h

Onderzoek arbeidsmarktbeleid: Venlo doet het steeds beter

23 september 2020

Onderzoek arbeidsmarktbeleid: Venlo doet het steeds beter

De lokale Rekenkamer deed onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid in Venlo. De conclusies leiden tot 3 aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de vergroting van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het arbeidsmarktbeleid in Venlo. Het rapport zegt enerzijds dat Venlo het goed doet maar ook dat ze steken laat vallen. Dat riep veel vragen op, zo ook bij de SP.

 

De Rekenkamer Venlo gaf in haar onderzoek deze aanbevelingen mee:

  • Zorg voor een integraal meerjarig beleidskader op basis van een grondige analyse van de Venlose arbeidsmarkt.
  • Zorg voor een meerjarige uitvoeringsagenda en consequente monitoring op basis van een gefundeerde set aan indicatoren.
  • Zorg voor informatie op maat voor een meer betrokken raad.

Heeft de Rekenkamer niet alle beschikbare informatie geraadpleegd? Want deze aanbevelingen zijn al opgevolgd of worden binnenkort uitgewerkt. Wist ze dat niet of hoe moeten we het onderzoek waarderen?

 

Vanavond was het finale raadsdebat. De fracties die het politiek goed uitkwam maakten dan ook gehakt van het beleid zoals de Rekenkamer dat stelt. Andere fracties maakten gehakt van het gedane onderzoek en wezen op broddelwerk. Ongekende harde kritiek van een gemeenteraad op haar eigen Rekenkamer.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Ondanks dat zelfs de Rekenkamer voordoet alsof gemeenten voor banen zorgen en Venlo oproept om meer diversiteit in het soort banen te zorgen, en er fracties zijn die daarin geloven, moest ik ze wederom uit hun droom halen. Politiek en bestuur creëren geen banen. Het is aan de bedrijven of zij zich in Venlo willen vestigen en welke mensen voor welke banen zij aannemen.”

 

“Uit ander onderzoek bleek dat zelfs als iedereen in de uitkering de momenteel beschikbare banen zou invullen, er nog steeds behoefte is aan flexibele arbeid en aan short stay arbeidsmigranten.

Het zijn de bedrijven die uitzendbureaus in de arm nemen om mensen uit andere landen naar hier te halen. Maar daar lees je niks over in het Rekenkamerrapport. Vreemd.”

 

“Waar wij wel voor kunnen zorgen is het aanjagen en faciliteren. Open staan voor ondernemers maar ook sterk inzetten op social return, harde afspraken hierover maken als er inzet vanuit de gemeente gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij aanleg van infrastructuur of bij de verkoop van grond.”

 

 

De wat vreemde en gemakzuchtige aanbevelingen van de Rekenkamer roepen de vraag op aan burgemeester en wethouders hoe zij die aanbevelingen gaan uitvoeren?

De wethouder economie reageerde daarop dat tal van zaken al opgepakt zijn en andere nog uitgewerkt worden maar er net zo zaken zijn die eerder door deze gemeenteraad zelf werden tegengehouden en waar ze nu (met dit Rekenkamerrapport) toch weer om verlangt.

 

Angelique Weingarten: “Ik snap dat de wispelturigheid van de raad niet bijdraagt aan doeltreffendheid, iets waar de Rekenkamer op wijst. We riepen het college op om een spoedige uitwerking van het B-raadsdossier arbeidsmarkt zodat de gemeenteraad inhoudelijk het debat kan voeren over wat ze nu wil en welke kant ze uit wil.”

 

 

“Positief is dat 57% van de banen in Venlo worden ingevuld door mensen uit Venlo. De meeste Venlonaren vinden dus binnen Venlo een baan. Dat is een ongekend hoog aantal, dat doen weinig gemeente Venlo na.”

“In twee jaar tijd konden ruim 600 mensen uit de bijstand en kregen een duurzaam betaalde baan. Ook daarmee is Venlo op de goede weg.”

“Twee dingen waar we best trots op mogen zijn. Maar dat kan altijd een tandje meer mits dat betekent dat werkzoekenden goed duurzaam werk tegen goed loon verkrijgen.”

 

 

Angelique Weingarten: “Als we daadwerkelijk meer mensen willen laten doorstromen vanuit de bijstand is het nodig werk niet op zichzelf te zien maar ook in relatie met de armoedeval. Mensen die weer aan het werk gaan moeten meer gaan verdienen dan in een uitkering. Werk moet ook lonen.”

 

We riepen dan ook B&W op; zoek de grenzen op van het toelaatbare, zodat werken ook echt gaat lonen, mensen hiertoe meer gestimuleerd worden, mensen die gaan werken niet verrast worden door een lager netto besteedbaar inkomen door het mogelijk wegvallen van toeslagen en kwijtscheldingen door het aanvaarden van werk.

“Dit vraagt om goede begeleiding. Die moet niet alleen bestaan uit het verkrijgen van een baan, maar ook begeleiding hoe doe ik dat nu als ik een betaalde baan heb, welke zaken moet ik regelen, waar heb ik wel en niet recht op. En hoe regel ik dit dan. Hier kunnen vrijwilligersorganisaties die nu al mensen helpen met financiën, een steentje aan bijdragen maar ook het voorliggend veld aan sociale voorzieningen.”

 

 

Angelique Weingarten: “De SP begrijpt dat hier veel landelijke regels partte kunnen spelen, breng die in kaart en adresseer die aan Den Haag hoe regels werkaanvaarding kunnen belemmeren en mensen mogelijk onnodig in een uitkeringsafhankelijke situatie houden.”

 

“De SP is dan ook voornemens een motie in te dienen volgende maand bij de behandeling van het aanscherping armoedebeleid waarin de armoedeval en ook creativiteit in toeleiding naar arbeid aan bod zullen komen. Ik heb alle fractie uitgenodigd om aan deze motie mee te schrijven.”

 

 

U bent hier