h

Venlo moet NEE zeggen tegen kerncentrale

21 september 2010

Venlo moet NEE zeggen tegen kerncentrale

kernafval Onlangs werd bekend gemaakt dat er plannen zijn voor de bouw van een tweede kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Het bedrijf dat de kerncentrale wil bouwen (EPZ) is in handen van het bedrijf ERH, waarvan de gemeente Venlo een aandeelhouder is. Voor de SP is dit aanleiding om aan de bel te trekken bij het gemeentebestuur.

De gemeente Venlo moet zich als aandeelhouder van ERH verzetten tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale. De SP is dan ook zeer verbaasd dat de gemeenteraad op geen enkele wijze betrokken of geïnformeerd is bij de plannen voor de bouw van deze kerncentrale, en kan zich niet voorstellen dat het college zelf eensgezind is als het over kernenergie gaat.

De Nederlandse provincies en gemeenten hebben hun aandelen Essent weliswaar verkocht aan het Duitse RWE, maar de rijksoverheid heeft de verkoop van de aandelen in de kerncentrale bij Borssele geblokkeerd. Ook is afgesproken dat de overheid het alleenrecht heeft op de bouw van een kerncentrale.
Een bedrijf dat deels nog in handen van de provincies en gemeenten is wil dus een nieuwe kerncentrale gaan bouwen. Dit wil de SP niet want aan kerncentrales en haar nucleaire afval kleven meer risico’s dan de energie die het ooit zal opbrengen. Daarnaast zijn er genoeg betere alternatieven, denk bijvoorbeeld aan zonne-energie.

kerncentale

Een deel van het bedrijf dat de kerncentrale wil bouwen was vroeger een onderdeel van Essent. Dit deel noemt men Energy Recourses Holding (ERH). De aandelen hierin voor diverse Limburgse gemeente worden beheerd door de Vereniging Aandeelhouders Gemeenten Limburg, de VEGAL. Door al deze constructies is er een slecht beeld op de manier hoe de aandelen van het voormalige Essent in de kerncentrale Borselle nu zijn geregeld.
Dergelijke constructies leiden in de praktijk vaak nauwelijks tot een beter beheer. De gemeente krijgt haar winstuitkering maar de controle op het beheer en de beslissingen van deze organisaties staan op verre afstand van de gemeenteraden.

Bossele De kerncentrale Borssele, sinds 1973 in bedrijf. (foto: ANP)

Voor de SP-Venlo is het vreemd dat een gemeente meedoet aan de bouw van een kerncentrale terwijl ze ook voorop staat als het om haar imago betreffende duurzaamheid gaat, en zelfs bereid is om nog niet bewezen filosofieën op dit gebied tot een belangrijke (en geldslurpende) ambitie te maken. Daarom wil de SP duidelijkheid over de manier waarop Venlo betrokken is bij de kerncentrale in Borselle, en de opstelling van het College over de ontwikkeling van een nieuwe kerncentrale. Want hier duurzaamheidspropaganda voeren terwijl 200 kilometer verderop kernenergie wordt opgewekt, die ook hier gebruikt wordt, kan natuurlijk niet.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Betrokkenheid Venlo bij plannen bouw tweede kerncentrale
Datum: 19 september 2010

Geacht college,

Op 7 september jl. maakte Energy Resources Holding B.V.(ERH), de voortzetting van een bedrijfsonderdeel van het voormalige Essent dat indertijd niet bij de verkoop mocht worden betrokken, bekend dat het akkoord is met de plannen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele door de N.V. EPZ (Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid Nederland). ERH heeft aandelen in EPZ en heeft daarmee invloed op het beleid van EPZ.

De enige aandeelhouder van ERH is Publiek Belang Elektriciteitsproduktie B.V. De aandeelhouders hiervan zijn de voormalige publieke aandeelhouders van Essent N.V., waaronder ook de Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders Limburg (VEGAL) waarvan de gemeente Venlo lid is. Hierdoor is ook Venlo een aandeelhouder van Publiek Belang Elektriciteitsproduktie B.V./ ERH.

Wil de gemeente Venlo haar ambities op het gebied van duurzaamheid serieus nemen, dan dient ze haar invloed te gebruiken door zich uit te spreken tegen de bouw van deze nieuwe kerncentrale.

Naar aanleiding van de plannen van EPZ heeft de SP de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente Venlo direct of alleen via de VEGAL (getrapt) aandelen in de Energy Resources Holding B.V. en zo ja, hoeveel?
Zo nee, wat is er dan met deze aandelen gebeurd?

2. Op welke manier bent u als aandeelhouder samen met diverse gemeenten en de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg betrokken bij de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele?

3. Het bouwen van kerncentrales is een politiek en maatschappelijk zeer gevoelige kwestie waar de meningen sterk over uiteenlopen. Ook Energy Resources Holding beseft dit als aanvrager van de vergunning. Daarom heeft ERH volgens de media deze aanvraag bij u als aandeelhouder gemeld, en schijnt u geen nee te hebben gezegd. Waarom hebt u op uw beurt de raad niet geconsulteerd over deze controversiële plannen?

4. Bent u het eens met de SP-fractie dat u als aandeelhouder vanwege de nog steeds voortgaande brede maatschappelijke discussie over nut, noodzaak en risico’s van kernenergie zo niet de formele dan wel de morele verantwoordelijkheid hebt om dergelijke plannen voor te leggen aan en te bespreken met de volksvertegenwoordiging?

5. Bent u bereid om de raad alsnog en wel op zeer korte termijn te informeren en te consulteren over de plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale? Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid om de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen in te dienen? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe ziet u de verhouding van een gemeente die voorop staat met haar groene imago en zegt duurzaamheid tot een van haar belangrijkste ambities te hebben ten opzichte van het (in)direct deelnemen aan de bouw van een kerncentrale?

7. Bent u voornemens om gebruik te maken van uw invloed om de bouw van deze kerncentrale tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


07-09-2010: Elsevier: Energiebedrijf wil tweede kerncentrale bij Borssele
Lees hier het SP-standpunt over kernenergie

U bent hier