 

Heerschop: “Donderdagavond 6 oktober heeft de voltallige gemeenteraad hiermee ingestemd in door ons aangevraagde extra raadsvergadering. Het kostte wat politiek gehakketak van vliegen afvangen en een wedstrijd politiek verplassen, andere fracties probeerden er met onze motie vandoor te gaan (VVD) of wilden een sterk afgezwakte variant van enkel een jaarlijkse terugkoppeling (PvdA) maar we hielden voet bij stuk.”

Tot ieders verrassing werden we daarbij geholpen door de burgemeester die de strekking van onze motie omarmde en spontaan ons voorstel in stemming bracht. Zo werd de SP-motie “vooronderzoek naar Q4” nog tijdens het raadsdebat, zonder in stemming te brengen, unaniem aangenomen!

 

 

 

De gemeenteraad heeft inmiddels haar eigen commissie gevormd die het vooronderzoek doet naar de mogelijke misstanden in de veelbesproken wijk Q4. Tijdens de raadsvergadering van 30 november wordt een besloten hoe de raad het project wil gaan onderzoeken en hoe ze dat wil gaan aanpakken.

Heerschop: “Daarmee is onze eerste wens (het vooronderzoek) in gang gezet. Hopelijk resulteert dit in het zwaardere middel van een raadsonderzoek (enquêtecommissie) die echt diepgravend te werk gaat en mensen onder ede kan verhoren.”

 

 

“Ten einde de onderste steen boven te krijgen, wat er nu werkelijk gaande was en is in Q4, daar conclusies uit trekken en dan het pijnlijke hoofdstuk te sluiten.”

“Alleen als we dat doen, blijft het bestuur in de gemeente Venlo geloofwaardig en wordt Q4 een prachtige wijk zonder enige geur van belangenverstrengeling, corruptie of integriteitsproblemen.”

 
Zie ook:

U bent hier