h

Hun zorgen zijn ook onze zorgen

17 mei 2010

Hun zorgen zijn ook onze zorgen

Rangeerterrein Venlo2 Afgelopen woensdag sprak een bewonersgroep de raad toe over het rangeerterrein en de veiligheid en de gevolgen voor de woonomgeving Vierpaardjes. Ze willen hiermee de raad deelgenoot maken van hun zorgen. Dit was niet aan dovemansoren gericht! Enkele fracties stellen nu gezamenlijk vragen want er moet duidelijkheid komen.

De zorgen van de Vierpaardjes-bewoners zijn ontstaan na kennisneming van het onlangs verschenen veiligheidsrapport van ProRail met betrekking tot het rangeerterrein. Het lijkt de zoveelste soap op een heel slecht televisiekanaal. Wat wil het geval: na de beslissing van ProRail om ter hoogte van de Vierpaardjes een reinigingsstation te gaan bouwen, zakte samen met de moed van de bewoners ook de waarde van hun huizen naar een dieptepunt.
De definitieve nekslag voor deze bijna twintig woningen werd geleverd door het coalitieakkoord waarbij de Gulicksebaan in plaats van op de lange baan, letterlijk van de baan is geschoven. VVD-wethouder Beurskens hield de mensen in 2009 een vette worst voor en hield daarmee iedereen voor de gek.

De bewoners van de Vierpaardjes hebben het heft in eigen hand genomen: “We willen af van onze onverkoopbare huizen, en van de veiligheidsrisico’s op het emplacement en op de spoorwegovergang.” goederenververvoer spoor De SP kan niet anders dan het grondig met hen eens zijn want hoe kun je verdedigen dat er 18 miljoen in de ‘bloemenkas’ op de Floriade gestoken wordt, om miljoenen te steken in een Maasboulevard, een Stadskantoor en straks in een Kazernekwartier, als je de basale veiligheid niet serieus neemt?

De arrogantie en het opportunisme waarmee tijdens de begrotingsbehandeling eind maart de bewoners opnieuw door coalitiepartij VVD met een kluitje het riet in werden gestuurd, was ronduit stuitend. Mensen dingen beloven die je niet kunt waarmaken is niet alleen slechte politiek, het is ook het bedonderen van mensen die vertrouwen in een volksvertegenwoordiger hebben. Als je dat doet, wat houdt dat woord ‘volksvertegenwoordiger’ dan nog in?

emplacementOp het rangeerterrein gebeuren regelmatig ongelukken...

Is er een veiligheidsprobleem? Het antwoord daarop is glashard ja! Want de ammoniaktransporten vanuit DSM naar Duitsland lopen bijna allemaal over Venlo. En daarbij komen nog de treinen van de Brabantroute die niet over de zoveel geprezen en miljarden kostende Betuweroute kunnen. Die combinatie met de spoorwegovergang Vierpaardjes is een ongeval wat staat te gebeuren. De vraag is niet of maar eerder wanneer dit fout zal gaan.

De SP heeft inmiddels een veelvoud aan vragen gesteld, en daar kwamen na de inbreng van de bewoners van de Vierpaardjes afgelopen woensdag, nog vragen bij. Gelukkig leven deze vragen ook bij andere raadsfracties waardoor bijna de gehele oppositie en de PvdA de vragen hebben ondersteund bij de indiening. Het CDA heeft aan de bewoners aangegeven, dat zij de vragen wel steunen maar niet indienen. Welk coalitiebelang daarmee gediend wordt is niet helemaal duidelijk, of is hier sprake van het onvermogen om politieke keuzes te maken of zelfs politieke lafheid?
Rangeerterrein Venlo2Het bord 'pas op brandgevaar' staat niet zo maar op het rangeerterrein.

Politiek is keuzes maken. Keuzes voor veiligheid of voor economisch gewin. Als je dan als slogan “een veilige keuze” voert, zou men verwachten dat in het geval van het emplacement en de spoorwegovergang Vierpaardjes, de zaak helder is. Zo niet bij de VVD, die deze slogan voert. Het bleef erg stil uit die hoek als het ging om de kritische vragen aan het college. Een meer zuivere verkiezingsleuze zou “een veilige economische keuze in het belang van de liberale gedachte” zijn geweest!

