h

Aanpak leegstand

1 december 2014

Aanpak leegstand

De gemeente kan nu bij leegstand pandeigenaren alleen vriendelijk vragen de puin op te ruimen, meer niet. Recente voorbeelden tonen aan dat het tijd wordt dat de gemeente handvatten krijgt om eens echt de leegstand en verpaupering aan te pakken. De SP heeft hierover vandaag raadsvragen gesteld en meteen enkele ideeën aangedragen.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Gisteren was er weer brand in een al jarenlang leegstaand pand aan de Antoniusstraat in Venlo-zuid (onderstaande foto), onlangs werden arbeidsmigranten ontdekt die woonden in een leegstaande tuinderskas in 't Ven, diverse panden aan de Antoniuslaan in Blerick staan te verpauperen en ook daar was onlangs brand.”
“De afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat leegstaande panden in gebruik genomen zijn of getroffen worden door vandalisme en/of brand.”

“De gemeente geeft aan machteloos te staan omdat ze enkel de eigenaar kan aanspreken. De aanpak van leegstand schiet niet op. Reden voor de SP-fractie om hierover vandaag vragen te stellen.”

 

Heerschop: “Zo vragen we of de gemeente Venlo weet welke panden langer dan een half jaar leegstaan, en of ze mogelijkheden ziet om de kosten van sloop van langdurig leegstaande panden te verhalen op de eigenaar.”
“Want de aanpak van leegstand is nodig. Denk aan de winkelgebieden maar ook aan verlaten en inmiddels verloederde bedrijfspanden (tuinderskassen) en onbewoonbare huizen die staan te verpauperen en waar regelmatig of rotzooi getrapt wordt of brand gesticht. Zeker in bewoonde delen zorgt dit voor een onveilig gevoel en ook de aanblik van het verval is niet fraai.”

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Als de gemeente nu niet kan optreden dan dient er regelgeving te komen die dat wel mogelijk maakt. We denken dan aan bijvoorbeeld een leegstandsverordening en/of mogelijkheden voor herverkaveling (in winkelgebieden) dan wel subsidies voor pandeigenaren die lege ruimtes ombouwen tot bijvoorbeeld woningen.”

“Er dienen kaders gesteld te worden over datgene wat acceptabel is als het leegstaande panden betreft en bij welke status van het pand er sprake is van een situatie waar de veiligheid in het geding komt, zodat er eindelijk eens ingegrepen kan worden.”

 

Heerschop: “Zeker gezien de situatie zoals nu in Venlo, Blerick-centrum, Tegelen en onlangs bij kassen in ’t Ven, dient een onderwerp te zijn dat continu aandacht heeft en ook buiten verkiezingstijd op de politieke agenda zou moeten staan. Als de gemeente niet zelf met een leegstandsverordening komt dan zal de SP hiertoe zelf het initiatief nemen.”

Want de gemeente kan een meer nadrukkelijker rol spelen in het voorkomen van nieuwe leegstand door bijvoorbeeld een koppeling in te stellen tussen sloop/herontwikkeling en nieuwbouw. Denk hierbij ook aan het verplichten van eigenaren van winkelpanden om een huurder te accepteren als het pand langer dan een jaar leeg staat.

Met het omvormen van leegstand naar bijvoorbeeld nieuwe woonruimte voor jongeren, creëren we een win-win situatie, naast dat we de pandeigenaren meer kunnen dwingen om iets met hun vastgoed te ondernemen.
Hiermee worden bestaande panden beter benut, krijgen een opknapbeurt en wordt leegstand echt eens teruggedrongen.

Vervoort: “Daarnaast is er de mogelijkheden om stedelijke herverkaveling te verkennen. In diverse gemeenten wordt hiermee al gewerkt als oplossing voor leegstand van winkelpanden en het herontwikkelen van het winkelgebied, in samenspraak met Kadaster en vastgoedspecialisten. Venlo blijft hierin achter.”

Heerschop: “Als SP pakken we de handschoen graag op, ideeën genoeg, maar beter is het wanneer de gemeente Venlo zelf een aanzet maakt. We wachten de reactie van het gemeentebestuur af.”

 


Op 6 februari beantwoordde het college van B&W onze raadsvragen, zie hier (PDF): De gemeente heeft een aantal leegstaande (vervallen) panden in beeld maar kan niet altijd ingrijpen, zeker niet wanneer het eigendom en dus de verantwoordelijkheid bij een particulier of woningstichting ligt; de gemeente gaat er flexibel mee om om leegstand een nieuwe (tijdelijke) functie te geven; ze ziet op basis van de huidige leegstand geen noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen en onze optie voor een leegstandsverordening ziet ze als een te zwaar middel dat een tevens een intensieve controle vergt; wel geeft ze nu prioriteit aan panden die gevaarlijke situaties opleveren; eigenaren kan ze enkel bewegen tot actie maar nauwelijks dwingen, sloop is juridisch alleen als alternatief mogelijk.
Deze antwoorden stemmen ons niet helemaal tevreden maar we beseffen dat de gemeente gebonden is aan wettelijke kaders, ook al zagen we liever meer actie.

U bent hier