h

Energiestrategie is een mooie ambitie, daarin horen geen gasboringen

25 september 2013

Energiestrategie is een mooie ambitie, daarin horen geen gasboringen

energie Venlo, Venray en Beesel willen hebben samen een energiestrategie afgesloten waarbij ze er naar streven om in 2030 zeer energiezuinige gemeenten te zijn. Een interessante ambitie maar de werkwijze brengt ons in lichte twijfel, of die realisering ook daadwerkelijk gaat lukken, gezien de grote afhankelijkheid van derden.

 

Vanavond sprak de gemeenteraad over de Energiestrategie 2030, een streven/toekomstdroom van drie gemeenten.
De SP is het eens met de doelstelling om nog meer duurzaam te worden. De ambitieuze uitgangspunten die in 2030 gerealiseerd moeten worden helpen daar zeker bij. Doel is om zoveel mogelijk (in onze ogen liefst lokaal opgewekte) energie uit zon, wind, aardwarmte en waterkracht te halen voor de energiebehoefte in de regio.
Kernbegrippen daarbij zijn energieneutraal, lagere uitstoot, milieuvriendelijke opwekking. Prachtige ambitie maar of het gerealiseerd kan worden?

 

Raadslid Alexander Vervoort: “Het zou mooier zijn wanneer andere gemeenten zich ook bij de energiestrategie aansluiten, Alexander Vervoortom zo nog meer voordeel te halen voor de regio. Grootschalig denken is in deze wel slim. Aan het college van B&W heeft de SP-fractie op 25 september dan ook meegeven om de omringende gemeenten die nu niet meedoen, vooral enthousiast te maken om deel te nemen in de samenwerking met Venray en Beesel. Kost misschien wat energie maar de verwezenlijking van het doel in 2030 komt met meer partners dan wel dichterbij.”

 

De energiestrategie is een mooie ambitie maar de werkwijze om het ook daadwerkelijk te realisering kent een grote afhankelijkheid van derden. tuinderskassen De gemeenten erkennen dat vooral bij bedrijven de ‘grote klapper’ gemaakt dient te worden. Bedrijven dienen elkaar aan te jagen door elkaars energiebesparingen te delen en zodoende te stimuleren mee te doen.
Vervoort: “Klinkt mooi maar deze energienota mag geen geld kosten en bedrijven hebben op dit moment wel wat anders aan hun hoofd met de economische crisis. Dat maakt de realisering van de ambities moeilijk, zo niet twijfelachtig.” De SP-fractie maakt zich daar zorgen over.

 

Vervoort: “De SP heeft daarom in de gemeenteraad gepleit voor een stimuleringsfonds (of dergelijke mogelijkheid) en dan vooral kijkende naar de provincie. Vorige week maakte de provincie bekend te komen met het ‘Limburgs EnergieFonds’ (LEF) logo_LEF waarbij subsidies verleend worden aan projecten. De SP heeft het college opgeroepen te bezien welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van het LEF voor het aanjagen van de energiestrategie. Laat bedrijven in onze regio aansluiten bij een project of een project bedenken, om zodoende mee te kunnen doen aan het LEF.”

 

Op het einde van het raadsdebat zegde de wethouder toe ons idee rondom LEF te gaan bekijken of het te betrekken is bij deze energiestrategie. Dat stemt ons tevreden, met een geruster hart konden we instemmen met het raadsvoorstel.

 


 

Motie schaliegas
Samen met GroenLinks, CDA, D66 en Venlokaal dienden we een motie in die Venlo uitroept tot schaliegas- en steenkoolgasvrije gemeente. De SP vindt het uit de grond halen van schaliegas typisch oude energiepolitiek en het frustreert lokale duurzame energie-initiatieven.

Vervoort: “Het Rijk overweegt namelijk de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan. waarschuwingsbord_schaliegas We wezen daarbij op de de grote tegenstand onder de bevolking, de gevaren van schaliegasboringen en dat de winning van schalie- en steenkoolgas (mede door de huidige risico’s en overlast bij winning) niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Venlo.”

De winning van schalie- en steenkoolgas staat (op dit moment) haaks op de Energiestrategie aangezien het mogelijk maken van schalie- en steenkoolgasboringen een hindernis vormt voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare en lokaal opgewekte energie.

 

Vervoort: “Aangezien de gemeente het bevoegd gezag is om een bouwvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor een eventuele proefboring, wensten we in de motie dat de gemeente Venlo met de huidige kennis en gevolgen van winning van deze gassen, geen grond ter beschikking stelt voor (proef-) boringen en Venlo uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente.”

Vervoort: “Onze motie hiertoe werd verworpen doordat VVD, boortoren_schaliegas LokaleDemocraten en PvdA (!) tegen stemden. Zij waren van mening dat milieuvervuilende en gevaarlijke gasboringen in de toekomst best goed samen gaan met de Energiestrategie (die juist pleit voor duurzaamheid). Dan weet u dat ook weer.”


 

Terug naar de ‘Energiestrategie 2030’.
Een biomassacentrale, zoals de verbranding van houtsnippers, is een aardige gedachte maar werkt alleen wanneer er continue en voldoende materiaal aangeleverd kan worden. biomassaccentrale Een nadeel want dat is nu niet het geval wanneer er houtsnippers geïmporteerd wordt via vervuilende vrachtwagens vanuit onder andere Oekraïne. Dan blijft het bij symbolisch beleid in plaats van werkelijk energiebesparing en milieuvriendelijk optreden.

 

In Duitsland zijn er kleinschalige regio’s die volledig draaien op een energiecentrale in de buurt, een veld vol zonnepanelen of een biomassacentrale. Voor onze regio misschien niet direct toepasbaar maar het idee er achter wel: zelf voorzienend, energieneutraal, lagere CO2-uitstoot, milieuvriendelijke opwekking.
Vervoort: “In dat licht bezien is het ontzettend jammer dat de Sunrise Campus op Trade Port Noord niet doorgaat (vanwege het faillissement van Scheuten Glas) maar ook zijn er kansen in de agribussiness waarbij tuinderskassen de opgewekte warmte en elektriciteit kunnen doorgeven aan de woonwijk en andere bedrijven in de omgeving.”

 

We zien dat bedrijven innoveren en met steeds energiezuinigere toepassingen komen woonwijk_pv-panelen voor onder meer de bouw, zoals isolerend glas en zonnepanelen die nog efficiënter werken door meer zonne-energie op te nemen en daardoor meer elektriciteit op te wekken.
Vervoort: “Het zou goed voor onze bedrijven en voor het milieu zijn wanneer we meer gebruik maken van die innovatie. Een stimuleringsfonds of projectensubsidie kan ook hierbij helpen. Daarmee creëren we een win-win situatie. De aanbieding vanuit de provincie ligt er, verbreed de inzet en benut de mogelijkheden.”

 
Lees ook:

 

U bent hier