h

Uitspraak SP bij debat ‘wietpas’

30 maart 2011

Uitspraak SP bij debat ‘wietpas’

wietpas Vanavond werd in de gemeenteraad van Venlo het debat gevoerd over het zogenaamde ingezetenencriterium, ofwel de wietpas. Hier kunt u de inbreng van de SP-fractie lezen.

Vanavond had de gemeenteraad de kans om zich unaniem uit te spreken tegen de wietpas en dus tegen datgene waar we juist afscheid van hebben genomen. Namelijk de grote overlast in met name de binnenstad door 06-dealers op hun scooter, straatdeals, drugspanden en verloederde straten.
Die kans werd niet benut doordat CDA en Lokale Democraten, als voorstanders van de wietpas, tegen het initiatiefvoorstel stemden.

SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort: "De wietpas toestaan Alexander Vervoort biedt gemeenten slechts een schijnoplossing voor de drugsproblematiek waar de grensregio's mee te maken hebben. Laten we het kabinet vooral niet aanmoedigen door deze schijnoplossing door te voeren. Een wietpas in Venlo zal leiden tot een waterbedeffect: het verplaatst het probleem van gemeente naar gemeente en van de coffeeshop naar de straatdealer."

Door het aannemen van het raadsvoorstel is de roep van 'Venlo' tegen het kabinet echter duidelijk: we pruimen geen wietpas! De raad heeft burgemeester Bruls genoeg gereedschap meegegeven om in 'Den Haag' te bepleiten dat Venlo zelf wenst te regelen hoe ze de (soft)drugsaanpak gaat aanpakken.


Lees hier onze bijdrage in het ‘wietpas’-debat:


Voorzitter,
"Venlo zet het project Hektor door en start met een proef om softdrugs te legaliseren waarmee de Illegale handel en overlast wordt aangepakt, de 'voordeur en achterdeur' van coffeeshops controleerbaar, reguleerbaar en transparant wordt. Ook voorkomen we hiermee illegale huisteelt (brandgevaar) en sterk wisselende wietkwaliteit voor sterk wisselende prijzen. Harddrugs blijven illegaal en worden streng aangepakt."
Zo staat het in ons SP-verkiezingsprogramma, en dat willen we ook graag bewerkstelligen in Venlo. Maar het kabinet rijdt ons in de wielen.

In de oordeelsvormende vergadering twee weken geleden werd het onderwerp ‘Invoering ingezetenencriterium’ besproken. wietpas Naar aanleiding van de uitkomst van dit overleg hebben SP en PvdA met steun van GroenLinks en Belfeldse Demokraten een motie opgesteld met oplossingen voor de aanvoer (de 'achterdeur') en verkoop (de 'voordeur') en zich uitspreekt tegen invoering van de wietpas.

Deze motie is samengevoegd met de motie van de heer Camp (VVD) wat heeft geleid tot het nu voorliggende en door meerdere fracties gedragen initiatiefvoorstel naar aanleiding van het uitstekende visiedocument van de heer Camp. Zo luidt de recente voorgeschiedenis.

Maar er is nog een geschiedenis, namelijk die waar we vandaag komen.
Iedereen die weet welke situatie Venlo achter zich heeft liggen (totdat Hektor ging blaffen en bijten), met Hektor straatdealers en overlast in de binnenstad in de jaren negentig, en het project Hektor een warm hart toe draagt, kan dit initiatiefvoorstel omarmen. Dit verdient dan ook raadsbrede goedkeuring. En we zijn erg blij wanneer er in Venlo duidelijkheid komt over de zogenaamde wietpas.

Wat is de toekomst?
Er gaat nu een proef lopen in Utrecht waarbij binnen de kaders van de wet de gemeente zelf hennep teelt en aanvoert aan de coffeeshops. We zijn erg benieuwd naar deze toepassing (waarbij de ‘achterdeur’ gelegaliseerd is en er inkomsten via belasting en opbrengst binnen komen), en ter zijner tijd de evaluatie van deze proef. En zijn nu al reuze benieuwd of deze proef toegepast kan worden in de Venlose situatie.
Met de invoering van een wietpas wordt het er niet makkelijker op gemaakt om binnen de kaders van de wet een eigen invulling per gemeente te hebben.
Het voorliggende initiatiefvoorstel pleit voor een genuanceerde invoering van een mogelijk nieuwe wet (mocht die er komen), zodat er individuele beleidsruimte voor gemeenten overblijft, zoals in Venlo, zoals met ons beroemde en geprijsde project Hektor.

Voorzitter,
Gisteren sprak ene Andy me aan in een kroeg, en hij zei dat hij hoopte dat de wietpas wordt ingevoerd want: "Dan floreert weer de straathandel". Iets waar hijzelf graag aan wil deelnemen. Ja, hij heeft nu zijn eigen vaste leverancier voor jointjes en dealt niet, rookt het alleen. "Maar zodra die wietpas er komt", zo zegt Andy, "dan ga ik nog meer afnemen om zelf te kunnen verhandelen aan wie het maar wil hebben, ook of misschien juist aan Duitsers die toch wel naar Venlo blijven komen."
Dat softdruggebruiker Andy dit tegen mij zegt, zegt de SP voldoende: De wietpas is geen oplossing voor het gedogen van softdrugs, en zal de straathandel doen opleven.

Voorzitter,
Dit debat laat zien wat gedogen doet. Handhaving vindt plaats bij de teelt, en bij de illegale handel. Legale verkoop vindt plaats in goedgekeurde coffeeshops maar de aanvoer blijft schimmig. legaliseren De SP is overdonderd maar vooral verheugd te horen dat het CDA zegt dat ze vóór legalisering van de achterdeur is. Hulde! Maar kan dit samen met het grotendeels dichtgooien van de voordeur?

