h

Motie SP: Betrek gemeenteraden en maatschappelijke organisaties bij invulling Regiodeal

1 april 2021

Motie SP: Betrek gemeenteraden en maatschappelijke organisaties bij invulling Regiodeal

De SP heeft per motie afgedwongen dat gemeenteraden beter en meer betrokken worden bij de Regiodeal en de investeringsagenda. En daarmee ook directe inspraak bij de invulling van nieuwe projecten bij deze miljoenendeal. Net zo worden voortaan ook maatschappelijke organisaties uitgenodigd om ideeën in te dienen voor concrete projecten.

 

De Regiodeal betreft een afspraak tussen gemeenten, provincie en rijk om in totaal 32 miljoen euro beschikbaar te stellen om de leefbaarheid en gezondheid in Noord-Limburg te bevorderen en versterken. De deal loopt al enkele jaren maar inspraak over projecten was er niet.  

Dit voorjaar dienen de gemeentebesturen in samenspraak met het provinciebestuur tot een invulling te komen van het tweede deel van het uitvoeringsprogramma van de Regiodeal.

Met de SP-motie, mede ingediend door EENLokaal, kregen we voor elkaar dat nu ook de gekozen gemeenteraadsleden mogen meedenken over de invulling en de verdeling van de vele miljoenen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: "Belangrijk dat geïnvesteerd wordt in gezondheid en vitaliteit. Maar net zo is zeggenschap van de gemeenteraden van belang, en die ontbrak tot nu. Ook vinden we dat er betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moet worden georganiseerd, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor een verantwoorde invulling van het tweede deel van de Regiodeal."

 

Want projecten met verregaande gevolgen die miljoenen kosten moeten niet enkel door een klein clubje ambtenaren worden bedacht, maar ook aangedragen worden door gemeenteraden en maatschappelijke organisaties, of ze nu groot of klein zijn.

Ook zij kunnen belangrijke ideeën ontwikkelen, gebaseerd op hun ervaringen in hun werkveld en zo inzicht hebben in de noden en behoeften in de regio.

 

De Regiodeal gaat niet enkel over landbouw ("future farming") maar kan zo veel meer plannen uitwerken en positiviteit teweeg brengen, die kansen moeten we nu grijpen.

 

Het college van B&W, bij monde van wethouder Schatorjé (EENLokaal), gaf aan blij te zijn met de aandacht van de raad voor de Regiodeal. Ook heeft hij naar aanleiding van de SP-motie meteen toegezegd dat de raad zo snel mogelijk geïnformeerd wordt over de 1e invulling van de Regiodeal en ons beter te betrekken bij de 2e tranche aan projecten en daarvoor overleggen gaat organiseren.

In april is al een eerste bijpraatavond. De ideeën die daaruit voortkomen kunnen meegenomen worden naar het overleg tussen gemeenten, provincie en rijk.

B&W omarmde onze motie en zegde toe hem over te nemen. Daarmee hoefde de motie ook niet meer in stemming te komen. Een mooi resultaat.

 

Het Rijk heeft de provincie Limburg een bedrag van € 16 miljoen euro gegeven om de brede welvaart en gezondheid in Noord-Limburg te bevorderen en versterken. Met dat geld deint men onder meer een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg.
Het bedrag van het Rijk is aangevuld door de provincie en de gemeenten, ieder met 8 miljoen euro tot een totaalbedrag van 32 miljoen euro om diverse projecten te realiseren in de komende jaren.
Juist met zulke investeringen is het belangrijk om ook inspraak en zeggenschap te hebben. Met onze motie is dat nu een stap dichterbij gekomen.

 

U bent hier