h

Lesmateriaal Islamitisch meisjesinternaat deugt blijkbaar

12 maart 2020

Lesmateriaal Islamitisch meisjesinternaat deugt blijkbaar

De mogelijke komst van een islamitisch meisjesinternaat in Blerick blijft de gemoederen bezighouden. De PVV blijft stellen dat op dit internaat salafistisch lesmateriaal zou worden gedoceerd. De gemeente stelt steeds dat er niets aan de hand is. De SP wil voor eens en altijd klip en klaar weten hoe het nu zit en stelde er raadsvragen over. Die werden vandaag beantwoord.

 

Het salafisme is een leer van de Islam die zich slecht of zelfs niet verhoudt tot de democratische rechtstaat. De aanhoudende verwijzing dat in deze leer zou worden lesgegeven aan betreffende internaat in Blerick is dan ook reden voor de SP om te vragen wat er nu werkelijk speelt.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP vindt dat lesmateriaal waarin vanwege religieuze basis wordt oproepen tot geweld tegen andersdenkenden of andere geaardheid verwerpelijk is en een aantasting van onze rechtstaat is. B&W geeft in haar reactie vandaag aan dat ze het daarmee eens is.”

 

Op onze vraag of het college aanwijzingen heeft dat op het betreffende meisjesinternaat lesmateriaal van salafitische aard wordt gedoceerd en zo ja, welke maatregelen dan getroffen worden om dit tegen te gaan, geeft de gemeente aan dat er geen signalen bekend dat de Stichting Islamitisch Centrum Venlo niet zou handelen conform de Grondwet en onze grondrechten.

Ook deelt B&W de mening van de SP dat haat prediken of doceren niet past binnen de grondrechten zoals die in onze wetten zijn vastgelegd. “Mochten wij dergelijke signalen opvangen, dan zullen wij hier interventies op inzetten.”, schrijft het college van B&W.

 

 

B&W zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat bij de ontwikkeling van dit internaat buitenlandse geldstromen zijn betrokken: “Wij hebben geen aanwijzingen dat het Islamitisch Centrum zich niet aan de Grondwet houdt. Een negatieve invloed op de ontwikkeling van de meisjes zien wij dan ook niet.”

 

De SP gaf aan bijgepraat te willen worden over mogelijke radicalisering in de gemeente Venlo. Daarover werd in 2014 een SP-motie aangenomen.

De gemeente stelt dat “recente jaren vooral is ingezet op preventie, het trainen van professionals in het herkennen van radicalisering en het vergroten en onderhouden van netwerken.
Uiteraard blijven wij te allen tijde alert op signalen van radicalisering.”

 

Ook geeft ze aan de gemeenteraad op korte termijn bij te praten over de aanpak radicalisering en jihadisme en de maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen.

Ton Heerschop: “Voor ons is dit voor nu afdoende maar we houden de situatie in de gaten.”

 

U bent hier