h

Kamerlid op bezoek in wijk Op de Heide

30 mei 2009

Kamerlid op bezoek in wijk Op de Heide

Paulus Jansen SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen bezocht gisteren in de Tegelse de wijk Op de Heide onder andere de basisschool Toermalijn en jongerenhonk Picus, maakte een wandeling door de wijk met de wijkagent, sprak met mensen van woningcorporatie Antares, wijkraad, welzijnsstichting Wel.kom, wijkcoördinator, leden van de Buuf Bazaar, deelneemers aan het project 'Hei wat kan jij' en met de bewoners van de wijk.

Het Kamerlid kwam kijken naar de kwaliteit en betaalbaarheid van de huizen, veiligheid op straat, integratie en tweedeling, het onderwijs en voorzieningen voor jongeren en ouderen. SP-Kamerleden bezoeken regelmatig “net-niet-zorgwijken” in het land. Deze bezoeken zijn voor zowel de Kamerleden alsook de afdelingen goed om meer inzicht te krijgen in de lokale problemen, oplossingen en voorbeelden.
Paulus Jansen (Roermond, 1954) is in de Tweede Kamer voor de SP woordvoerder volkshuisvesting, energie & klimaat en water.


Hierbeneden een uitgebreid verslag met foto's van het werkbezoek:

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 3 Wijkcoördinator Pieter van de Rijdt (links) en SP'er Ton Heerschop (rechts) vertellen tijdens de wandeling alles over de wijk aan Kamerlid Paulus Jansen (midden).

Een prachtige zonnige ochtend in mei en de SP afdeling Venlo start de dag in jongerenhonk Picus. Hier begint het werkbezoek aan de wijk Op de Heide in Tegelen van SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen. Bij een kop koffie en Limburgse vlaai startte de SP met een gesprek met de jongerenwerkers van welzijnsstichting Wel.Kom die werkzaam zijn in de wijk. Bevlogen vertelden ze hoe het werk in deze buurt eraan toe gaat. De successen zoals de wijze waarop jongeren een zinvolle dagbesteding vinden in de Picus maar ook de zorgen waaronder de jongerenwerkeloosheid werd besproken. Werkeloosheid en uitzichtloosheid op werk is een zorg die de SP deelt. Jongeren zoeken elkaar op en praten graag met elkaar, als dan blijkt dat de vrienden of vriendinnen die hun school hebben afgerond niet aan de bak komen is de motivatie om de school ook af te ronden al snel gedaald. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling die reden kan zijn tot gedrag wat als hinderlijk wordt ervaren, overlast of zelfs de criminele kant op gaat. Ook de inmiddels aangeschoven politie en wijkraad bevestigden dat hierover zorgen zijn.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 1 Bij een bekende hangplek is Paulus Jansen in gesprek met wijkagent Wiel Belemans en plaatsvervangend wijkagent Theo Brans, over de problemen met rondhangende jongeren die overlast veroorzaken.

Maar er zijn ook enorm veel kansen in de wijk op de Heide. De ook aangeschoven wijkcoördinator vanuit de gemeente Venlo, Pieter van de Rijdt en twee medewerkers van woningcorporatie Antares gaven uitleg over de samenwerking. De wijk heeft een grondige opknapbeurt gehad en op diverse plaatsen zijn nieuwe speeltoestellen voor de jongste wijkbewoners geplaatst. Maar ook heeft Antares investeringen gedaan in onderhoud van een deel van de woningen, wat weer een veel frissere aanblik van de buurt geeft.

Zaal Op de Heide Over Zaal Op de Heide is iedereen het eens: die moet blijven want in de wijk is er geen ander wijkgebouw, veel verenigingen vinden er hun onderdak en er zijn al genoeg voorzieningen verdwenen uit de wijk.

Na deze uitvoerige gesprekken wandelden de SP’ers samen met hun gesprekspartners door de wijk. Dat oplossingen soms in eenvoudige zaken liggen bleek weer eens door de manier waarop de kleine speeltuintjes voorzien zijn van een deugdelijk hekwerk en een rooster bij de ingang waardoor honden en katten er niet in komen. Een voorbeeld dat vreemd genoeg blijkbaar in de rest van Venlo geen opvolging krijgt.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 11 Veel speelplekken worden gebruikt als dierentoilet. Een simpel rooster bij de ingang/uitgang zorgt er voor dat er geen katten en honden de speelplek betreden. Een simpele oplossing voor een grote ergernis.

