h

Nieuwbouw in Arcen komt er aan

6 mei 2016

Nieuwbouw in Arcen komt er aan

Op donderdag 28 april had een delegatie van de SP-Venlo een gesprek met woningcorporatie Woonwenz. Doel van het overleg was om over en weer meer duidelijkheid te krijgen over de bouwplannen van huurwoningen in Arcen, en de posteractie die de SP daarvoor onlangs voerde.

 

 

Middels posters met het opschrift ‘Waarom woont hier niemand?’ vroeg de SP namelijk in februari aandacht voor de woningsituatie in Arcen. We kwamen daarmee tegemoet aan de vraag van menig Arcenaar waar de toegezegde sociale huurwoningen blijven die de jongeren van Arcen in 2014 beloofd zijn.

 

SP-raadslid Petra Raijer: “Voor de SP reden om in februari nogmaals via een ludieke actie aandacht te vestigingen op aan de ene kant benutting van leegstaand vastgoed en aan de andere kant de wens voor nieuwbouw op diverse plekken in Arcen, ook om het wegtrekken van vooral jongeren uit het dorp te voorkomen.”

 

De posteractie kon verhuurder Woonwenz niet zo waarderen maar gaf haar ook de mogelijkheid om nog een keer uit te leggen wat de stand van zaken is.

Dit deed ze bijvoorbeeld door een aanvulling op haar website en door te reageren op het bericht op onze Facebookpagina over de posteractie.

Om de plannen in Arcen nader toe te lichten en te verklaren waarom zaken langer duren dan verwacht, vond er – na een pittige briefwisseling waarin standpunten werden uitgewisseld – op 28 april een gesprek plaats tussen SP en Woonwenz.

 

Namens Woonwenz legden Frank van Engelen (directeur) en Peter Peeters (gebiedsontwikkelaar) uit dat de plannen mogelijk in 2017 deels gerealiseerd gaan worden:

“Om het bedrijfseconomisch risico laag te houden wordt nog dit jaar begonnen met in eerste instantie 4 levensloopbestendige huurwoningen aan de Wal, die bij voldoende animo vlug uitgebreid kunnen worden tot totaal 12 woningen binnen hetzelfde bouwproces. Daarbij hanteren we eigenlijk dezelfde werkwijze als in Venlo-noord, waar de nieuwbouw extra werd uitgebreid toen de behoefte de verwachtingen overtrof.”

 


 
Hieronder kunt een u uitgebreider verslag lezen van wat tijdens het gesprek tussen Woonwenz en de SP ter sprake kwam.
 

SP-raadslid Petra Raijer: “De SP vraagt al jaren aandacht voor de leegstand, ook in Arcen. Juist in Arcen, waar door de komst van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de dorpsrand een boel panden in het centrum leeg komen te staan.”

“Daarnaast hing aan dit MFA ook de realisatie van nieuwbouw (levensbestendige)woningen en renovatie van bestaande (senioren)woningen in het dorp. Maar dit is door allerlei (financiële) omstandigheden uiteindelijk op de wat langere baan geschoven.”

“In Arcen zien we nu dat het MFA in aanbouw is maar er verder niets lijkt te gebeuren, dat roept vragen op en zorgt voor onrust en onduidelijkheid.”

 

 

Frank van Engelen: “Woonwenz wil zorgvuldigheid betrachten. Het is niet ‘waar doen ze toch moeilijk over’, we kunnen niet zomaar ergens gaan bouwen, we moeten zekerheid hebben dat de woningen de komende 40-50 jaar verhuurd blijven.”

“Cijfers tonen aan dat door bevolkingskrimp vanaf 2030 er ook in Arcen minder behoefte zou kunnen zijn aan woningen. We bouwen niet voor (toekomstige) leegstand, dat is niet goed voor de leefbaarheid van het dorp.”

 

Van Engelen: “Woonwenz bouwt en verhuurt het overgrote deel voor mensen uit de zogenaamde lage inkomensgroep, dat moeten dus betaalbare huurwoningen worden binnen de geldende eisen (passende bouw op passende plek binnen sociale huurnorm), ook daar dienen we rekening mee te houden.”

 

Aangezien 1 op de 10 woningzoekenden daadwerkelijk een huurwoning gaat betrekken (gezien vanaf inschrijving tot sleuteloverdracht vallen 9 van de 10 af), wil Woonwenz graag een actueel beeld van het aantal Arcenaren dat via een passende toewijzing in aanmerking komt voor een sociale woning, ook doordat de Rijksoverheid tegenwoordig via een inkomenstoets strengere eisen hanteert voor woningtoewijzing aan huurders.

