h

Begroting: Kansen grijpen!

7 november 2013

Begroting: Kansen grijpen!

geld-euro-op-zijn-kant De gemeenteraad in Venlo besprak vanavond de begroting voor de komende jaren. De wensen en proefballonnen vlogen over tafel. Ook kwamen de coalitiepartijen weer eens met 1 in beton gegoten gezamenlijk voorstel waar dus al een meerderheid voor is en dat de beschouwingen tot een toneelstuk maakt. Ondanks dat bracht de SP-fractie een kritisch en realistisch betoog en kwam ze met zes verbetervoorstellen.

In de gemeenteraad werd vanavond de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2017 besproken. De raadsfracties gaven in lange betogen hun visie, wensen, zorgen en bedenkingen. Fractievoorzitter Ton Heerschop gaf namens de SP een politieke beschouwing op de situatie in Venlo en wat de politiek daaraan dient te doen.

De grote vraag is hoeveel ruimte de coalitiepartijen de oppositie geven. De coalitie (VVD, CDA, PvdA) kwam weer eens met een totaalvoorstel van 10 wensen en 9 bezuinigingsopties waarmee ze feitelijk geen ruimte laat aan andere voorstellen. Een schoffering van de raad, arrogant, en een verlies voor het debat.

Heerschop: “Ondanks die tegenwerking  kwam Ton_Heerschopde SP met zes moties om zaken te verbeteren of anders vorm te geven. Ook sluit de SP aan bij enkele verbetervoorstellen van andere fracties. We proberen hiervoor uiteraard een raadsmeerderheid te krijgen.”

Heerschop: “De SP sluit aan bij een mogelijk werkgelegenheidsplan maar dan wel zodanig dat werken ook loont en doorgeslagen flexibilisering gestopt wordt. Ook wensen we een leerwerkbedrijf voor zoveel mogelijk beroepsgroepen. En om verdringing te voorkomen dienen er maatregelen genomen te worden waardoor mensen uit andere delen van Europa hier niet onder het minimumloon via schimmige uitzendconstructies werkzaam zijn.”

Heerschop: “We sneden het tekort aan stageplaatsen voor met name opleidingen in de techniek en bouw aan. Via een motie roepen we B&W op om te onderzoeken of organisaties bereid zijn om met hun aannemers en onderaannemers afspraken te maken tot het toelaten van stagiaires op het gebied van techniek en bouw op niveau VMBO / MBO.”

07-11-2013 begroting TonSP-raadslid Ton Heerschop spreekt de raad toe vanaf het katheder.

 

Heerschop: “We maken ons zorgen over de decentralisatietaken waarbij jeugdzorg, beschermde werkomgevingen en de (thuis)zorg naar de gemeenten komen. Een kwetsbare groep, die als we niet oppassen tussen de wal en het schip kunnen belanden. Hierin ligt voor de raad een opdracht om dat te voorkomen. Echter zijn de budgetten voor deze taken niet gereserveerd.
Daarom stelt de SP voor dat als de betreffende budgetten niet geoormerkt naar de gemeente komen, ze alsnog te reserveren om te voorkomen dat bijvoorbeeld zorggeld gebruikt wordt voor het dichten van de tekorten in de begroting.”

 

Daarnaast heeft de SP deze voorstellen gedaan:

  • verbeteren van de transparantie van op afstand geplaatste partijen waarover we amper of geen zeggenschap meer hebben (zoals de Floriade-BV);
  • een regionaal grondbedrijf oprichten om verkeerde concurrentie of te hoge waarderingen van gronden (verkoop/opbrengst) tegen te gaan en te voorkomen dat het grondbedrijf en ineen stort;
  • het opheffen van de voor raadsleden onnodige internetvergoeding, die voor de bijstandontvangers enkele jaren geleden wel al wegbezuinigd werd;
  • onze vorige maand aangenomen motie om de hondenpoepoverlast aan te pakken hebben we voorzien van een financiële dekking zodat de proef in 2014 kan starten;
  • bezuiniging op het budget voor gemeenteraadsleden (door het kabinet ingesteld maar niet door de gemeente doorgevoerd) om te voorkomen dat deze bezuiniging van 96.000 euro geen andere delen van de gemeentelijke begroting treffen;
  • de focus lag de afgelopen jaren vooral op de binnenstad, overige woonkernen verdienen ook aandacht, daarom komt de SP met het instellen van een fonds ‘aanjaaggelden kleinere kernen’ vooral ter verbetering van de leefbaarheid.

 

Morgen, vrijdag 8 november, is het college van burgemeester en wethouders (B&W) aan zet om antwoord te geven op alle vragen en voorstellen. Ook geven de andere fracties dan hun mening op de voorstellen.
Heerschop: “Morgen weten we ook welke rol de oppositie heeft. Goed mogelijk dat het door het verzamelamendement van de coalitiepartijen opnieuw mensenwerk slikken of stikken is. Daar past de SP voor, wij zijn géén mak schaap dat wel even tekent bij het kruisje van een dichtgetimmerd kreng waarover geen debat meer mogelijk is. Daarmee gijzelt de coalitie ook zichzelf, ze sluit zich buiten en ontneemt het debat en daarmee de tegenmacht. Of dat moet juist de bedoeling zijn.”

Mocht de coalitie volharden in haar opstelling dan blijkt de ooit beloofde uitgestoken hand opnieuw niet meer dan een opgestoken middelvinger, en dat zou erg jammer zijn. Zeker gezien de coalitie vorige keer, mede door onze kritiek, toen zij niet met zo’n verzamelamendement kwam maar met eigen voorstellen die ze kon verdedigen en uitleggen.
Heerschop: “Nu acteren ze doof voor andere opties en overheerst het eigen gelijk. Blijkbaar willen de coalitiepartijen nog snel wat zaken veilig stellen, bang dat ze die anders verliezen, zo vlak voor de verkiezingen en het mogelijke einde van deze coalitiesamenstelling.”

 


Dit was de laatste begroting van de gemeenteraad in deze samenstelling, in maart 2014 zijn immers gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan partijen straffen en belonen voor hun woorden en daden van de afgelopen vier jaren, naast de vele beloften waar ze u tegen die tijd vast mee proberen te paaien.
We zullen zien maar tot die tijd gaat de SP door met wat ze altijd doet: opbouwend kritisch en met realisme de politiek beschouwen, goede maar ook slechte zaken benoemen, goede voorstellen belonen en slechte verwerpen.
Dat doen we niet alleen wanneer er verkiezingen in zicht zijn maar constant. Daar kunt u ons op afrekenen.


Het volledige betoog van de SP leest u hier. (PDF)

 
Lees ook:

 

U bent hier