Ook de druk op de wijkagenten kwam aan bod.
De wijkagent die we spraken kun je geen wijkagent noemen omdat hij heel Tegelen, Belfeld en Steijl tot zijn 'wijk' moet rekenen, een gebied van ruim 20.000 inwoners, dat tot voor tien jaar geleden nog door een stuk of tien agenten beheert werd. Duidelijk is dat de belofte van het kabinet om meer wijkagenten in deze regeerperiode op straat te krijgen in ieder geval voor het korps Limburg-Noord geen effect heeft gehad, eerder verslechteringen doordat het korps financiële problemen kent en enkele plannen terug trekt waaronder meer wijkagenten. Ondanks dat gegeven blijven de agenten die met de SP meeliepen positief en constructief hun werk doen. Iets waar men niets anders dan respect voor kan hebben.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 4 Een bewoner wijst ons fijntjes op het groenonderhoud dat wel eens te wensen over laat.

In Jenaplan-basisschool de Toermalijn gaf directeur Joyce Neelen een heldere uitleg over de aanpak in deze school en de goede samenwerking met buurbasisschool de Cocon en crèche de Rakkertjes. De rondleiding gaf de SP’ers een duidelijk beeld over een school die samenwerking en samenleven een belangrijk element vindt in de beleving van kinderen. Zoals vaker was er enorm respect voor de manier waarop de medewerkers in het onderwijs met de hen ter beschikking staande middelen en gedrevenheid hun werk doen.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 5 Directeur Joyce Neelen van basisschool De Toermalijn legt aan Paulus uit hoe de Jenaplanmethode werkt.

In de gesprekken kwam ook het risico van het gebrek aan overleg tussen scholen onderling aan de orde. Goed overleg zorgt ervoor dat de 'marktwerking' ook niet het basisonderwijs naar de knoppen helpt. Als we niet oppassen kapen namelijk scholen bij elkaar de makkelijke en minst risicovolle leerlingen weg met als gevolg lange reistijden van kinderen naar scholen buiten hun buurt, een breuk in contacten met buurtvriendjes, tweedeling in het onderwijs, het laten ontstaan van 'zwarte scholen'. Kortom een inbreuk op de manier waarop je als jong kind eigenlijk wilt opgroeien. Daarnaast zouden de minderbedeelde kinderen buitengesloten kunnen raken. Een situatie die bij de Toermalijn en Op de Heide nog niet van toepassing is, maar waar ons Tweede Kamerlid wel voor waarschuwde, mede gezien het feit dat overleg tussen de diverse onderwijsorganisaties onlangs faliekant mislukte. Waar was de regie van de wethouder ook weer?

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 6 Iedere laatste vrijdag van de maand houdt de school haar weekafsluiting waar kinderen hun voorbereidde stukje op het podium mogen uitbeelden aan de andere leerlingen. Dit is niet alleen leuk maar ook een speelse kennismaking met presentatie en cultuur.

Op de terugweg keek Paulus Jansen ook eens naar de verkeerssituatie in de overgang van het Hazenpad naar het Glazenapplein, een oversteekplaats voor veel schoolgaande kinderen. Een plek waarvan ook Paulus moest vaststellen dat hier de gemeente wel een risico heeft genomen door de weg niet duidelijk te scheiden van het plein. De betonblokken naast de op een woonerf gelegen rijweg vormen namelijk niet echt een duidelijke scheiding tussen verkeersgebied voor autoverkeer en dat van spelende kinderen. Dit in combinatie met het toch al vaak storende gedrag van enkele automobilisten die van mening zijn dat er in Tegelen een Glazenapcircuit ligt, zal een blijvend punt van aandacht zijn voor de lokale SP-afdeling. “Kinderen moeten veilig kunnen oversteken. Als het moet leggen we het verkeer een dag stil of breken we eigenhandig de weg open”, gaf SP-afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort aan.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 729-5-2009 werkbezoek Op de Heide 8 Dagelijks steken hier vele kinderen over, de verkeerssituatie is voor de weggebruiker onoverzichtelijk, een doorn in het oog van de Toermalijn die de situatie graag aangepast ziet.