 

SP-bestuurslid Jack Geelen: “In 2014 deed woningcorporatie Woonwenz een behoefteonderzoek in Arcen waaruit bleek dat vooral jongeren graag in het dorp willen blijven wonen wanneer er betaalbare (huur)woningen komen. Destijds hebben zich zo’n 160 mensen via een voorinschrijving aangemeld voor een huurwoning. Echter hebben deze mensen daarop niets meer vernomen en ook realisatie van de woningen laat nog op zich wachten. Niet onlogisch dat mensen zich dan gaan afvragen of het er nog ooit van komt.”

 

Peter Peeters: “We kijken naar wat de vraag is op dit moment, hoe verhoudt zich dat tot de bouwopgave en wat is passend in het dorp. Meerdere componenten dus die de afweging maken tot bouw, en dan zit daar ook nog de gemeente tussen met haar woonbeleid en welstandspunten bij wat wel en niet op een plek is toegestaan.”

Kortom: Het is niet van simpel even plannen maken en starten met bouwen, er komt stiekem toch veel bij kijken waar rekening mee gehouden moet worden voordat de schop de grond in kan.”

 

De SP plakte in februari posters op langdurig leegstaande panden (bijvoorbeeld Henri Dunantstraat) en een posterbord in het grasveld aan de Wal, waar nieuwbouw nog steeds het plan is maar lang onduidelijk was wanneer er gebouwd gaat worden.

 

Jack Geelen: “De duidelijkheid en communicatie richting Arcen is slecht, de Dorpsraad krijgt bijvoorbeeld elke week meerdere mails/vragen hoe het nu zit.”

 

Frank van Engelen: “Misschien had de informatievoorziening beter gekund, dit nemen we op ons en zullen onze website actualiseren en binnenkort de mensen in Arcen nader informeren. Men kan altijd contact opnemen met Woonwenz over de stand van zaken.”

“Daar waar onduidelijkheid is willen we die graag wegnemen, we komen graag naar Arcen om uit te leggen hoe het zit, wat we van plan zijn en wat onze afwegingen zijn.”

 

Peter Peeters: “De SP-posters waren voor ons het signaal dat of de informatie niet goed is overgekomen of dat er iets anders aan de hand is. Met de Dorpsraad (waarmee we ook in overleg zijn over de bouwplannen) zijn we in afstemming wat er aan zit te komen en wat er verder speelt.”

“Zoals bij alle bouwprojecten lopen zaken zeer stroperig en nemen veel tijd in beslag, maar de aanbesteding voor de Wal loopt en dat zou betekenen dat na afronding van de bestemmingsplanprocedure eind 2016 met de bouw aangevangen kan worden."

 

“Het tijdspad heeft lang geduurd – om diverse redenen – maar het besluit is nu genomen, stappen zijn doorlopen (zoals aanbesteding) om te kunnen starten met bouwen. We gaan het goedmaken, het heeft even tijd nodig gehad maar het is nu een lopende trein.”, zegt Frank van Engelen.

 

Frank vervolgt: “De situatie op de Wal en die op de Henri Dunantstraat is een andere. Terwijl voor de Wal de plannen klaar zijn en binnenkort de aanbesteding voor zal zijn afgerond, is het bij de Henri Dunantstraat nog de vraag óf er nieuwbouw kan komen en zo ja, in welke vorm. Er is nu nog 1 woning nog bewoond, zodra die leeg komt zal het geheel gesloopt gaan worden want renovatie of tijdelijke bewoning is (financieel) niet mogelijk, de woningen zijn daarvoor bouwkundig te slecht.”

 

 

Frank van Engelen: “Stel dat er voor de nieuwbouw op de Wal grote vraag/behoefte en voldoende potentieel is, dan is het zeker een optie om ook aan de Henri Dunantstraat nieuwbouw te realiseren (mix van huur/koop van 8-10 woningen). Maar daarna houdt het eigenlijk op omdat andere locaties in het dorp niet in bezit zijn van Woonwenz.”

 

Peter Peeters: “Goed dat we zaken nu uitgesproken hebben. Als er nog vragen zijn of wil men weten hoe iets zit neem dan vooral contact met ons op. Van onze kant uit moeten we kijken of we beter of anders moeten communiceren, het is niet onze bedoeling om zaken tegen te werken, we willen ook niet de verkeerde verwachtingen wekken want we dienen wel een verantwoordelijke investering te doen.”

 

Deze maand weet Woonwenz wat de aanbesteding voor de Wal gaat opleveren, qua kosten en toekomstige huurklasse. Dan kan ze de nieuwe fase aankondigen en de ingeschrevenen benaderen hoe nu verder.

 

Petra Raijer: “Met het gesprek dat we als SP met Woonwenz hadden is er nu meer duidelijkheid. We wachten in vertrouwen de eerste bouwstart af.”

 


Bovenstaande tekst is vooraf voorgelegd aan, en akkoord bevonden door woningcorporatie Woonwenz.

 
Lees ook:

U bent hier