Venlo trekt zijn grens, maar waar die grens komt te liggen wordt onduidelijk. Waarschijnlijk wordt die grens erg vaag en ligt ze in de wijken en de binnenstad, waar we zoveel moeite voor deden om ze schoon te vegen. Ik vernam dat de 'grote vissen' in de drugswereld alweer bezig zijn met panden kopen in de binnenstad. En zo zijn we terug bij af…

Ten slotte,
Ik hoop dat Andy een tevreden jointroker blijft. Immers, het gezegde luidt: 'Een tevreden roker is geen onruststoker'. Ik heb geen trek om over een tijd te moeten lezen dat men Andy heeft opgepakt vanwege straatdeals. Als hij al opgepakt kán worden want de politiecapaciteit hiervoor is ontoereikend en, wat de burgemeester in de krant ook mag hopen, daar komt weinig verandering in.

De motie van CDA1 en CDA2 (voorheen Lokale Democraten) voegt weinig toe aan het initiatiefvoorstel. De SP-fractie roept de indieners op om de motie te combineren met het initiatiefvoorstel. Laten we samen tot een breedgedragen stuk komen.

Laten we ons als Venlose gemeenteraad, net als diverse andere gemeenteraden in dit land, ons uitspreken tegen invoering te zijn van het ingezetenencriterium oftewel de wietpas. Juist Venlo, want wij weten waar we vandaan komen en wat ons anders te wachten staat.


Bijdrage SP in 2e termijn:

Voorzitter,
In aanvulling op hetgeen VVD, PvdA, D’66 en GroenLinks al hebben uitgesproken, het volgende: De minister van Veiligheid&Justitie wil aan de voordeur een wietpas invoeren voor bezoekers van coffeeshops. Maar hij weigert aan de achterdeur de teelt en levering van wiet te reguleren. De minister en in zijn kielzog onze burgemeester staan stoer te doen aan de verkeerde deur!

De SP wil gemeenten de mogelijkheid geven om de teelt en coffeeshop levering aan coffeeshops te reguleren. Deze Venlose SP wil graag dat we in deze gemeente Venlo zelf kunnen bepalen hoe we het drugsbeleid uitvoeren.

De burgemeester zei het zojuist: “Hektor heeft uitstekende resultaten bereikt”. Zo is dat. Een plastic pasje kan waakhond Hektor niet vervangen.
De verdere reactie van de burgemeester brengt ons niet op andere gedachten.

In dit debat zijn er verschillen en overeenkomsten maar we liggen als diverse fracties dicht bij elkaar. Maar in tegenstelling tot de VVD acht de SP de moties van de CDA’s weinig toe te voegen; geef steun aan het initiatiefvoorstel.

Ten slotte voorzitter,
Venlo trekt zijn grens en die begint bij het niet invoeren van de wietpas, en het aannemen van het raadsbesluit op het initiatiefvoorstel.

(het gesproken woord geldt)


Het initiatiefvoorstel van VVD, SP, PvdA, GroenLinks, D'66 en Belfeldse Demokraten werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Alleen CDA en Lokale Democraten stemden tegen. Zelfs twee schorsingen en apart overleg tijdens het debat kon beide partijen niet op andere gedachten brengen. Hun beider eigen motie werd verworpen en kon alleen op steun van henzelf rekenen.


Reactie van SP-woordvoerder Alexander Vervoort na afloop van het raadsdebat:

"We kunnen constateren dat de Lokale Democraten zijn ingebed bij het CDA, en ik zie het persbericht tegemoet waarin ze de langverwachte fusie aankondigen. De Lokalen zijn ingepakt terwijl we afgelopen zaterdag nog met elkaar om tafel zaten om ons gezamenlijke initiatiefvoorstel voor te bereiden. Ik voel me weggezet door een Judas."

Vervoort: "In mijn 1e termijn stelde ik vast dat de grens die Venlo trekt onduidelijker gaat worden met de wietpas. wietpas De grens die de Lokalen trekken is duidelijk; ze begeeft zich politiek gezien zeker niet buiten Venlo, meent dat ze in 'Den Haag' niets verloren heeft en weigert om samen op te trekken tegen het kabinet, en loopt daarmee keihard weg voor haar verantwoordelijkheid. Nu nog jointjesroker maar straks straatdealer Andy wrijft zich al in de handen met zoveel medewerking."

"Invoering van de wietpas én de huidige politie-inzet is niet combineerbaar. Ook in deze geldt: Voorkomen is beter dan genezen. Het CDA zegt genuanceerd dat ze "In beginsel voor de wietpas is. Maar als er geen extra middelen komen voor politieversterking, dan is men tegen de wietpas". Met enige realiteit, en een blik op de kabinetsplannen voor de politie, kunnen we het CDA helpen: die extra middelen voor politieversterking komen er niet!
Dus het CDA kon gerust tegen de wietpas zijn, en dus het initiatiefvoorstel steunen. Dat aspirant straatdealer Andy hierbij teleurgesteld zal zijn, juicht de SP dan weer toe.", zegt Vervoort.

30-03-2011: Website Omroep Venlo: Raad spreekt zich uit tegen wietpas
17-03-2011: SP kritisch over invoering 'wietpas'
17-03-2011: Website L1: 'Den Haag, kijk hoe Venlo drugsproblemen succesvol aanpakte' (onderaan dat artikel kunt u klikken voor een radio- en tv-reportage)
20-12-2010: Wietpassen houden geen kogels tegen

U bent hier