h

Vragen SP over financiering en ontwikkelingen rondom Q4

9 mei 2010

Vragen SP over financiering en ontwikkelingen rondom Q4

Q4-logo Het plan voor Q4 moet worden bijgesteld, meldde de krant gisteren. Het is niet verwonderlijk want het college van B&W loopt al jaren met de kop in de wolken en ontbreekt het hen aan enige realiteitszin als het gaat om investeringen en de hang naar megaprojecten.

De wijk Q4 zou een nieuwe impuls moeten geven aan de binnenstad. Niet dus, sloop en nieuwbouw moeten voor een belangrijk deel plaats maken voor een minder ingrijpende renovatie van de huidige gevels. Op zich hoeft daar overigens niets mis mee te zijn en kan dat een wijk al een heel wat beter aanzien geven.
De zorgen zitten vooral om de 32,6 miljoen euro die er nu als tekort hierbij in de krant staan. "Daar is niet meer over gesproken", zegt de directeur van woningstichting Venlo-Blerick. Ruim 32 miljoen kwijt en niemand die er iets over zegt?! Reden voor de SP om de betreffende wethouder van 'stadwinkelsluitingen en miljoenenverdampen' vragen te stellen.

Want hoe gaan we dat bonnetje betalen? Moeten we bezuinigen, dan graag op andere projecten. De SP kent er wel een paar om te beginnen bij Villa Flora, het Stadskantoor het kazernekwartier en laten we de parkeergarages in Blerick en onder het Julianapark er ook maar gelijk bijhalen. Dit verhaal maakt weer eens pijnlijk duidelijk waar de burger in Venlo voor heeft gekozen, namelijk voor de geur van beton en staal in plaats van samenhang en verbetering van de leefomstandigheden van de gewone burger.

Het beeld van het huidige college in Venlo is er een van een gokverslaafde op megaprojecten. Eurobiljetten Het zal een hele klus worden om al die onzinnige investeringen en het wegsmijten en kwijt maken van ons belastinggeld onder de aandacht te blijven krijgen, maar daar lopen wij niet voor weg. Het zal wel moeten omdat de andere partijen de afgelopen periode blijkbaar heel wat minder alert zijn geweest op dit gebied. De SP krijgt de laatste tijd zelfs het verwijt dat we te kritisch zijn wanneer het om de centen gaat; het moet niet veel gekker worden. Vind je het gek dat de SP 'even op de kleintjes let' in tijden dat de gemeente voor 30 miljoen moet gaan bezuinigen?

Partijen als VVD en CDA overschreeuwen elkaar momenteel landelijk als het gaat om miljardenbezuinigingen, maar als Venlo het voorbeeld is dan zien we dat met name de VVD hier miljoenen aan beton en glas wenst te besteden en met de rug naar de samenleving staat. Diezelfde samenleving die deze miljoenen moet ophoesten net als de miljarden die moeten worden bezuinigd. En dat allemaal onder het motto dat men zogenaamd lef en daadkracht toont. Het lijkt eerder op de reinste volksverlakkerij.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Financiering en ontwikkelingen rondom Q4
Datum: zondag 09 mei 2010

In Dagblad de Limburger stond afgelopen zaterdag het bericht dat er een nieuw toekomstplan komt voor Q4 in de komende zomer. In hetzelfde artikel geeft de directeur van de enige partner van de gemeente in Q4, woningstichting Venlo-Blerick, aan dat er inmiddels een tekort is ontstaan van 32,6 miljoen euro.
Dit is voor de SP-fractie aanleiding om niet te wachten tot de zomerperiode met het stellen van vragen over de financiering van Q4 en de mogelijke gevolgen voor de gemeente Venlo.
De SP heeft daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat er een door de directeur van woningstichting Venlo-Blerick aangegeven tekort is op het project Q4 van 32,6 miljoen euro?
Hoe is dit tekort verdeeld tussen gemeente en woningstichting?
Is er voorzien in dekking van dit tekort en zo ja, hoe?

2. Heeft dit tekort (financiële) gevolgen voor (de realisatie van) andere bouwprojecten in de gemeente Venlo, en projecten die nog aan de raad moeten worden voorgelegd?

3. Kan de uitspraak van wethouder Beurskens “We gaan meer renoveren, subsidie geven voor het opknappen van gevels en minder slopen” opgevat worden als een bijstelling van het stadsvernieuwingsdenken?
Kunt u de gemeenteraad exact informeren welke sloopplannen er verder op de tocht staan dan wel voor renovatie/ opknappen in aanmerking komen in plaats van sloop?

4. Is het juist dat de Q4-projecten ten noorden van de Bolwaterstraat van de baan zijn, waarmee de plannen aan het Mgr. Nolensplein en de (drie) appartementen-complexen aan de Maaskade?
Zo ja, wat betekent dit voor het in het WOP en GVVP voorgestelde verkeerscirculatieplan, en de ontwikkelingen rondom het voormalige stadskantoor?

5. Waarop komt in de nieuwe plannen het accent te liggen? Blijft het accent van ‘wonen in een culturele ambiance’ actueel?
Zo ja, wat betekent de berichtgeving voor de huidige bewoners en dan met name de creatieve sector/ kunstenaars/ ondernemers/ galeriehouder, die vaak met tijdelijke huurcontracten (onder kostprijs) een pand en de wijk leefbaar en levendig maken?

6. Wat betekent de “concentratie van cultuur in een bedrijfsverzamelgebouw” voor de huidige ‘creatieve/culturele bewoners’ en de hele culturele ambitie voor de wijk Q4?

7. Wat gebeurt er met de ambitie voor Q4 die “een veilige, aantrekkelijke binnenstad wilde creëren met een diversiteit aan functies en een goed leef-, verblijfs-, vestigings- en investeringsklimaat”, en idem betreffende een nieuw verband tussen Maas en stad (Maasfront), en idem voor de gewenste ‘creatieve broedplaats’?

8. Hoe staat het werkelijk met de aanpak van drugsoverlast en (drugsgerelateerde) criminaliteit, een van de pijlers van het Q4-project?

9. Wat betekent de negatieve berichtgeving voor de stadsvernieuwing in en rondom Q4, heeft het gevolgen voor de (gewenste) kwaliteit en uitstraling van de vernieuwingen in die wijk?
Zijn er gevolgen voor de plannen rondom het blok Bergstraat en in het bijzonder rondom Raadsvoorstel 2010-15 (Vaststellen van het onteigeningsplan voor het plan Q4-Blok Bergstraat)? Indien ja, bent u bereid om het antwoord op deze vraag aan de raad mede te delen vóór de behandeling van het raadsvoorstel deze maand?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


08-05-2010: Website Dagblad de Limburger: "Stadsvernieuwing Venlo ´te hoog gegrepen´"
01-03-2007: SP stelt vragen over voortgang van wijkontwikkelingsplan Q4
14-09-2005: SP dringt aan op snelle verbeteringen in huurbeleid Q4

U bent hier