Het trieste in deze hele soap is dat de bewoners aan de Vierpaardjes teveel ‘politieke worsten’ zijn voorgehouden en ze zich vastklampen aan iedere strohalm die hen geboden wordt. Als het college echt durf heeft dan zal zij een keuze maken voor deze mensen. Wat de SP betreft is deze zaak zo zwaarwegend dat hiervoor ‘bepaald gereserveerd geld’ mag worden vrijgemaakt, bij voorkeur in samenwerking met de provincie, om alsnog de broodnodige verbinding Gulicksebaan te realiseren en bij te dragen aan het uitplaatsen van het rangeerterrein. Wordt vervolgd!


Hieronder kunt u de gezamenlijk ingediende vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Spoorwegemplacement
Datum: 16 mei 2010

Geacht college,
Naar aanleiding van de bijdrage van de heer Geelen, bewoner van De Vierpaardjes, op het sprekersplein van 12 mei 2010, betreffende de veiligheid en vergunning van het spoorwegemplacement, stellen de fracties van GroenLinks, SP, PvdA, Realisten’82 en Lokale Democraten u de volgende vragen:

1. Wordt voldaan aan de huidige vergunning wet milieu beheer voor het spoorwegemplacement? Indien dat niet het geval is, aan welke voorschriften wordt niet voldaan en welke acties zijn of worden ondernomen om de situatie te legaliseren?

2. Is het juist dat er momenteel gerekend wordt bij de bepaling van het risico van objecten als het spoorwegemplacement met de methodiek SAFETY- NL 6.54 in plaats van de SAVE uit 2003 (ref N 68) methodiek? Zo ja, wat betekent dat voor de huidige vergunning?

3. Volgens het convenant tussen de Rijksoverheid en DSM wordt in 2010 tot maximaal 242.000 ton ammoniak per spoor vanuit Geleen naar Duitsland en België vervoerd. Welk component van deze hoeveelheid gaat via Venlo en past deze hoeveelheid binnen de geldende vergunning wet milieu beheer?

4. In hoeverre klopt de stelling van de inspreker de heer Geelen dat de overweg/ verkeerssituatie op de Vierpaardjes niet is meegenomen in de risicobepaling voor het emplacement?

5. Volgens het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is het bevoegd gezag verantwoordelijk indien het risico hoger is dan 10 tot de -5e per jaar. Bent u van mening dat deze situatie van toepassing is en wat bent u van plan te ondernemen om het risico omlaag te brengen?

6. De inspreker heeft op 12 mei mede namens bewoners gezegd dat het Adviesorgaan Gevaarlijke Stoffen zich afvraagt of de situatie voldoet aan de wet en tevens dat bestuurders zich meer zouden moeten richten op de totale veiligheidssituatie. Heeft uw college eveneens contact over de situatie met dit adviesorgaan en wat is uw reactie op datgene wat gesteld wordt?

7. In hoeverre is gezien het voorgaande en de risico’s op dit emplacement, het college van Venlo van mening dat de huidige vergunning moet worden herzien en wat zijn de mogelijkheden om hierop actie te ondernemen?

Wij verzoeken uw college dringend om de vragen binnen 14 dagen te beantwoorden zodat het antwoord voor de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst in juni kan worden geagendeerd.
Met vriendelijke groet,
Ineke Hendrickx (GroenLinks), Ton Heerschop (SP), Wouter Schenk (PvdA), Frans Schatorjé (LokaleDemocraten), Gé Vervoort (Realisten’82)


11-05-2010: SP stelt vragen over rampenopvang en rangeerterrein
31-03-2010: SP stelt vragen over verkoop DSM-Agro
25-03-2010: Vragen SP over ammoniakvervoer, Vierpaardjes en rangeerterrein
Dossier Ammoniaktrein

U bent hier