h

Vragen over catering Floriade

10 november 2010

Vragen over catering Floriade

floriade De fracties van de SP in Venlo en Provinciale Staten willen weten waarom er niet is gekozen voor een bedrijf uit de regio dat de catering op de Floriade in 2012 gaat verzorgen. Volgens de SP is het van belang om regionale ondernemers bij de Floriade te betrekken, zoals de wethouder eerder ook toezegde.

Thijs Coppus Statenlid Thijs Coppus: “Toen de Floriade naar de regio Venlo werd gehaald, was het betrekken van regionale ondernemers een belangrijke voorwaarde. De regio moest zich verbonden gaan voelen met de Floriade. Door dit soort grote klussen uit te besteden aan bedrijven van buiten de regio, loopt de organisatie van de Floriade het risico dat de verbondenheid met de regio juist afneemt.”

De SP heeft vandaag het gemeentebestuur en het provinciebestuur gevraagd voor een overzicht van bedrijven waaraan diensten en werkzaamheden zijn gegund.

Alexander Vervoort Raadslid Alexander Vervoort: "Afgelopen vrijdag werd in de begrotingsbehandeling een voorstel gedaan om bij de aanbesteding van projecten in te zetten op lokale bedrijven. Wethouder Verheijen gaf eerder aan dat vooral lokale ondernemers betrokken moeten worden bij de Floriade, zeker om de lokale spin-off te garanderen. Wat hij zei staat nu lijnrecht tegenover wat er werkelijk gebeurt. Dat kan niet zo zijn! Ons vertrouwen in een goede afloop van de Floriade wordt er zo zeker niet groter op..."


Lees hieronder de brief die de SP-fractie stuurde:

Aan: College van B&W gemeente Venlo (via griffie)
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Vragen catering Floriade en betrekken lokale ondernemers
Datum: 10 november 2010

Geacht college,

Op 9 november werd duidelijk dat het Zuid-Hollandse bedrijf Sodexo de catering op de Floriade gaat verzorgen als ‘hoofduitvoerder van het horecaprogramma’. De keuze voor dit bedrijf is opmerkelijk omdat de ondernemers uit de regio een nadrukkelijke rol zouden gaan spelen bij de Floriade. Toch is er gekozen voor een bedrijf van buiten de regio.
In de begrotingsbehandeling op 5 november jl. werd een voorstel gedaan om bij de aanbesteding van projecten in te zetten op lokale bedrijven. Wethouder Verheijen gaf eerder aan dat vooral lokale ondernemers betrokken moeten worden bij de Floriade, zeker om de lokale spin-off te versterken en garanderen. Wat de wethouder zei staat nu lijnrecht tegenover wat er werkelijk gebeurt, waarmee ons vertrouwen in een goede afloop van de Floriade er zo zeker niet groter op wordt.

Dit noopt de SP-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

1. Wat vindt uw college van de keuze voor het cateringbedrijf Sodexo uit Zuid-Holland?

2. Was uw college op de hoogte van de keuze voor Sodexo?
Zo nee, hoe kan dit en welke invloed heeft de gemeente (als groot aandeelhouder) op de keuzes van de Floriade?
Zo ja, hoe rijmt dit met de toezegging voor de spin-off en het betrekken van lokale bedrijven bij de Floriade?

De SP is van mening dat zoveel mogelijk bedrijven uit de (Eu-)regio moeten profiteren van de Floriade. Dit geldt voor zowel de voorbereidende fase als in de periode waarop het terrein is geopend voor publiek.
In het Floriade-aanbestedingsbeleid en haar criteria staat niets over het betrekken van en het profijt voor lokale bedrijven bij de Floriade.

3. Op welke wijze wordt er werk gemaakt van het betrekken van regionale ondernemers bij de Floriade?

4. Het vertrouwen van de SP is opnieuw geschaad en daarom wensen we een overzicht van diensten en werkzaamheden die al zijn uitbesteed. Kunt u een overzicht van de diensten, de bedrijven waar de werkzaamheden aan zijn gegund en hun vestigingsplaats aan de raad laten toekomen? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


10-11-2010: Statenfractie: Vragen over catering Floriade
30-03-2010: Raadsleden op bezoek bij Floriade
01-05-2010: Radiodebat over Villa Flora

U bent hier