h

Minister geeft antwoorden: liegt gemeente Venlo over veiligheid van rangeerterrein?

21 augustus 2007

Minister geeft antwoorden: liegt gemeente Venlo over veiligheid van rangeerterrein?

Vandaag gaf minister Camiel Eurlings (CDA) antwoorden op vragen van SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer over het spooremplacement in Venlo. De SP Venlo trekt uit die antwoorden de conclusie dat de gemeente Venlo heeft gelogen over de veiligheidsnormen bij het verstrekken van de milieuvergunning aan Prorail voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Er werd omwonenden verzekerd dat per 1 juli 2007 het rangeerterrein aan alle wettelijke veiligheidseisen zou voldoen, dat is nog steeds niet het geval! De vergunning wordt "vigerend" genoemd, wat volgens de SP wil zeggen dat het vervoer met gevaarlijke stoffen in de vergunning oprekbaar is. Ook als de veiligheidsnormen worden overschreden blijft de vergunning van kracht. De bewoners zijn hiermee in 2005 klaarblijkelijk belazerd!

Een onderzoek naar alle rangeerterreinen in Nederland, het zogenoemde PAGE-project, wordt pas in 2008 afgerond. Dit terwijl de minister (en gemeente) er vanuit gingen dat deze rapportage al dit jaar zou zijn afgerond. Tot ergens in 2008 moeten omwonenden van de overheid dus hun onzekerheid maar accepteren. Voor de SP is dit volstrekt onacceptabel!

De SP vindt dat gemeente, provincie en ministerie zich aan de afspraken moeten houden: het rangeerterrein bij onveiligheid na 1 juli 2007 uitplaaten. Wij zijn er verontwaardigd over dat het college over de veiligheid van mensen nog steeds geen duidelijk standpunt wil innemen. Dit terwijl iedereen in Venlo het er over eens zegt te zijn dat het rangeerterrein het beste zo snel mogelijk uitgeplaatst kan worden. Geen woorden, maar daden! Het college is de bevolking nu echt uitleg schuldig.

De gemeente heeft vorige week schriftelijk aan ons beloofd de brief, die wij hierover op 27 juni naar het college stuurde, volgende week te beantwoorden. Wij gaan er vanuit dat de gemeente dan eindelijk wel duidelijk is!


Beantwoording Kamervragen van het lid Roemer (SP)


Geachte Voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen over het spoorwegemplacement te Venlo, gesteld door de heer Roemer (ingezonden 3 juli 2007).

1. Wordt op alle spooremplacementen voldaan aan de norm voor externe veiligheid zoals toegezegd door de minister van Verkeer en Waterstaat in 2004? )

1. Mijn ambtvoorganger heeft in het door u aangehaalde overleg het volgende gezegd: " De minister wijst erop dat de Nederlandse spoorwegemplacementen zo snel mogelijk moeten voldoen aan de eisen van externe veiligheid. Om die reden loopt het PAGE-project al enige tijd. Het resultaat daarvan zal zijn dat rond 2007 alle emplacementen aan de genoemde eisen voldoen. " Volgens de huidige inzichten zal het PAGE-project in 2008 afgerond worden.

2. Klopt het dat de milieuvergunning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spooremplacement van Venlo per 1 juli 2007 verloopt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?

2. Nee, dat klopt niet. De milieuvergunning voor het gebruik van het spoorwegemplacement Venlo (onder andere voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen) is in oktober 2005 door B&W van Venlo verstrekt aan ProRail en is sindsdien vigerend.

3. Staat u nog achter het convenant met Venlo waarin afgesproken is om in juli 2007 de externe veiligheidssituatie rondom het rangeeremplacement te evalueren en, indien de normen niet gerealiseerd zijn, over te gaan tot uitplaatsing van het emplacement?

3. De afspraken in het Memorandum van Overeenstemming (Kamerstuk 2004-2005, 27628, nr. 20, Tweede Kamer) zijn nog steeds van kracht. In dat verband heb ik met de gemeente Venlo afgesproken dat de bedoelde evaluatie in de komende maanden plaatsvindt, waarna de ondertekenaars van het MvO gezamenlijk conclusies zullen formuleren.

4. Bent u bereid het spooremplacement bij Venlo uit te plaatsen? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen en wanneer is het spooremplacement uitgeplaatst? Zo neen, waarom niet?

4. Ik kan niet vooruitlopen op de resultaten van de afgesproken evaluatie en de besluitvorming daarover (zie mijn antwoord op vraag 3).

Hoogachtend,

De minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings


Bericht vrijdag 29 juni: SP stelt vragen in Tweede Kamer over spooremplacement
Bericht donderdag 28 juni: SP Venlo zet vraagtekens bij veiligheid spooremplacement

U bent hier