Terug in de Picus schoven de dames van de Buuf Bazaar aan. Een prachtig initiatief van bewoners voor bewoners dat zelfs doordrong tot plek zeven van het NCRV-programma 'Het beste buurtplan'. Opvallend is dat deze organisatie al maanden geleden een subsidieaanvraag deed maar dat de gemeente niet verder is gekomen dan een brief van twee maanden geleden waarin de toezegging stond dat men binnen een maand zou reageren. Waar wacht de gemeente op?

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 9 In gesprek met de initiatiefnemers van de Buuf Bazaar Rianne (rechts) en Linda Krooder (2e van rechts) geflankeerd door SP-bestuursleden Ton Heerschop (links) en Alexander Vervoort (2e van links).

Jammer genoeg kreeg de BuufBazaar geen aansluiting bij het project 'Hei wat kan jij' (een feestelijke happening op zondag 24 mei), dat met subsidie werd georganiseerd en veel dingen liet zien die de Buuf Bazzar ook nastreeft, kapers op de kust? Opvallend dat voor dat feest wel gelden beschikbaar waren terwijl de aanjaagster vanuit een professioneel bureau van buiten de wijk kwam en de Buuf Bazaar nog steeds op antwoord wacht. Speelt de gemeente hier haar partijpolitieke spelletjes of is het gewoon toeval? Een zaak die de SP Venlo zeker zal onderzoeken maar die ook vanuit Den Haag met de nodige belangstelling zal worden gevolgd. Initiatieven van bewoners voor bewoners zijn tenslotte de hernieuwde koers voor ons land. Uit dit soort initiatieven zal uiteindelijk de zo noodzakelijke nieuwe koers voor Nederland komen! Alleen al om die reden steunt de SP dit soort initiatieven.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 2 Het gezelschap op pad door de wijk gevolgd door TVL-verslaggever Charles Biemans (een reportage van het werkbezoek was 's avonds op tv te zien bij TV Limburg).

Aan alles komt een einde...
Gezien het mooie zonnige weer sloten de SP’ers het wijkbezoek af met nog een wandeling langs het oudere gedeelte van de wijk. De manier waarop de verbinding vanuit de Lijsterlaan van Op de Heide via de trappen van de stijlrand richting centrum van Tegelen brut is onderbroken, verbaasde Paulus Jansen; “Sinds wanneer verbreken we verbindingen voor langzaam verkeer ten behoeve van snelverkeer? Krankzinnig, triest en schandalig anders is het niet te benoemen.” De verkeerssituatie van de aanleg van de A73 en mogelijk A74, is door de lokale SP uiteengezet inclusief de gevolgen voor Op de Heide. De terugreis ging op verzoek van Paulus dan ook over de mogelijke A74-route, inclusief de voormalige abdij Ulingsheide. De prachtige Nederlandse natuur die moet wijken om Duitse natuur te sparen door een vreemde overeenkomst die toenmalig CDA-minister Peys (nu gouverneur in Zeeland) medio 2006 in Berlijn sloot.

29-5-2009 werkbezoek Op de Heide 10 Vanaf de Lijsterlaan is de A73-tunnelbak te zien, de trappen sluiten aan op een fietspad dat uit komt op de Brachterweg. Een fietsers-/voetgangersbrug over de A73, om de wijken Op de Heide en Benedenheide opnieuw te verbinden, is er nog steeds niet.

Het werkbezoek sluit de SP zowel vanuit de Kamer als de afdeling met een positief gevoel af.
De wijk Op de Heide heeft misschien veel bedreigingen maar ook enorm veel kansen. Als politieke partijen het lef hebben om niet hun eigen spelletje te spelen en inderdaad voor de nieuwe koers te kiezen, dan zal het absoluut goed komen met de wijk. Zo niet dan zal de SP het simpelweg veel drukker krijgen in Venlo! Hoe dan ook sloot Paulus Jansen dit wijkbezoek af met een goed gevoel, zonder uitzondering leuke mensen en een lekker actieve afdeling, wat wil een SP-hart nog meer?

29-5-2009: Bekijk hier de reportage van TV Limburg
31-5-2009: column Paulus Jansen: "Rood van woede over blauw op straat"
30-5-2009: Weblog Paulus Jansen: "Op de Heide"

U bent hier