h

"PvdA hypocriet met onderzoek onderwijshervormingen"

31 januari 2007

"PvdA hypocriet met onderzoek onderwijshervormingen"

stoelenDe PvdA-fractie in de Tweede Kamer stelt een parlementair onderzoek voor naar de onderwijshervormingen, die sinds midden jaren '90 werden doorgevoerd. De PvdA wil weten waarom de hervormingen, in de praktijk steeds op bezwaar stuiten van leraren, leerlingen en ouders. SP-afdelingsvoorzitter Vervoort: "Ik verdenk de PvdA van hypocriet gedrag".

Het PvdA-Kamerlid Hamer zegt dat een ruime meerderheid in de Kamer achter zo'n parlementair onderzoek staat. Ze erkent dat veel onderwijshervormingen zoals het studiehuis en de basisvorming met steun van de PvdA tot stand kwamen.

Alexander VervoortSP Venlo afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort: "Ik vind dit een uitermate hypocriete houding van de PvdA. In de machtspolitiek lijkt de ‘sorry-cultuur’ weer op te bloeien: eerst zorgt de PvdA in hun eigen kabinetten er voor dat er allerlei verwerpelijke wetten voorgesteld en aangenomen worden, en enkele jaren later wil die partij er weer vanaf.
Fijn dat de PvdA nu wel tot het inzicht komt dat hun toenmalige ingediende wetten, in de praktijk niet werken of voor een verslechtering zorgen."

Het huidige onderwijs is zo ingericht dat leraren verworden zijn tot coaches en toezichthouders, leerlingen het allemaal zelf mogen uitzoeken en bepalen hoe hun studierichting een invulling krijgt. Leerlingen worden niet meer gestimuleerd, worden in hoge mate aan hun lot overgelaten, en leren zowel theoretisch en praktisch maar een schijn van wat het bedrijfsleven van hen verlangt.
Tegen het competentiegericht onderwijs, het 'nieuwe leren' is veel verzet. Juist in een maatschappij die steeds drukker en prestatiegericht wordt, is het voor jongeren belangrijk dat ze op school gebonden zijn aan duidelijkheid, regels, ondersteuning en structuur.

Scholen kiezen er steeds meer voor om te fuseren en er megascholen (leerfabrieken) van te maken. Deze werden bijvoorbeeld met steun van de Venlose PvdA gebouwd: Technodome (Venlo-Zuid), schoolcampus Valuascollege (Venlo-Centrum), Blariacum (Blerick). De uitwerking hiervan is dat de anonimiteit tussen leerlingen en docenten zal toenemen, waardoor er op onderlinge conflicten en sociale problemen veel minder toezicht zal zijn. Zodoende zullen docenten ook niet bij machte zijn om snel, adequaat en preventief te handelen.
Overigens wordt het VMBO ook gedwongen om competentgericht onderwijs aan te bieden om een 'goede' aansluiting met het MBO te verzekeren. De willekeur van dergelijk onderwijs zal zeer waarschijnlijk leiden tot nog grotere schooluitval. Met alle gevolgen van dien.
Vervoort: "Dat men opnieuw nadenkt over het onderwijs is positief maar dat inzicht komt wel erg laat. Al bij de invoering kon men weten dat het mis zou gaan, in de praktijk niet werkt en zorgt voor meer lesuitval en drop-outs."

formatieDe SP Venlo is zeer benieuwd welke draai we nog meer kunnen verwachten. Vervoort: "Zullen ook het CDA en de VVD in navolging van de PvdA, hun excuses gaan maken voor hun machtsspelletjes over de ruggen van vele Nederlanders?" De No-claim regeling wordt in 2008 al teruggedraaid; nu is het zaak om te bekijken of andere fouten uit het verleden ook kunnen worden rechtgetrokken.

Vervoort: "De SP Venlo wil wel alvast een schot voor de boeg geven wat er verbeterd kan worden: zorgstelsel en de macht van de zorgverzekeringen, huurliberalisatie, vrije markt handelen van woningcorporaties, VMBO/ ambachtsschool, middelbaar en hoger onderwijs, studiefaciliteiten, inflatievast maken en koppelen van uitkeringen aan de lonen, privatiseringen in het openbaar vervoer, enzovoorts.”
Vervoort: “Wil de PvdA een werkelijk socialer beleid voeren en serieus worden genomen, dan staat hun nog veel werk te wachten. De SP wil hierin graag een partner zijn. De SP wil ook het liefst nog steeds regeringsverantwoordelijkheid dragen."

De SP heeft steeds de (voormalige) regeringspartijen er van bewust gemaakt dat hun voorstellen niet deugden en een verslechtering zou veroorzaken. We zijn blij dat nu alvast de PvdA tot inkeer is gekomen. Vervoort: "Dit legt an sich een interessante basis voor de nieuwe regering met PvdA."

Alexander Vervoort staat 12e op de SP-lijst voor de Provinciale Staten verkiezing van 7 maart aanstaande.

U bent hier