h

Vragen over tegenvallers Greenpark

18 maart 2013

Vragen over tegenvallers Greenpark

greenpark-folder De regiokrant schreef zaterdag over een gebrek aan belangstelling van bedrijven voor Greenpark Venlo. Een miljoenendebacle zou voor de hand liggen, rentelasten dreigen verder op te lopen, de regio is uitgegaan van onrealistische verwachtingen. De reportage in het dagblad is voor de SP-fractie mede aanleiding om vandaag raadsvragen te stellen aan het gemeentebestuur.

Dagblad de Limburger berichtte afgelopen zaterdag over een gebrek aan belangstelling van bedrijven voor Greenpark Venlo, het voormalige Floriadeterrein. Volgens de krant zou in het gunstigste geval het verlies in 2024 oplopen tot 2,7 miljoen euro, in het ongunstigste geval zou sprake zijn van een tekort van 10,9 miljoen euro (mits alle grond binnen tien jaar verkocht wordt, zonder rekening te houden met kosten voor extra investeringen, oplopend tot 3,95 miljoen euro).

Verder spreekt de berichtgeving over marktonderzoek door bureau DTZ Zadelhoff waaruit zou blijken dat Venlo geen kantoormarkt was of zal worden. De plannen van het gebruik van het terrein Floriadeterrein gaan echter wel uit van voornamelijk kantoor(achtige)gebouwen. Al jaren staat in Nederland voor vele miljoenen vierkante meters aan bestaande kantoren leeg. Een succesvol kantorenpark in Venlo lijkt dan ook een onrealistische verwachting. Door het onderzoek wist men beter, dat dit onhaalbaar is, maar toch hield men er lang aan vast. Tegen beter weten in.

De oplossing voor de tegenvallende grondverkoop lijkt te worden gezocht in de ontwikkeling van een bedrijvencampus waarbij de provincie Limburg fors gaat bijspringen met gemeenschapsgeld.
Daarnaast zal bij niet verkopen van grond de rentelast nog verder stijgen. Volgens de krant ligt een miljoenendebacle voor de hand.
Genoeg redenen voor de SP om het college van B&W om opheldering te vragen.


Lees hieronder de vijf raadsvragen die we vandaag stelden:


Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Gebrek aan belangstelling Greenpark?
Datum: Maandag 18 maart 2013

Geacht college,

1. Herkent u zich in de dagbladartikelen over het achterblijven van de belangstelling (ondanks lagere grondprijzen) voor Greenpark? Zo nee, waarom niet?

2. Hebt u, indien de berichtgeving correct is, maatregelen voorzien om de effecten van deze teruggelopen belangstelling te bestrijden? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bekend met het onderzoek uit 2008 van DTZ Zadelhoff (in opdracht van projectontwikkelaar BAM) over de kantoormarkt in Venlo?
Zo ja, waarom hebt u geen aanpassingen doorgevoerd voor Greenpark wetende dat Venlo geen kantoormarkt is en uitgegaan werd van “onrealistische verwachtingen”?

4. Klopt de berichtgeving dat de provincie Limburg “royaal” zal bijdragen bij de ontwikkelingen van een campus van bedrijven en instellingen op Greenpark?
Zo ja, en indien bekend, wat is dan de exacte bijdrage vanuit de provincie en wat is daar aan Essentgelden van?

5. Bent u bereid de gemeenteraad van Venlo schriftelijk te informeren over de totale investeringen gedaan in Floriade en Greenpark (vooral door de gemeente Venlo) en de huidige verliezen en te verwachten verliezen inclusief rentelast tot aan 2024?
Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo


We hopen dat het gemeentebestuur (en ook de provincie Limburg) snel duidelijkheid verschaffen want na het fiasco met de Floriade (9 miljoenen euro verlies) kan de regio er niet nog een miljoenendebacle met Greenpark bij hebben.


Op 27 maart 2013 kreeg de SP-fractie antwoord van B&W op bovenstaande vragen. Deze antwoorden kunt u hier nalezen (PDF-link).


16-03-2013: Dagblad de Limburger: Opnieuw dreigt financiële strop regio
12-01-2013: SP wil raadsenquête naar falen Floriade
06-12-2012: SP wil opheldering rond drama Floriade

U bent hier