h

SP stelt vragen in Tweede Kamer over spooremplacement

29 juni 2007

SP stelt vragen in Tweede Kamer over spooremplacement

Vandaag heeft SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer vragen gesteld aan verkeersminister Camiel Eurlings over het spooremplacement in Venlo. Gisteren stelde de SP-afdeling Venlo zelf ook al vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de kwestie. Aanleiding voor alle vragen is de onduidelijkheid over de veiligheid op en rondom het rangeerterrein. Met name het vervoer van gevaarlijke stoffen zorgt geregeld voor onveilige situaties voor bewoners rondom het emplacement.

Op 1 juli verloopt de tweejarige milieuvergunning die het Venlose college voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in 2005 had afgegeven. Wethouder Herman Janssen (PvdA) liet maandag alvast weten dat het emplacement, zoals "het er naar uitziet" veilig is. Garanties kan hij vooralsnog niet geven, omdat hij de cijfers niet kent...

De SP is fel pleitbezorger voor uitplaatsing van het hele rangeerterrein, weg uit de binnenstad. Dit is niet alleen de veiligste oplossing voor bewoners langs het spoor, maar biedt ook kansen in economische zin.


Vragen van het lid Roemer (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het spooremplacement bij Venlo:

1. Wordt op alle spooremplacementen voldaan aan de norm voor externe veiligheid zoals toegezegd door de minister van Verkeer en Waterstaat in 2004? (1)

2. Klopt het dat de milieuvergunning voor het vervoer van gevaarlijke over het spooremplacement van Venlo per 1 juli verloopt? Zo ja, wat voor maatregelen gaat de minister nemen?

3. Staat u nog achter het convenant met Venlo waarin afgesproken is om in juli 2007 de externe veiligheidssituatie rondom het rangeeremplacement te evalueren en indien de normen niet gerealiseerd zijn over te gaan tot uitplaatsing van het emplacement?

4. Bent u bereid het spooremplacement bij Venlo uit te plaatsen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen en wanneer is het spooremplacement uitgeplaatst?


(1) Verslag van een Algemeen Overleg van 17 maart 2004, 27628 nr. 16.


SP Venlo zet vraagtekens bij veiligheid rangeerterrein en stelt vragen aan B&W

U bent hier